Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Chválím, chválíš, chválíme

Ikona prakticky

Chválím, chválíš, chválíme

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Karla Střílková
Anotace: Při této aktivitě se žáci učí pozitivně vyjadřovat o sobě i o druhých, učí se pochvalu rozdávat i přijímat, formulovat kladná prohlášení a poznávat sami sebe i druhé.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: sebehodnocení, Člověk a společnost, komunikace, hodnocení, evaluace, autoevaluace, Výchova k občanství, sebeúcta, aktivní naslouchání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Chválím, chválíš, chválíme

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1. Naslouchání, soustředění pozornosti.

1. Vytvoříme dva soustředné kruhy, pohybem vnitřního kruhu vytvoříme náhodné dvojice.

1. Všichni stojí (sedí) v kruhu čelem k sobě.

2. Komunikovat, aktivně naslouchat, učit se sebehodnocení.

2. Jeden z dvojice začíná o sobě vypravovat: co se mu daří, v čem vyniká, popisovat své dobré vlastnosti. Jeho partner ve dvojici poslouchá.

2. Začít může stojící ve vnitřním kruhu (po časovém limitu - výměna úkolů).

3. Pochopení procesu sebehodnocení, poznávání sebe i druhých.

3. Rozbor: Pro koho bylo příjemnější mluvit o sobě? Pro koho bylo příjemnější poslouchat? Proč? Jaké byly tvé pocity, když jsi mluvil/poslouchal?

3. Diskuse - aktéři se rozestaví proti sobě, aby vyjádřili odpověď na první nabízenou otázku.

4. Komunikovat, aktivně naslouchat, učit se hodnocení.

4. Znovu vytvoříme dva kruhy, náhodné dvojice. Úkol: Pochval svého partnera ve dvojici, co se ti na něm líbí, čeho si na něm ceníš.

4. Stojíme (sedíme) v kruhu (výměna úkolů).

5. Pochopení procesu hodnocení, poznání sebe i druhých.

5. Rozbor: Byly tvé pocity, když jsi poslouchal svého partnera, příjemné? Proč? Překvapilo tě něco? Bylo pro tebe těžké mluvit/poslouchat?

5. V odpovědi na první nabízenou otázku se rozestavíme na škále ANO - NE.

Transparenty s nápisy ANO - NE

6. Sumarizace, zobecnění.

6. Co ses dověděl o sobě? Co ses dověděl o druhých?

6. Krátká písemná úvaha (zaznamenání zkušeností).

Papíry, psací potřeby

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Kompetence sociální a personální:

  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Integrace průřezových témat OSV - Osobnostní rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí), Sociální rozvoj (Komunikace)
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Do 45 minut
Vyučovací metoda Aktivizující - diskusní
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 02. 2008
Zobrazeno: 5942krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STŘÍLKOVÁ, . Chválím, chválíš, chválíme. Metodický portál: Články [online]. 20. 02. 2008, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2028/CHVALIM-CHVALIS-CHVALIME.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.