Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Multikulturní výchova > Zkušenosti s vedením žákovského portfolia...

Ikona prakticky

Zkušenosti s vedením žákovského portfolia v hodinách německého jazyka

Ikona prikladIkona modul
Autor: Ivana Frýbová
Anotace: Příspěvek shrnuje dosavadní zkušenosti s vedením žákovských portfolií. Zaměřuje se na konkrétní cíle, důvody pro zařazení EJP do vyučovacích hodin němčiny a na konkrétní realizaci portfolií.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
 3. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Další cizí jazyk » Produktivní řečové dovednosti » srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, méně náročný autentický text se slovní zásobou na běžná témata
 2. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Další cizí jazyk » Produktivní řečové dovednosti » formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché, běžné téma srozumitelně, gramaticky správně a stručně
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Cizí jazyk
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 2. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Vztah v multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: tvořivost, samostatnost, žákovské portfolio, procesové portfolio, kompetence k sebereflexi a sebehodnocení, e-portfolio

Cíl výuky:

Cílem článku bylo podělit se o zkušenosti s EJP.

Úvod

Vytvoření portfolia naší práce je věc důležitá a zodpovědná, ale ve školní praxi nemusí být žákovské portfolio vždy dílem dokonalým. Jde vlastně o záznam procesu žákovy tvorby. Úkolem vyučujího je, aby žáci porozuměli účelu tvorby portfolia jako prostředku ke sledování a k hodnocení svých pokroků.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi nabízejí vzdělávání v rámci osmiletého gymnázia, čtyřletého gymnázia, odborné školy pedagogické a pedagogického lycea. Především na pedagogické škole již dříve žáci vytvářeli vlastní portfolia, a to ve smyslu sbírání a třídění vlastních materiálů v oblasti uměleckých předmětů. Tento dossier neměl však nic společného s cizím jazykem. Jednalo se a dále se jedná pouze o sbírku, která slouží k prezentaci jednotlivců.

Jako učitelka německého jazyka na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi, kde již učím více než 20 let, jsem ve výuce cizímu jazyku urazila metodicky a didakticky dlouhou cestu. Stále mne láká zkoušet ve výuce něco nového, něco, co by žáky více motivovalo, co by jim pomáhalo v učení i v poznání sama sebe, a v neposlední řadě, co by mi jako pedagogovi pomohlo v nepopulárním hodnocení a známkování. V posledních letech využívám k tomuto cíli vlastní jazykové portfolio, které vychází z Evropského jazykového portfolia, z vlastního psaní deníku a z ukládání určitých prací z hodin německého jazyka, které jsou okomentovány jak vyučujícím, tak i žákem. Ty pak slouží nejen jako zpětná vazba k prověření určitých znalostí a popisu dovedností, ale především jako návod na zlepšení výuky do budoucnosti.

Cíle

Při používání portfolia se žák učí:

 • uvědomovat si proces učení
 • sledovat vlastní úsilí a pokrok v učení
 • posílit svoji zodpovědnost za proces učení
 • spolupodílet se a plánovat další učení
 • vybírat a obhajovat svoji „nejúspěšnější“ práci
 • zamýšlet se nad svou osobností
 • projevovat originalitu, tvořivost a samostatnost

Jak vypadá naše jazykové portfolio?

Žáci si od počátku výuky německého jazyka pořídí umělohmotné desky s průsvitnou stránkou, do kterých se vkládají průsvitné fólie. Úvodní stránka je věnována představení sama sebe „Wer bin ich“, žáci ji napíší jako krátké slohové cvičení. Dále vkládají do desek různé materiály, které slouží k nácviku jednotlivých jazykových dovedností i znalostí, okomentují je a sami se ohodnotí. Dále se věnujeme nácviku prezentací a prezentačních technik. Zde je zpětná vazba obzvláště důležitá, a to především pro prokázání příslušné kompetence. Než začnou žáci připravovat další prezentaci, podívají se do svého portfolia a připomenou si, co se jim v prezentaci povedlo, co méně, čeho se vyvarovat a co jim bylo spolužáky doporučeno. Podle těchto instrukcí se snaží připravit svoji další prezentaci. Takto se snažím zamezit samoúčelnosti portfolia.

V žádném případě nejsou naše portfolia jen pracovní, tedy taková, do nichž si žáci ukládají všechny produkty, které v průběhu školního roku vytvoří, ani nejsou jen ukázková, tedy taková, do nichž žáci soustřeďují ty práce, které považují za nejlepší. Největší důraz kladu na tzv. procesové portfolio, které dokumentuje proces učení konkrétního žáka a zároveň ukazuje, jak žáci integrují své dosavadní znalosti a dovednosti a jak se zamýšlí nad svým výukovým procesem. V této fázi pracujeme i s jednotlivými deskriptory z Evropského jazykového portfolia, které jim kopíruji nebo si je vyplní v učebnici, poté je však zpracovávají do deníku jako zamyšlení, vyprávění, popis etc.

Pro mne má žákovské portfolio velkou výpovědní hodnotu – vypovídá o žákovi, o jeho schopnostech, zájmech i o jeho pokroku. Portfolio mi pomáhá sledovat celoroční práci žáka a vedení portfolia zahrnuji do celkové klasifikace. Neznámkuji jednotlivé práce v žákovských portfoliích stejně jako testy či slohové práce, ale píši k nim komentáře a snažím se ukázat žákům individuální cestu k jejich zlepšení.

Jazyk portfolia

Na počátku vkládají žáci do portfolia práce v německém jazyce, komentáře píší v mateřštině. Ti zdatnější píší komentáře a hodnocení v německém jazyce. Ve vyšších ročnících zadávám žákům body k zamyšlení, tak nacvičují písemný projev v německém jazyce. V podstatě však nevyžaduji vedení portfolia pouze v německém jazyce, důležitý je pro mne obsah.

Jak často pracujeme s portfoliem?

Práci s portfoliem plánuji ve svých tematických plánech a věnuji se jí podrobněji jednou za čtvrt roku v rozsahu tří až pěti vyučovacích hodin. Někdy je ale vhodnější věnovat se reflexi a možnému zlepšení okamžitě po ukončení tematickém celku či po ústních prezentacích nebo po literárních referátech. Vhodná doba je na začátku školního roku, před Vánocemi, po vysvědčení v pololetí a na konci školního roku. Práce s EJP mne nijak nezdržuje od naplňování cílů učebních osnov.

Reflexe:

Moje zkušenosti s portfoliem ve výuce německého jazyka jsou převážně pozitivní. Portfolio je přínosné v mnoha ohledech. Díky portfoliovému hodnocení lze lépe rozvíjet žákovy dovednosti a samostatnost tak, jak to vytyčují rámcové vzdělávací programy. Žáci jsou více motivováni a i rodiče jsou více zapojeni. Na druhou stranu práce s portfoliem má i slabší stránky, kterými jsou například časová náročnost či příprava kritérií k hodnocení.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 01. 2011
Zobrazeno: 9400krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.33335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRÝBOVÁ, Ivana. Zkušenosti s vedením žákovského portfolia v hodinách německého jazyka. Metodický portál: Články [online]. 04. 01. 2011, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GL/9753/ZKUSENOSTI-S-VEDENIM-ZAKOVSKEHO-PORTFOLIA-V-HODINACH-NEMECKEHO-JAZYKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 01. 2011 16:27
Příspěvek popisuje příklad dobré praxe práce s jazykovým portfoliem v hodinách německého jazyka. Jazykové portfolio jako významný sebehodnoticí nástroj je vhodným a efektivním doplňkem běžného hodnocení a výuky v hodinách cizího jazyka.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 04. 01. 2011 16:27
Tento příspěvek je dokladem slabých míst v použitelnosti tištěné verze Evropského jazykového portfolia. Návodný příklad paní učitelky z praxe na Gymnáziu v Čáslavi ukazuje, jak efektivně se může pracovat s ideou Evropského jazykového portfolia při výuce (nejen) německého jazyka. Příklad ukazuje, že žáci umí zvažovat a ohodnotit svůj pokrok a učení si plánovat. A dělá to velice motivující a atraktivní formou, jen tak dál!
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.