Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Malá škola v přírodě

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Mgr. Jitka Šidláková
Spoluautor: Mgr. Marie Vyjídáková
Anotace: Projekt málotřídní ZŠ Droždín - Olomouc, který probíhal během třídenní školy v přírodě, je zaměřený na rozvíjení celoroční motivace Olomouc - srdce Hané, na zapojení prvňáčků do života školy a na navození přátelských vztahů mezi učiteli a dětmi. Zároveň sleduje především rozvíjení klíčových kompetencí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Terénní geografická výuka, praxe a aplikace » uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Hudební výchova » 1. období » reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
 3. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
 2. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: skupinová práce, spolupráce, rozvíjení celoroční motivace, vztahy mezi žáky a učiteli
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Malá škola v přírodě "Motýl" - Horní Žleb (21. 9. - 23. 9. 2005)
CÍLE PROJEKTU
 1. Rozvíjení celoroční motivace Olomouc - srdce Hané
 2. Zapojení prvňáčků mezi starší spolužáky, do života školy
 3. Navození přátelských vztahů mezi učiteli a dětmi

PROGRAM PROJEKTU

Přípravné práce

Vytváření deníků
Lepení, výtvarné zpracování obalu.

1. den - středa 21. 9. 2005

ODPOLEDNE

Ubytování
Příjezd asi v 15 hod., ubytování v chatkách, prohlídka areálu.

Pravidla pobytu

Dělení do skupin
6 skupin po 10 dětech

Informace o vybraných místech na Hané
Děti se dělí do skupin podle podoblastí Hané (pomocí obrázků s názvy konkrétních míst, jedna ze skupin - Horní Žleb). Každá vzniklá skupina najde podle hádanky (klíč k místu úkrytu) informace o svém místě a mapu. Informaci si děti pročtou, zorientují se v mapě a podle získaných vědomostí vymyslí název pro skupinu. Zároveň by se měla skupina domluvit, jak se ostatním představí - prezentace skupin, volba vedoucího skupiny.

Erby

 • Erb města Olomouce - ukázka erbu, vysvětlení, že se jedná o jednu z věcí, která charakterizuje Olomouc, něco o ní vypovídá.
 • Erby dětí (pracovní list - viz příloha) - otázky by se měly týkat osobního vztahu dětí k regionu (např. Jaké místo v Olomouci a okolí máš rád?).

Volno a prohlídka areálu, příprava táboráku (starší děti)

Táborák (večer)
Pověsti z regionu (čtení), písničky, tři skupiny dostávají za úkol na druhý den ráno prezentaci programu.

2. den - čtvrtek 22. 9. 2005

DOPOLEDNE

Ranní rekapitulace
Předchozí den zrekapitulujeme prostřednictvím tří skupin dětí. Každá skupina dramatizuje přidělenou část předchozího dne, učitelka současně zapisuje na balicí papír hlavní body včerejšího dne.

Společné psaní do deníku (vyčleněný čas)

Kruhová stanoviště
(Snažíme se o obsáhnutí co nejvíce oblastí, které jsou v regionu důležité.) Skupiny se střídají po 20 minutách na předem vymezeném okruhu.

 • Hudba + tanec
  Výuka hanáckého tance a písně (Červené šátečko).

 • Historie Olomouce
  Dozvědět se základní informace z historie našeho města, prožít si je a předvést ostatním. Historické události jsou řazeny chronologicky, každá skupina zpracovává jednu pověst nebo významnou historickou událost - Pověst o založení města Olomouce, Zavraždění Václava III., Husitské války, Vznik olomouckého orloje, Založení kostela na Svatém Kopečku, Strašidlo z Jakubského mlýna.

 • Hanácká řeč
  Použití hanáckého nářečí (překlad ze spisovné češtiny do hanáčtiny, říkanky, básničky).

 • Sport
  Povídání o významných regionálních sportovcích a sportovních událostech. Skalní golf - skupina má za úkol dopravit "golfový míček" (tenisový míček) do jamky. Překonávají trasu terénem a mají se v odpalech střídat v pevně stanovém pořadí (domlouvají si samy děti); časový limit na vyřešení problému 20 min.

 • Výtvarné a pracovní činnosti související s pověstmi regionu
  Práce s přírodními materiály (vory a výroba vodníků).

 • Vzdělávání
  Seznámení s Univerzitou Palackého v Olomouci, informace o jednotlivých fakultách. Každá skupina představí jednu z fakult (předvádějí povolání, které je možné vykonávat po jejím vystudování), ostatní hádají.

ODPOLEDNE

Festival "Naša Haná"

 • Prezentace poznatků Během festivalu by se měly prezentovat veškeré výsledky, které vznikly na kruhových stanovištích během dopoledne. Každá skupina uvede jednu prezentaci:

  • společně zatančit hanácký tanec, popř. zazpívat hanáckou píseň;
  • otevřít galerii výtvarného umění a nabídnout ji divákům k prohlédnutí;
  • zahrát (převyprávět) vznik Olomouce;
  • vysvětlit význam univerzitního vzdělání;
  • mít připravený výstup v "hanáčtině".

   

 • Hanácké zápolení
  Jednotlivé prezentace by měly být odlehčené recesistickým "hanáckým zápolením", např. chůzí za olomouckým tvarůžkem (orientace čichem), měřením hanácké roviny vlastními těly, Ecce Homo v žebříku (překážková dráha družstev), přenášení hanáckého koláčku v puse (dvojice).

Osobní volno

Dělený program

 • Prvňáci nacvičují divadlo či jiné překvapení.
 • Ostatní se dozví o tajemství chystaném pro prvňáčky, které je nutné udržet v tajnosti (výroba srdíček s přáním jednotlivým prvňáčkům). Zkusí přenést zodpovědnost na starší kamarády s organizováním překvapení pro prvňáčky - volbou písničky.

VEČER

Večerní procházka k jezeru

 • cesta lesem
 • pověst z regionu o vodnících
 • pouštění vorů
3. den - pátek 23. 9. 2005

DOPOLEDNE

Ranní rekapitulace
Předchozí den zrekapitulujeme za pomoci zbývajících tří skupin dětí (zápis na balicí papír).

Společné psaní do deníku

Přijímání prvňáčků

 • představení prvňáčků
 • přijímací "rituál"

ODPOLEDNE

Balení a úklid


Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 02. 2006
Zobrazeno: 17858krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIDLÁKOVÁ, Jitka. Malá škola v přírodě . Metodický portál: Články [online]. 15. 02. 2006, [cit. 2020-08-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZM/472/MALA-SKOLA-V-PRIRODE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.