Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova > Animační techniky digitálním fotoaparáte...

Ikona prakticky

Animační techniky digitálním fotoaparátem

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Mgr. Jan Krotký
Anotace: Příspěvek obsahuje praktický námět na výuku tematiky animačních technik digitálním fotoaparátem v rámci tematického okruhu Využití digitálních technologií. Námět je určen pro žáky 6.–9. třídy ZŠ. Časový rámec realizace tohoto námětu je jedna vyučovací hodina. Pracovní list pro učitele obsahuje řadu zajímavých informací pro výuku tematiky včetně praktických ilustračních obrázků. Pracovní listy pro žáky obsahují úkoly na procvičení tematiky, a to včetně návodných ilustrací.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Využití digitálních technologií » ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » práce v realizačním týmu
  2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Standardní učebna, multimediální počítač, digitální fotoaparát, objekt na
animování, pracovní podložka, stativ (ministativ), software JPGvideo
(freeware) – pro jednu skupinu.
Klíčová slova: video, digitální fotoaparát, práce se snímky, práce s předlohou, SW JPGvideo, animace objektu, animační techniky

1. Teoretický úvod

Animace je způsob vytváření obrazu pohybu nepohybujících se věcí. Vzniká promítáním jednotlivých snímků za sebou, které se od sebe v určité oblasti jen minimálně liší. Promítání nebo také přehrávání těchto snímků musí být provedeno určitou rychlostí. Tato rychlost je u běžného filmu 25 snímků za sekundu – tímto přehráváním vznikne dojem plynulého pohybu. Při tvorbě našeho projektu bude počet snímků za sekundu podstatně nižší, a to kolem 3 až 10. Z časového hlediska nestihneme totiž pořídit dostatek fotografií na dostatečně dlouhou animaci. Vyřešíme tento problém tím, že animaci ochudíme o počet snímků za sekundu a při konstantním počtu snímků tak prodloužíme její celkovou dobu trvání, ovšem na úkor její plynulosti. Opakování animace je zajištěno funkcí »přehrát/opakovat« ve Windows Media Playeru. Proces animace se sestává ze dvou částí:

  • snímání animovaného objektu
  • zpracování snímků

Více naleznete v příloze ke stažení.

2. Metodická část

Popis hodiny

Hodina je koncipována na 45 minut. Navržené jsou tři varianty. První dvě varianty se liší použitím jiné snímací techniky a použitím konkrétního předmětu pro animování. Varianta třetí nechává žákům prostor pro volbu snímací techniky a pro návrh vlastního předmětu animace.

Cíl hodiny

Žáci se seznámí s teorií animace a prostřednictvím praktického projektu realizují vlastní návrhy.

Forma výuky

Tato hodina je navržena jako pracovní a skupinová. Je tedy vhodné, aby žáci pracovali ve skupinách, a to po 2, 3 nebo maximálně po 4 žácích. Při členění žáků do skupin dbáme na jejich individuální schopnosti a odlišnosti. Podle kolektivu můžeme nechat žákům v rozdělení jistou volnou ruku. V pracovní skupině by měly být předem rozděleny funkce. Dělení funkcí lze do jisté míry nechat na samotných žácích. Funkce mohou být: animátor, fotograf, režisér, osvětlovač...

Každá skupina disponuje vlastním animačním zařízením i vlastním počítačem. V případě nouze lze mít pro všechny skupiny počítač pouze jeden a žáci na něm budou pracovat postupně, jak budou končit s prvky animace.

Motivace

Motivace může být provedena na začátku hodiny, a to ukázkou již v minulosti vyhotovených animací nebo ukázkou animací dostupných na webu (gify).

Forma hodnocení

Učitel hodnotí – především slovně – organizační stránku skupiny a pracovní nasazení. Za úspěch se považuje bezproblémový chod skupiny, vytvořený videosoubor animace a kritický přístup k chybám s vlastním návrhem řešení pro jejich příští eliminaci.

Více naleznete v příloze ke stažení.

3. Závěr

Tyto jednoduché techniky animace základním způsobem rozvíjejí technické a motorické znalosti a dovednosti. Na získané vlastnosti můžeme v budoucnu s úspěchem navázat. Existují další animační techniky už za přímé účasti počítače a s využitím speciálních softwarů. Mluvím zde především o tvorbě gifových nebo flashových animací s přímým využitím při tvorbě webových a jiných prezentací. Tyto aktivity již korespondují se vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie, zejména se zpracováním a využitím informací.

 


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s. r. o. z publikace Člověk a svět práce na 2. stupni.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 01. 2011
Zobrazeno: 11803krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KROTKÝ, Jan. Animační techniky digitálním fotoaparátem. Metodický portál: Články [online]. 14. 01. 2011, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/9825/ANIMACNI-TECHNIKY-DIGITALNIM-FOTOAPARATEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Daniela RůžičkováVloženo: 17. 01. 2011 18:26
Vytvořit krátký animovaný příběh je aktivita, která určitě zaujme většinu žáků. Článek považuji za zdařilý námět do hodiny Digitálních technologií. Předkládá zpracovaný postup tvorby animace, nic více, ale ani nic méně! Navíc využívá software na zpracování animace dostupný všem školám. Mám k obsahu článku několik poznámek: 1. Nevěřím, že se vše dá stihnout za 45 minut :-). Znamená to velmi pečlivou přípravu učitele (a učebny a všech pomůcek), žáky zvyklé spolupracovat ve skupinách a schopné se rychle dohodnout na rozdělení rolí a schopné se spolehnout na výsledky práce ostatních, aby nedocházelo k zbytečnému dohadování a zasahování do domluvených kompetencí, a tedy ke zdržení. 2. V motivační části doporučuji použít animaci vytvořenou podle předkládaného návodu, aby žáci měli představu, co je jejich cílem. Mnozí z nich do úkolu pravděpodobně půjdou s představou celého příběhu v délce nejméně 10 minut. 10 – 20 snímků ovšem znamená 1 – 3? vteřiny trvající „film“. 3. Je třeba si uvědomit, že tato výuka směřuje k seznámení s animační technikou, vyzkoušení předkládaného postupu a sledování a vyhodnocení výsledků vlastní práce. Proto také je zařazena do tematického celku Digitální technologie vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. 4. Byla by škoda nevyužít takto získané zkušenosti žáků v ostatní výuce. Vyprávění (digitálních) příběhů je aktivita, která vybízí ke spolupráci učitelů českého jazyka a literatury, výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, ale i přírodopisu nebo fyziky a matematiky s učiteli výtvarné výchovy a technických předmětů – digitálních technologií a ICT. 5. Pro inspiraci nabízím dva odkazy: zkušenosti Milana Priknera v článku Tvoříme animovaný film http://clanky.rvp.cz/clan...FILM.html/ a článek B. Brdičky Dejme se do vyprávění digitálních příběhů! http://www.spomocnik.cz/pub/StoryTelling.pdf
2.Autor: Kateřina HausenblasováVloženo: 25. 05. 2011 19:17

Souhlasím s názorem, že stihnout s dětmi animaci za 45 minut, předpokládá, že děti už o animaci něco ví a jsou schopné pracovat ve skupinkách. Je samozřejmě něco jiného pracovat s dětmi v zájmovém kroužku a třeba na základní škole nebo na gymnáziu.Vždy ale záleží na tom, co od výstupu očekáváme.

Přikládám odkaz na můj blog, kde se můžete podívat, jak jsme animovali se třináctiletými dětmi na jednom pražském gymnáziu. Jednu dvojhodinovku jsme kreslili a druhou zvučili hotový film. Děti krásně spolupracovali, ačkoliv nikdy předtím nic podobného nedělali.

http://animace.blogy.rvp.cz/

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.