Odborný článek

První dojem

Anotace

Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Aktivita umožňuje prozkoumat, jakým způsobem první dojmy ovlivňují naše hodnocení jiných lidí. Je vhodná jako úvod k tématu předsudků a stereotypů.

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami a posílit tak vědomí o jejich vlastní kulturní identitě, tradicích a hodnotách. Podporuje žáky, aby překonávali předsudky a stereotypy; vede je k tomu, aby uplatňovali tolerantní postoje vůči odlišným kulturám a respektovali odlišné systémy hodnot. Multikulturní výchova má široké uplatnění v rámci všech vzdělávacích oblastí RVP ZV. Stejně jako ostatní průřezová témata je možné MKV realizovat různými způsoby - ve formě samostatného předmětu, integrace nebo projektového vyučování. Jednotlivé formy se samozřejmě dají kombinovat.

Aktivita První dojem je poměrně krátká a dá se proto snadno realizovat jako samostatná vyučovací hodina v rámci Multikulturní výchovy, popřípadě Oosbnostní a sociální výchovy. Protože však úzce souvisí se vzdělávací oblastí Člověk a společnost, jejíž důležitou součástí je právě prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv a k rovnosti mužů a žen, je vhodné integrovat ji do vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Příspěvek tak může sloužit jako odrazový můstek pro celou řadu témat, buď v rámci oboru, nebo v rámci samostatného projektu na podobné téma.

Vlastní strukturovaný popis činnosti
 1. Vyzvěte žáky, aby si sedli do kruhu, rozdejte všem po jednom připraveném listu.
 2. Na dolní okraj papíru napíše každý za sebe první dojem o osobě na fotografii.
 3. Ať každý přehne dolní okraj papíru tak, aby nebylo vidět, co napsal, a předá svůj list sousedovi po pravé ruce.
 4. Celý postup opakujte tak dlouho, dokud papíry neoběhnou celý kruh.
 5. Vyzvěte žáky, ať rozmotají papíry a přečtou si, jak vypadaly první dojmy ostatních.

(Poznámka: Při této aktivitě by žáci neměli sedět v těsné blízkosti, aby pracovali samostatně a nenechali se ovlivnit tím, co píší ostatní.)

Reflexe/hodnocení
 • Jak jste se cítili, když jste byli nuceni rychle vyjadřovat své první dojmy?
 • Co vás nejvíc překvapilo?
 • Lišily se první dojmy vašich spolužáků? Kde to bylo nejkřiklavější? Proč?
 • Na čem byl nejčastěji založen váš první dojem? Co bylo u vás při utváření prvního dojmu rozhodující?
 • Která tvář na vás udělala nejlepší dojem a proč? Která byla nejhorší?
 • Vzpomínáte si na reálný případ, kdy vás první dojem oklamal? Popište ho.
 • Existují nějaké vnější charakteristiky, které vás vždy ovlivní při utváření prvního dojmu? Které to jsou?
 • Naučili jste se také něco o sobě? Co si z této aktivity odnášíte?

Informační zdroje:

Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. 1. vyd. Praha, NLN a ČvT 2002.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Buryánek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* vyberte z časopisů fotografie lidí, kteří mají zajímavou, nápadnou tvář (výběr podřiďte tématu, který je v diskusi žádoucí - rasové, etnické, genderové a jiné stereotypy) * vystřihněte je a nalepte do záhlaví čistých papírů tak, aby na papíře zůstal dostatek volného místa * připravte tolik fotografií, kolik je předpokládaných účastníků