Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a příroda > 2. stupeň > Chemie > Směsi > Filtrace, aneb jak z výuky odfiltrovat neaktivizující...

Ikona prakticky

Filtrace, aneb jak z výuky odfiltrovat neaktivizující metody

Ikona inspirace
Autor: Martin Rusek
Spoluautor: prof. RNDr. Pavel Beneš CSc.
Anotace: Příspěvek je návodem na činnostně pojatou výuku tématu filtrace. Aktivita je navržena v několika variantách v závislosti na vybavení školy i schopnosti žáků. Cílem je nabídnout učitelům námět na badatelsky pojatou vyučovací jednotku, v níž ovšem nechybí učivo chemie.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Směsi » navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Pozorování, pokus a bezpečnost práce » určí společné a rozdílné vlastnosti látek
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Pomůcky: dataprojektor připojený k počítači/vytištěné pracovní listy (+list s obrázky), stojan, 3 filtrační kruhy, 3 nálevky, 3 filtrační papíry (1 kulatý, 2 vystřižené čtverce), tyčinka, 3 kádinky, stříkačka s vodou
Chemikálie: aktivní černé uhlí (karborafin), hnědé (nebo jiné tmavé) potravinářské barvivo
Klíčová slova: laboratorní práce, badatelsky orientovaná výuka, problémové vyučování, filtrace, žákovský pokus

Úvod:

Určení:

žáci nižšího sekundárního vzdělávání (ISCED 2)

Časová náročnost:

1 vyučovací hodina s možností rozšířit na 2 vyučovací hodiny

Potřebné znalosti:

Předpokládá se, že žáci již vědí, jaký je rozdíl mezi látkou a směsí látek, vědí, jak se oddělují složky směsi. Byli již seznámeni s pojmy suspenze, emulze, pěna a aerosol.

Cíl výuky:

Cílem popisované aktivity je seznámit žáky se základní metodou oddělování složek směsí – filtrací. Po skončení vyučovací jednotky by žáci měli rozumět jejímu principu, měli by dokázat uvést příklady filtrace z vlastního každodenního života. Dále by měli být schopni popsat filtrační aparaturu a správně provést filtraci s využitím filtračního papíru.

Použité metody:

V této vyučovací jednotce je použito nejprve samostatné práce žáků, dále práce ve dvojici/frontálního žákovského pokusu. Následuje metoda otázek a odpovědí. Podstatnou složkou je pak badatelsky zaměřená experimentální část problémového charakteru, kterou je možné pojmout i jako samostatnou laboratorní činnost žáků nebo jako demonstraci učitele.

Popis aktivity:

1. Učitel na začátku hodiny promítne obrázky (možné je taky obrázky vytisknout) - příloha Úvodní aktivita. Žáci mají za úkol nejprve popsat, co na obrázcích vidí, následně odvodit téma hodiny.

2. Ve druhém kroku žáci ve dvojicích či trojicích ke každému obrázku doplní:

 1. co je filtrem
 2. na jaký typ směsi se využívá
 3. z jakého důvodu jej používáme.

3. Následuje samotná experimentální aktivita. V ideálním případě pracují žáci samostatně nebo ve dvojici. Další variantou je frontální práce žáků, při které učitel instruuje žáky, kteří ve skupinách provádějí činnosti dle jeho pokynů.

 • Učitel na stojan umístí všechny tři filtrační kruhy tak, aby si nepřekážely.
 • Do prvního kruhu umístí nálevku, složí kulatý filtrační papír a umístí jej do nálevky.
 • Dále instruuje žáky, kteří v kádince připraví směs aktivního uhlí a vody. Tuto směs popíší (barva, zápach, typ směsi).
 • Následně žáci dle instrukcí učitele provedou filtraci. Učitel přitom popisuje správný postup, tzn. navlhčení papíru, lití po tyčince, dotek stopky nálevky s kádinkou atd.
 • Výsledkem je čirý filtrát.
 • Následuje opět otázka k zamyšlení nad funkcí filtru, v tomto případě filtračního papíru. Žáci vypracují schéma filtrace.
 • Pro variantu samostatné práce žáků učitel zadá úkol, pro variantu demonstrační vybídne dalšího žáka.

4. Druhá filtrace bude prováděna stejně.

 • Učitel instruuje žáky, aby posunuli použitou nálevku na stojanu stranou, dopředu přemístili filtrační kruh s čistou nálevkou.
 • Žáci sestaví aparaturu k filtraci. Učitel předvede způsob přípravy filtru ze čtverce filtračního papíru (složí papír na čtvrtiny a venkovní strany do oblouku sestřihne).
 • Druhou filtrovanou směsí bude roztok vody a tmavého potravinářského barviva. Žáci opět provádí filtraci.
 • Po jejím ukončení pozorují, že je filtrát tmavě zabarvený. Učitel opět vyvolá diskusi nad možnou příčinou.
 • Žáci opět vypracují schéma a napíší jej pod první.

5. Učitel pak ve třetí kádince smísí vodu s aktivním uhlím a přidá potravinářské barvivo. Zeptá se žáků, jak předpokládají, že dopadne třetí filtrace.

 • Žáci sami provádějí filtraci (opět člen skupiny, který ještě filtraci neprováděl), přitom popisují jednotlivé kroky.
 • Překvapivým závěrem je čistý filtrát. Učitel položí otázku na příčinu této překvapivé změny (většina žáků pravděpodobně předpokládala, že ve filtračním koláči zůstane karborafin, zatímco barvivo proteče s vodou) a v případě potřeby vysvětlení doplní.

Zde se, v případě že hodina probíhala bez komplikací, nabízí prostor na informace o využití aktivního uhlí při zažívacích problémech.

6. Poté učitel žákům rozdá pracovní listy (příloha Závěrečná úloha) s několika úkoly. Žáci mají za úkol:

 • popsat filtrační aparaturu. Nabízí se i alternativa s přehozenými popisky (přiložený pracovní list),
 • najít chyby v postupu filtrace,
 • navrhnout vhodný filtr k běžně využívaným operacím.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc605 kBÚvodní aktivita
doc47 kBZávěrečná úloha
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 01. 2015
Zobrazeno: 6141krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RUSEK, Martin. Filtrace, aneb jak z výuky odfiltrovat neaktivizující metody. Metodický portál: Články [online]. 07. 01. 2015, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFABB/19355/FILTRACE-ANEB-JAK-Z-VYUKY-ODFILTROVAT-NEAKTIVIZUJICI-METODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.