Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a jeho svět > 1. stupeň > Člověk a jeho svět > Místo, kde žijeme > 2. období > rozlišuje mezi náčrty, plány a základními...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Projektové vyučování – Organizace a instituce města

Příspěvek popisuje realizaci jednoho z projektů, který proběhl v ZŠ Čáslav, Masarykova v rámci jednodenního celoškolního projektového dne Naše město. V textu jsou odkazy na výstupy projektu – prezentace o institucích města, pexeso, nástěnka a text do sborníku.

 

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je rozvoj všech klíčových kompetencí. Žáci mají prostřednictvím vzájemné spolupráce shromáždit základní údaje o organizacích a institucích města. Pozorovat práci lidí v jedné z institucí města. Na základě svých vědomostí, zkušeností a shromážděných podkladů vytvořit výstupy projektu a prezentovat je. Zhodnotit svou práci i práci ostatních spolužáků.

Žáci:

 • vyhledávají, systemizují, propojují a zpracovávají informace
 • vytváří si představy o fungování úřadu v praxi; pohovoří o tom, co viděli
 • promýšlejí a naplánují postup při tvorbě výstupů, využívají vlastní úsudek a zkušenosti, vytvářejí výstupy a prezentují je
 • výstižně a kultivovaně vyjadřují myšlenky a názory, naslouchají ostatním
 • spolupracují s ostatními, poskytují pomoc nebo o ni požádají
 • dodržují vymezená pravidla
 • zhodnotí svoji práci i práci skupiny

PLÁN PROJEKTU

Vymezení obsahu

Téma Naše město je poměrně široká oblast, kterou lze zúžit na témata týkající se historie města, významných rodáků, kulturního nebo sportovního života, obchodů, firem a výrobních podniků, poskytnutí základních informací o městě v cizím jazyce, turistického ruchu, zdravotnictví apod. Záleží na každém učiteli, co si vybere - k čemu má blízký vztah, zda chce uskutečnit exkurzi do nějakého zajímavého místa, zda má kontakt na lidi, kteří by mohli obohatit žáky o zajímavé informace o městě, apod.

Pokud zvolíme téma Instituce a organizace ve městě, zamýšlíme se nad těmito otázkami:

 • Jaké instituce a organizace zařadíme do projektu?
  Učitel si dopředu promýšlí v závislosti na místních podmínkách ve městě, jakými organizacemi a institucemi je nutné se zabývat a jakými je možné se zabývat. Vymezí jejich skupiny podle určitého společného znaku, aby získávání informací a jejich zpracování bylo systematičtější a přehlednější.
 • Co chceme, aby se žáci o jednotlivých institucích a organizacích dověděli?
  Žáci mají jmenovat významné organizace a instituce ve městě. Uvést, pro koho jsou určeny a jaká je jejich úloha. Vyznačit do plánu města jejich polohu. Vyhledat a zpracovat zajímavosti z historie i současnosti těchto institucí. Poznat praktické fungování některé z nich.
 • Jaké činnosti zvolíme, abychom rozvíjeli klíčové kompetence?
  Učitel se zamýšlí, jaké aktivizující metody a formy práce využije. Z metod využije především: motivační rozhovor, vysvětlení, pozorování, rozhovor, diskusi, práci s texty. Z forem práce využije vyučovací hodinu, projektové vyučování, exkurzi a také skupinové vyučování.
 • Jaké budou výstupy projektu?
  Dopředu je potřeba si promyslet, jaké mohou být výstupy z projektu, např. nástěnka, pexeso, prezentace v PowerPointu, text do sborníku o celoškolním projektu nebo text do školního časopisu, výtvarné práce, sborník o institucích a organizacích ve městě. Tomu se potom podřizuje výběr pomůcek a také shromažďování informací a fotografií. Přestože jsou možné výstupy promyšlené předem v této přípravné fázi, žákům je umožněno, aby je navrhli na začátku projektového dne, učitel je usměrní z hlediska počtu (maximálně 4) i formy.
 • Jak budeme projekt prezentovat a hodnotit?
  Projekt bude prezentován dvěma, popř. třemi žáky poslední vyučovací hodinu. V této hodině je ve škole zvykem, že žáci z ostatních skupin chodí po třídách a poslouchají vybrané žáky, kteří prezentují výstupy z projektů. Vzhledem k omezeným časovým možnostem bude provedeno hodnocení projektu formou rozhovoru o tom, co se podařilo nebo co se mohlo udělat lépe.

Pokud se některý z výstupů vydaří, lze ho umístit i na webové stránky školy, aby si ho mohli stáhnout ostatní spolužáci.

Dále je třeba promyslet organizační záležitosti a naplánovat exkurzi. Jestliže lze ovlivnit den exkurze, je vhodné dohodnout termín mimo úřední hodiny.

Časová struktura projektu

V tabulce je uvedena časová struktura projektu. Samozřejmě, že jde pouze o ilustraci potřebného času, záleží na každém vyučujícím - jak ovládá ICT, jak rychle pracuje, jaké má podmínky k práci, záleží na osobnostních vlastnostech vyučujícího (např. perfekcionista) atd., záleží i na individuální úrovni žáků, na úrovni dosažených kompetencí potřebných pro dané činnosti...

Činnost

Čas

Promýšlení projektu a plánování

příprava učitele - 45 min

První část - shromáždění materiálů

příprava učitele - 45 min

shromáždění a utřídění informací o organizacích a institucích města

3 vyučovací hodiny informatiky

pořízení fotodokumentace

4 vyučovací hodiny

tabulka pro pexeso

1 vyučovací hodina informatiky

Druhá část - vlastní projektové vyučování

příprava učitele 60 min

seznámení členů skupiny, diskuse nad tématem, diskuse nad výstupy

1 vyučovací hodina

exkurze a její zhodnocení

1 vyučovací hodina

práce na výstupech

2 vyučovací hodiny

zhodnocení a prezentace

1 vyučovací hodina

REALIZACE PROJEKTU

Realizace se skládá ze dvou částí:

 1. shromáždění materiálu (přibližně 6 vyučovacích hodin ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie)
 2. vlastní projektové vyučování (jednodenní projekt - 5 vyučovacích hodin dopoledního vyučování)

Shromáždění materiálu

Cíl činnosti: příprava podkladů pro projektové vyučování.

V průběhu vyučovacích hodin informatiky žáků 6. ročníku byly z regionálních webových stránek a webových stránek městského úřadu shromážděny a utříděny informace o organizacích a institucích města. Byla pořízena fotodokumentace a připravena tabulka pro pexeso. Žáci vyhledávali a zpracovávali informace v aplikaci Word, poslali dokument na e-mail učitele.

Z důvodu přehlednosti zpracování se téma Organizace a instituce města při motivačním rozhovoru rozdělilo a tyto části:

 • Správa města - městský úřad
 • Kulturní instituce - divadlo, kino, městská knihovna, muzeum, informační středisko
 • Instituce a organizace pro děti a mládež
 • Instituce a organizace pro seniory

Záměrně nebyly zařazeny sportovní organizace, protože se dá předpokládat, že v celoškolním projektu se tomuto tématu budou věnovat učitelé tělesné výchovy.

Byla uplatněna individuální práce s tím, že si žáci mohou navzájem radit, pokud najdou zajímavé webové stránky, pokud se setkají s nějakým problémem při zpracování textu apod. Každý žák ze zadaných čtyř podtémat zpracovával jedno.

Proběhlo hodnocení práce podle předem stanovených kritérií. Tato kritéria učitel vyvodil společně se žáky a byla napsaná po celou dobu práce na tabuli - přehlednost, upravenost, bez pravopisných chyb, respektování estetických a typografických pravidel, dokument obsahuje text i obrázky, velikost písma vlastního textu 12, Times New Roman, rozsah textu 2 strany, obsah - výčet organizací a institucí, pro koho jsou určeny, jejich úloha, zajímavosti z historie i současnosti, v závěru je uvedeno, kdo dokument vypracoval, a jsou uvedeny hypertextové odkazy na webové stránky, z kterých byly informace čerpány.

Při hodnocení žáci společně formulují pozitiva i negativa prací, a to citlivě a otevřeně, preferujeme pozitivní hodnocení. Nejlepší práce jsou klasifikovány. Nejlepší materiály z dané oblasti byly uloženy do složky na disk ve společném prostředí sítě, na který mají přístup žáci. Tyto materiály lze také vytisknout.

V hodinách informatiky byla dále vytvořena tabulka pro pexeso v Excelu - z dokumentu lze vyčíst parametry buněk. Nesmíme zapomenout na vycentrování buněk na stránce tak, aby při tisku na druhou stranu políčka lícovala. Až budou v pexesu obrázky a texty, tak se nejprve budou tisknout první tři strany a na jejich druhou stranu se vytiskne zadní strana pexesa, tj. strana č. 4. Tabulku lze použít na vytvoření jakéhokoliv pexesa, záleží pouze na uživateli, jaké obrázky a texty vloží do tabulky.

Fotografie pořídil sám vyučující z důvodu nevhodného počasí v době výuky informatiky. Zpracovali je vybraní žáci - přetáhli do počítače a upravili tak, aby fotografie měli velikost přibližně 100 KB a rozměr 800x600. Pořízení fotografií je také možné zadat žákům, kteří mají doma k dispozici digitální fotoaparát, jako domácí úkol.

Touto první částí byly připraveny materiály pro tvorbu výstupů z projektu. Materiály využijí žáci při projektovém vyučování.

Vlastní projektové vyučování

Seznámení členů skupiny

Skupina je tvořena žáky z různých ročníků druhého stupně ZŠ. V komunikativním kruhu se členové skupiny představili, řekli, proč si vybrali právě tento projekt a co od něj očekávají. Na základě posouzení jejich verbálního projevu byli vybráni žáci, kteří budou prezentovat projekt.

Seznámení s tématem

Na začátek celého projektu byl zařazen motivační rozhovor:

 • Jaké instituce a organizace jsou ve městě?
 • Které z nich jste využili a z jakého důvodu?
 • Kde se ve městě nachází? atd.

Otázkami se došlo k výčtu různých institucí a organizací ve městě. Žáci je zapsali na poster. Uvedli jejich úlohu a určili jejich polohu v plánu města. Z důvodu přehlednosti byly instituce rozřazeny do čtyř skupin (viz první část).

Diskuse nad výstupy

Následovala diskuse nad tím, co bude výsledkem projektu, čím budeme ostatním spolužákům prezentovat naši práci. Nakonec došlo ke shodě na článku do sborníku o projektovém dnu, nástěnce, pexesu, a prezentacích v PowerPointu. Všechny tyto výstupy mají další využití. Sborník se stane součástí portfolia školy, které ukazuje, čím vším se její žáci a učitelé zabývají. Pexeso a prezentace budou uloženy ve společném prostředí sítě a využijí je vyučující prvního stupně ZŠ při výuce. Nástěnka je v prvním patře chodby školy a je určena právě pro prezentaci projektového vyučování, všichni žáci na ní budou mít možnost zhlédnout velký plán města, včetně polohy městského úřadu, škol, kina, divadla atd.

Ze 16 žáků z 5. - 9. ročníku byly vytvořeny skupiny, které budou jednotlivé výstupy vytvářet. Při sestavení skupin je potřeba zajistit, aby alespoň jeden žák uměl pracovat s potřebným softwarem ke splnění úkolu. Skupina, která má na starosti článek do sborníku, dostala k dispozici fotoaparát, aby mohla pořídit fotodokumentaci z exkurze.

Exkurze

Před exkurzí byli žáci poučeni o bezpečnosti a chování (v třídních knihách je zapsáno poučení o bezpečnosti a chování o projektovém dni).

K návštěvě byl vybrán Odbor vnějších vztahů MěÚ Čáslav, jehož součástí je i odbor školství, a to z těchto důvodů:

 • Žáci znalí školního prostředí mají možnost seznámit se také s výkonem státní správy a samosprávy ve školství.
 • Je to vhodná příležitost ke spolupráci se zřizovatelem školy a k prezentaci aktivit školy - celoškolního projektového dne.

Před exkurzí je vhodné žákům přiměřeně jejich věku a znalostem objasnit úlohu obce a obecního úřadu při správě školy (např. na základě § 161, § 177 - § 180 zákona 561/2004 Sb.) a společně zformulovat případné otázky, na které se mohou zeptat.

Kromě návštěvy odboru vnějších vztahů, kde žákům poskytl výklad vedoucí odboru a zaměstnankyně úseku práce a mzdy, pozorovali žáci způsob přihlašování zájemců o služby jednotlivých odborů přes digitální systém, seznámili i se způsobem vydávání pasů, podívali se, kde si mohou vyzvednout rybářský lístek.

Ve škole následovalo shrnutí a zhodnocení exkurze.

Zadání a rozdělení práce na výstupech

Je stanoven termín splnění úkolu - dvě vyučovací hodiny. Úkol je vysvětlen každé skupině zvlášť, ve skupině je diskutováno o možných přístupech k úkolu, je vyjasňován postup. Postup, včetně požadavků na kvalitu, učitel v průběhu diskuse zapisuje na papír, který skupina dostane k dispozici. Dále skupina pracuje jako samostatná jednotka, učitele kontaktuje v případě problémů, dotazů apod.

Společná kritéria hodnocení zadaných úkolů:

 • kvalitní zpracování
 • včasné ukončení práce
 • způsob rozdělení práce ve skupině a spolupráce

Vlastní práce

Text do sborníku, resp. do školního časopisu (skupina o třech žácích)

Zadání úkolu - požadavky na postup a kvalitu:
Rozsah jedna stránka A4, nadpis, vlastní text - písmo velikost 16, Times New Roman, zarovnat do bloku, obrázky, úvod, stať, závěr, slohová a pravopisná správnost, grafická úprava, respektování typografických pravidel.

Dodržení osnovy:
1. Úvod (kdy, kdo, co)
2. Stať (vlastní popis exkurze - co jsme viděli, co jsme se dozvěděli)
3. Závěr (přínos pro nás, výstupy z projektu)

Stylistická pravidla: neopakovat některá slovesa mít, jsme... a užívat dějová slovesa, nezačínat věty Když ..., tak ... , netvořit dlouhá souvětí atd., členění do odstavců.

Dohodnutý postup: text v rukopise, kontrola ve skupině, kontrola učitelem, přepis textu do elektronické podoby, přetažení obrázku z fotoaparátu a jeho zmenšení na cca 100 KB, umístění do textu, nadpis ve WordArtu, kontrola textu ve skupině, kontrola učitelem, poslání textu na e-mail redakční radě. Tisk jedenkrát pro nástěnku. Dohodnutý postup se může v odůvodněných případech změnit, ale musí vést ke splnění úkolu.

PowerPointová prezentace (tři skupiny o dvou žácích)

Zadání úkolu - požadavky na postup a kvalitu:
Rozsah cca 10 snímků, včetně úvodního a závěrečného. Druhý snímek předkládá obsah prezentace. Jednotné nadpisy z hlediska grafické úpravy, text - jeden druh bezpatkového písma (Arial, popří. Verdana), jednobarevné písmo vlastního textu, velikost 30 nebo 32, text pokud možno nezasahuje do obrázků, závěrečný snímek. Slohová a pravopisná správnost. Jednoduchá, estetická grafická úprava (přehlednost - využití odrážek). Nevyužívat časování a dalších efektů.

Z hlediska obsahového se buď soustředit na jednu tematickou oblast, např. organizace a instituce pro mládež, a zpracovat ji podrobněji, nebo obsáhnout všechny čtyři oblasti a nezabíhat do detailů. Mít na paměti, pro koho je prezentace určena, tj. pro žáky 1. stupně ZŠ - to vyžaduje jednodušší zpracování, srozumitelnost vyjádření. Informace žáci čerpají z připravených dokumentů ve Wordu (viz Shromáždění materiálu) a z informačních materiálů o městě. Je nutné respektovat autorský zákon v oblasti textů i obrazového materiálu. Používat pouze fotografie pořízené v rámci přípravy a realizace projektu.

Sledovat čas, který je na práci k dispozici.

Počáteční kontrola učitelem je nutná, hlavně u prvních tří snímků je třeba hned zpočátku zkontrolovat práci žáků, popř. poradit s úpravou. Také průběžná kontrola se osvědčila. Výsledek umístit do společného prostředí počítačové sítě. Jedenkrát barevně vytisknout podklady se dvěma snímky na stránku pro nástěnku.

Lze uplatnit další nápady na doplnění a obohacení prezentace.

Pexeso (skupina o třech žácích)

Zadání úkolu - požadavky na postup a kvalitu:
Do tabulky pro pexeso vložit fotografie města a na další listy uvést jejich názvy tak, aby po vytištění a vystříhání pexesa odpovídaly texty obrázkům. Upravit zadní stranu pexesa. Texty formulují žáci sami, pokud nevědí, zeptají se učitele. Texty jsou jednotně graficky upraveny. Důležitá je opět pravopisná správnost - především pozor na psaní velkých písmen ve vlastních jménech. Po kontrole je pexeso uloženo ve společném prostředí sítě a jedenkrát vytištěno pro nástěnku.

Nástěnka (skupina o čtyřech žácích)

Zadání úkolu - požadavky na postup a kvalitu:
Sundat nástěnku, sejmout z ní stávající výzdobu, naplánovat si, co se na nástěnku umístí (velký plán města s vyznačenou polohou jednotlivých institucí a s legendou, vytištěné rozstříhané pexeso, některé vytištěné obrázky z prezentace), shromáždit si materiály a rozmístit je na nástěnku. Estetická úprava, držet rovinu obrázků podle hran nástěnky, pravopisná správnost. Nadpis na nástěnce bude ve smyslu Celoškolní projektový den - Naše město. Lze vnést další nápady a změny. Žáci si mezi sebou rozdělí práci.

foto

HODNOCENÍ PROJEKTU

Žáci ústně hodnotili svou práci i práci svých spolužáků. Vyjadřovali se k tomu, co se jim podařilo, i k tomu, s čím měli problémy. Celkové hodnocení provedl vyučující. Stanovené cíle byly splněny.

PREZENTACE PROJEKTU

Vyučující společně s žáky shrnul průběh projektového vyučování. To pomohlo prezentujícím žákům vyjasnit si, o čem budou mluvit. Potom si tito žáci rozdělili, o čem budou hovořit. Dvakrát si prezentaci před spolužáky vyzkoušeli. Žáci při prezentaci získávali sebedůvěru a byli vedeni ke kultivovanému projevu. Mluvili u nástěnky, kde byly části výstupů projektu, to jim pomohlo jako obrázková osnova pro vypravování.

Na webových stránkách školy www.1zscaslav.cz bylo umístěno pexeso, které si mohli návštěvníci webu stáhnout a vytisknout. Vyučující upozornil své kolegy na výstupy z projektu - prezentaci a pexeso, které mohou využít ve výuce na prvním stupni ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, tematickém okruhu Místo, kde žijeme.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek