Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

První dojem

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jan Buryánek
Anotace: Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Aktivita umožňuje prozkoumat, jakým způsobem první dojmy ovlivňují naše hodnocení jiných lidí. Je vhodná jako úvod k tématu předsudků a stereotypů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * vyberte z časopisů fotografie lidí, kteří mají zajímavou, nápadnou
tvář (výběr podřiďte tématu, který je v diskusi žádoucí - rasové,
etnické, genderové a jiné stereotypy)
* vystřihněte je a nalepte do záhlaví čistých papírů tak, aby na
papíře zůstal dostatek volného místa
* připravte tolik fotografií, kolik je předpokládaných účastníků
Klíčová slova: multikulturní výchova, občanská výchova, tolerance, rasové předsudky, Výchova k občanství, lidská práva, předsudky, národnostní předsudky, stereotypy, gender

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami a posílit tak vědomí o jejich vlastní kulturní identitě, tradicích a hodnotách. Podporuje žáky, aby překonávali předsudky a stereotypy; vede je k tomu, aby uplatňovali tolerantní postoje vůči odlišným kulturám a respektovali odlišné systémy hodnot. Multikulturní výchova má široké uplatnění v rámci všech vzdělávacích oblastí RVP ZV. Stejně jako ostatní průřezová témata je možné MKV realizovat různými způsoby - ve formě samostatného předmětu, integrace nebo projektového vyučování. Jednotlivé formy se samozřejmě dají kombinovat.

Aktivita První dojem je poměrně krátká a dá se proto snadno realizovat jako samostatná vyučovací hodina v rámci Multikulturní výchovy, popřípadě Oosbnostní a sociální výchovy. Protože však úzce souvisí se vzdělávací oblastí Člověk a společnost, jejíž důležitou součástí je právě prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv a k rovnosti mužů a žen, je vhodné integrovat ji do vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Příspěvek tak může sloužit jako odrazový můstek pro celou řadu témat, buď v rámci oboru, nebo v rámci samostatného projektu na podobné téma.

Vlastní strukturovaný popis činnosti
 1. Vyzvěte žáky, aby si sedli do kruhu, rozdejte všem po jednom připraveném listu.
 2. Na dolní okraj papíru napíše každý za sebe první dojem o osobě na fotografii.
 3. Ať každý přehne dolní okraj papíru tak, aby nebylo vidět, co napsal, a předá svůj list sousedovi po pravé ruce.
 4. Celý postup opakujte tak dlouho, dokud papíry neoběhnou celý kruh.
 5. Vyzvěte žáky, ať rozmotají papíry a přečtou si, jak vypadaly první dojmy ostatních.

(Poznámka: Při této aktivitě by žáci neměli sedět v těsné blízkosti, aby pracovali samostatně a nenechali se ovlivnit tím, co píší ostatní.)

Reflexe/hodnocení
 • Jak jste se cítili, když jste byli nuceni rychle vyjadřovat své první dojmy?
 • Co vás nejvíc překvapilo?
 • Lišily se první dojmy vašich spolužáků? Kde to bylo nejkřiklavější? Proč?
 • Na čem byl nejčastěji založen váš první dojem? Co bylo u vás při utváření prvního dojmu rozhodující?
 • Která tvář na vás udělala nejlepší dojem a proč? Která byla nejhorší?
 • Vzpomínáte si na reálný případ, kdy vás první dojem oklamal? Popište ho.
 • Existují nějaké vnější charakteristiky, které vás vždy ovlivní při utváření prvního dojmu? Které to jsou?
 • Naučili jste se také něco o sobě? Co si z této aktivity odnášíte?

Informační zdroje:

Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. 1. vyd. Praha, NLN a ČvT 2002.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 11. 2006
Zobrazeno: 14169krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BURYÁNEK, . První dojem. Metodický portál: Články [online]. 20. 11. 2006, [cit. 2020-10-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABA/991/PRVNI-DOJEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.