Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

O dvou kočičkách - Pal o duj mačkici

Ikona inspirace
Autor: Eva Danišová
Anotace: Metodická doporučení pro práci s romskou pohádkou na 1. stupni ZŠ.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Etická výchova
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: kreslicí potřeby, kreslicí papíry
Klíčová slova: moderní pohádka, pohádka, romská literatura

Cíl výuky:

 • seznámení se s dílem Evy Danišové
 • orientace v textu, vypravování
 • kladení otázek, formulování odpovědí
 • dramatizace

Pohádka: O dvou kočičkách / Pal o duj mačkici

Text pohádky (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika: Barvy

1] Žáci přečtou českou verzi bajky Evy Danišové O dvou kočičkách po odstavcích a popíší stručný obsah každého odstavce:

 • Kde žily kočičky?
 • Proč se rozhodly jít do světa?
 • Kde se jejich cesty rozdělily a proč?
 • Nakreslí cestu kočiček, tzn. obrázek, na kterém bude moře, krajina a dům s komínem. Následně do obrázku vyznačí čarou putování kočiček.

2] Žáci si přečtou souvislý text ještě jednou a vyřeší následující otázky a úkoly:

• Vyhledají a přečtou větu, ze které se dozví:

  • proč kočičky vyrazily do světa,
  • jak se hospodyně postarala o bílou kočičku,
  • jak se postarala stařenka o černou kočičku,
  • jak se z černé kočičky stala bílá.
 • Napadlo vás někdy také utéct z domova? Jestli ano, proč?
 • Jaká nebezpečí mohou na dítě, které uteče z domova, číhat?

Zde doporučujeme jednotlivá nebezpečí zahrát jako scénky. Nebezpečí je potřeba vždy okomentovat.

 • Jakou barvu pleti mají lidé?
 • Liší se kromě barvy něčím dalším?
 • Znáte člověka s jinou barvou pleti? Řekněte, kdo to je a jaký k němu máte vztah.
 • Jakou barvu máte rádi a proč?

3] Čáp ztratil čepičku

Žáci si zahrají libovolné množství kol hry Čáp ztratil čepičku.

Další možné aktivity

4] Pohybová chvilka

Žáci se v rolích kočiček a kocourků protáhnou a zacvičí si.

5] Kdo dřív – písničky o kočkách

Žáci se rozdělí do minimálně dvou skupin, ve kterých se radí o písničce, v níž se zpívá o kočičkách. Která skupinka vykřikne název písně jako první, dostává bod. Potom všichni společně písničku zazpívají a hra pokračuje libovolně dlouho.

6] Práce s loutkou

Žáci vyrobí dvě plošné loutky bílých kočiček, jednu loutku černé kočičky, loutku moře, domu s komínem, selky nehodné, selky hodné. Podle fantazie také mohou vytvořit další loutky osob a věcí, které mohly kočičky po cestě potkat (nakreslí obrázky, vystřihnou je a nalepí na špejli). Poté budou vypravovat celou pohádku a dotvářet pohybem loutek. Nakonec celou pohádku zahrají jako loutkové divadlo.

Aktivita pro žáky 3. ročníku

7] Seznámení s autorkou bajky Evou Danišovou (doporučujeme pro žáky 3. ročníku)

Žáci si přečtou následující úryvek z autorčina autobiografického medailonu (případně může přečíst učitel) s tím, že učitel nejprve žákům dá text, ve kterém bude začerněno slovo Romové a všechny jeho varianty. Žáci po jeho přečtení odpovídají na otázky:

 • Napadlo by vás, o literatuře kterého národa autorka píše?
 • Z čeho tak usuzujete?
 • O jaký jiný národ by se mohlo také jednat?

Když jsem se naučila číst, propadla jsem kouzlu literatury. Netušila jsem nic o romské literatuře, protože pohádky a pověsti si Romové nečetli, ale vyprávěli. Měla jsem to štěstí, že dědeček i babička byli skvělí vypravěči a rádi se při rodinných sešlostech předháněli, kdo bude vypravovat zajímavější příběh. Dnes už vím, že podstata příběhu byla z části založená na pravdě, ale velkou část si vypravěč vymýšlel během vypravování. Byly to neopakovatelné chvíle a dodnes na ně ráda vzpomínám. Mým životem se tak přirozeně společně prolínaly česká i romská kultura.

Učitel následně žákům přečte (nebo předloží) původní text bez začerněných slov.

Žáci pak odpoví na následující otázky:

 • Od koho myslíte, že autorka příběh o dvou kočičkách slyšela?
 • Vyprávíte si doma také příběhy? Pokud ano, při jakých příležitostech?
 • Je u vás v rodině někdo, kdo je považován za dobrého vypravěče (koho rádi posloucháte, když vypráví)? O čem nejčastěji vypráví?
 • Vypráví se u vás pohádky a příběhy v romštině nebo v češtině? Proč?

Poznámka pro poslední bod aktivity 7

Tuto otázku zařadit po zvážení, zda je pro žáky vzhledem k jejich socio-kulturnímu zázemí a kompetenci v romštině vhodná.

8] Eva Danišová čtenářům

Učitel může na závěr žáky dle vlastní úvahy seznámit s životem a dílem Evy Danišové na základě informací z jejího medailonu, případně žákům pustit její videomedailon umístěný ve videosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER (www. kher.cz).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 01. 2014
Zobrazeno: 4822krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DANIŠOVÁ, Eva. O dvou kočičkách - Pal o duj mačkici. Metodický portál: Články [online]. 28. 01. 2014, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAB/18243/O-DVOU-KOCICKACH---PAL-O-DUJ-MACKICI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.