Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Povídání o roletě II

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí různé formy práce s textem pro méně zdatné čtenáře. V druhém dílu seriálu žáci procvičí správnou techniku čtení, porozumění čtenému doplňováním celých vět do textu a vlastním převyprávěním celého příběhu. Procvičí si sluchovou analýzu a syntézu (utváření slov z písmen), ale i gramatická pravidla. To vše na textu určeném pro čtení slov s otevřenou slabikou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: čtení s porozuměním, tvořivá práce s textem, sluchová analýza a syntéza, technika čtení, čtení slov s otevřenou slabikou
Vazby článku:
Předchozí díl: Povídání o roletě I

Materiál nabízí trochu jiné sestavení hodiny českého jazyka, zapojení i méně úspěšných žáků. Zaměřuje se na individuální potřeby každého žáka.

Takto sestavený materiál je vhodné využít ve 3. ročníku (z gramatických jevů se zde vyskytují zejména vyjmenovaná slova). Učitel však může text upravit a vyjmenovaná slova vyškrtnout – poté je text vhodný do 2. ročníku (z gramatických jevů – měkké a tvrdé souhlásky).

Žáci pracují individuálně ve školním či domácím prostředí po zacvičení učitelem / speciálním pedagogem. Jednotlivá cvičení je vhodná rozložit do více dnů, pak na každý den připadá jedno cvičení.

S materiálem může pracovat každý žák ve třídě nebo jen někteří žáci / skupina žáků (např. žáci s poruchami učení – dyslexie a dysortografie). Taktéž je možná práce ve dvojici či skupinová práce.

Každý den je vhodné udělat jen jedno cvičení, doporučujeme dodržet řazení úkolů.

Celý text je sestaven tak, aby veškerá slova byla složena z otevřených slabik. (Zdroj textu: EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 1. Portál, Praha 2011, s. 58. ISBN 978-80-7367-886-9.) Materiál je vhodný zejména pro žáky s potížemi ve čtení, případně s diagnózou dyslexie, kteří již jsou ve 3. ročníku a potřebují nejen procvičit správnou techniku čtení a porozumění čtenému, ale i stále přibývající gramatické jevy.

Jedná se o ucelený, strukturovaný materiál, který tvoří 11 úkolů. Pět aktivit v první části a šest aktivit v druhé části. Dokončení všech úkolů by mělo proběhnout ve dvou až třech týdnech.

6.

Žáci pracují s přílohou – Pracovní list ke cvičení 6. V textu označí slovo, které je gramaticky správné. Učitel může před aktivitou s žáky zopakovat potřebná gramatická pravidla, případně umožní práci s gramatickými přehledy.

Opět je možná individuální práce, práce ve dvojici či skupině. U individuální práce je možné úkol rozdělit do více dnů.

Uplatňování gramatických pravidel na již známém textu umožňuje také zrakové fixování některých pravidel. To poté usnadňuje jejich používání. (Např. díky opakované práci s uvedených textem si žák již zrakově zafixoval, že ve slově bílá je po b měkké i, a již si nepotřebuje předříkávat všechna vyjmenovaná slova.) Předpokládá se, že správnou gramatickou verzi slova bílá uplatní i v budoucnu.

Ukázka:

Povídání-povídáný o roletě

Žila-žyla byla bílá-býlá roleta. Nebyla-nebila to ledajaká-ledakája roleta. Žila u naší-naši tety-teti. Ráno se rolovala-rolavala nahoru, po večeři-večeřy dolů. Celé hodiny-hodyni se na to těšila-tišila. Ale loni teta koupila-kupyla růžové závěsy-závěsi. Pověsila je a roletu dala do komory. Položila ji do police-dopolice. To byla nuda!

7.

Žáci do pracovního listu ke cvičení 7 z přílohy doplňují svými slovy zbytek vět. Pracují individuálně ve dvojice či skupině.

Při této aktivitě žáci uplatňují schopnost vnímat obsah čteného. Především pak správný význam čteného příběhu. Doplnění vět vlastními slovy je vítáno.

Ukázka:

Žila byla …………………………………………………………….

Žila u ………………………………………………………………..

Ráno se rolovala …………………………………………………….

Celé hodiny se ……………………………………………………....

Ale loni teta koupila ………………………………………………...

8.

Žáci pracují s přílohou – Pracovní list ke cvičení 8.Z přeházených písmen tvoří správné slovo. Pokud pracují samostatně, je vhodné text rozložit do více dnů nebo vypracovat jen část textu.

Při práci ve dvojici či skupině může každý žák pracovat jen s částí textu.

Utvářením slov z přeházených písmen žáci posilují a rozvíjí schopnost sluchové analýzy a syntézy, kterou uplatňují při čtení i psaní. Není-li tato schopnost dobře rozvinuta, je čtení a psaní obtížné a chybové. Zároveň jim napoví již známý text a význam daných slov.

Ukázka:

Žila byla íblá___________ roleta. Nebyla to kledaája___________ roleta. Žila u íšan___________ tety. Ráno se alrolaov___________ nahoru, po ičeveř______________ dolů. Celé hodiny se na to ělašti_____________.

9.

Žáci individuálně, ve dvojici nebo skupině doplňují příběh svými slovy. (Pracovní list ke cvičení 9)

Tato aktivita je zaměřena na uplatnění dovednosti vnímání čteného. Motivace pro žáky, proč vnímat čtený text, je další práce s tímto příběhem.

Ukázka:

Žila byla bílá roleta. Nebyla…………………………………………………………………………………………………………, po večeři dolů.

10.

Žáci individuálně, dvojici nebo skupině seřazují jednotlivé věty dle významu příběhu. Lze pracovat s celým pracovním listem nebo jednotlivé věty rozstříhat. (Pracovní list ke cvičení 10)

Tato aktivita je zaměřena na uplatnění dovednosti vnímání čteného. Motivace pro žáky, proč vnímat čtený text, je další práce s tímto příběhem.

Ukázka:

Povídání o roletě

Celé hodiny se na to těšila.
Namalovala a nalepila na ni samé zajímavé věci.
Roletu pověsila na lano.
Ale loni teta koupila růžové závěsy.

11.

V závěrečné aktivitě žáci čtou celý text přepsaný na tabuli, jak nejlépe umí.

Ukázka:

Povídání o roletě

Žila byla bílá roleta. Nebyla to ledajaká roleta. Žila u naší tety. Ráno se rolovala nahoru, po večeři dolů. Celé hodiny se na to těšila. Ale loni teta koupila růžové závěsy. Pověsila je a roletu dala do komory. Položila ji do police. To byla nuda!

Celý text lze získat v publikaci: EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 1. Portál, Praha 2011, s. 58. ISBN 978-80-7367-886-9

Tato aktivita je zaměřena zejména na správnou techniku čtení a porozumění čtenému.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 06. 2015
Zobrazeno: 4132krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Povídání o roletě II. Metodický portál: Články [online]. 17. 06. 2015, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAA/19937/POVIDANI-O-ROLETE-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 06. 2015 08:53
Ukázka práce s jedním textem a možné varianty jeho využití. Žáci jsou vedeni k pečlivému čtení s porozuměním. Inspirace především pro začínající elementaristky.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.