Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

"Dobrodružné" ženy

Ikona inspiraceIkona modul
Autor: Mgr. Marie Vyjídáková
Anotace: Jedná se o projekt málotřídní školy v Olomouci - Droždíně připravený ke Dni matek. Jeho součástí je divadelní představení o životě pěti významných žen a tvorba dárků pro maminky. Projekt přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
  2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Hudební výchova » 1. období » rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
  3. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: práce s informacemi, spolupráce, dramatizace
Školní výukový projekt - Den matek 2005
CÍL PROJEKTU

Cílem projektu ke Dni matek je vytvoření divadelního představení, na jehož tvorbě i realizaci se budou podílet všichni žáci školy spolu s učiteli. Důležitou součástí projektu je rozvíjení klíčových kompetencí. Během tvorby představení využíváme mezipředmětových vztahů a průřezových témat k dalšímu rozvoji osobnosti žáků.


PRŮBĚH PROJEKTU DEN MATEK 2005

1) Úvodní slovo - vyučující

2) Nástup dětí - píseň Do Afriky

3) Vystoupení jednotlivých tříd

Marie Currie Sklodowská (1. ročník)
1. Marie Currie Sklodowská (1. ročník)
Eva (2. a 3. ročník)
2. Eva (2. a 3. ročník)
Mata Hari (2. a 3. ročník)
3. Mata Hari (2. a 3. ročník)
Eliška Junková (4. ročník)
4. Eliška Junková (4. ročník)
Valentina Těreškovová (5. ročník)
5. Valentina Těreškovová (5. ročník)

Všechna vystoupení mají formu pantomimy, která je podbarvená hudbou dle výběru dětí a učitelů. Po skončení každého vystoupení nechávají děti hádat obecenstvo, o které "dobrodružné" ženě bylo právě shlédnuté vystoupení. Děti společně zarecitují:

Hádej, hádej, která žena,
dobrodružstvím obdařená,
byla vám teď představena?

Obecenstvo hádá.

Jednotlivá vystoupení ukončí děti krátkou básničkou, která shrnuje důležité body ze života dané ženy.
Na závěr každého krátkého vystoupení děti ukáží jméno představované ženy, napsané na pruhu papíru. Všechny pruhy se jmény představovaných žen se postupně po každém vystoupení skládají do tvaru klobouku na kulatou nástěnku v pozadí pódia.

 

 


 

4) Společná závěrečná píseň - Klobouk ve křoví

Na závěr nastoupí všechny děti na pódium, společně zazpívají a předvedou drobnou choreografii s vlastními vyrobenými klobouky na píseň Klobouk ve křoví. Klobouk má být znakem DOBRODRUŽSTVÍ. V závěrečných pasážích písně se děti postupně rozcházejí z pódia ke svým maminkám a obdarují je těmito vlastnoručně vyrobenými klobouky.


Nácvik a přípravné práce s přehledem rozvíjených klíčových kompetencí, s mezipředmětovými vztahy a vztahy k průřezovým tématům naleznete v příloze.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc49 kBDoba nácviku a přípravných prací
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 01. 2006
Zobrazeno: 13624krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VYJÍDÁKOVÁ, Marie. "Dobrodružné" ženy. Metodický portál: Články [online]. 30. 01. 2006, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZGABA/455/"DOBRODRUZNE"-ZENY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.