Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > Matematika trochu jinak

Ikona prakticky

Matematika trochu jinak

Ikona inspirace
Autor: Zuzana Cieslarová
Spoluautor: Bc. Nicola Rotterová
Anotace: Příspěvek (digitální učební materiál / praktický příspěvek s náměty) reflektuje očekávané výsledky učení u žáků na 2. stupni základních škol a obsahuje blok učebních činností, úloh a metod aplikovatelných v hodinách matematiky právě na druhém stupni ZŠ. Náš příspěvek se jmenuje Matematika trochu jinak a budeme se mu věnovat ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Naším záměrem je rozvíjet především gramotnost matematickou, ovšem některými úlohami se dotkneme i zbývajících dvou, tedy čtenářské a digitální.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: E-U-R, matematika, gramotnost, metoda E-U-R, PPUČ

Naše vyučovací jednotka je koncipována do modelu E-U-R. Do evokace zařazujeme asociační brainstorming na téma Matematika. Do fáze Uvědomění jsme vybrali kooperativní metodu, která spočívá v tom, že jsou lavice ve třídě rozděleny do čtyř stanovišť, u kterých žáci v týmech plní jednotlivé aktivity, které spolu navzájem souvisí. Při tvorbě úloh budeme vycházet z praktického života, aby žáci byli schopni použít matematické myšlení při řešení reálných situací.

Na prvním stanovišti žákům poskytneme graf, tabulku či schéma, se kterým budou muset pracovat a číst v něm, na což bude toto stanoviště primárně zaměřeno. Druhé stanoviště bude obsahovat několik různých textů, ve kterých žáci budou dohledávat potřebné informace, čímž se dotýkáme gramotnosti čtenářské. U třetího stanoviště bude skupina žáků řešit matematickým postupem popsanou reálnou situaci. Na čtvrtém stanovišti mohou žáci použít tablet, počítač či mobil k dohledání dalších informací potřebných k sestavení vlastního příkladu, který se bude dotýkat zadaného tématu. V rámci čtvrtého stanoviště u žáků rozvíjíme také gramotnost digitální.

V reflexi k realizované aktivitě využijeme metodu sněhové koule. V celkové reflexi se opět vrátíme k evokačnímu brainstormingu, kde se dopracujeme s žáky k tomu, že matematika není jen o počítání a příkladech či geometrických tvarech, ale je propojená s reálným životem a zasahuje do něj, což bude zřejmé z tématu kooperativní metody.

Příprava hodiny:

Předmět: matematika

Ročník: 8.–9. ročník ZŠ

Časová dotace: 2 x 45 min

1. EVOKACE – asociační brainstorming, téma: MATEMATIKA (10 min)

 • Žáci chodí k tabuli a píší nápady, které se jim vybaví při slově matematika.
 • Učitel nekomentuje žádný nápad.
 • Končí se, až žáky nic nenapadne, nebo se blíží konec 10. minuty.
 • K této fázi se učitel s žáky vrací ve fázi reflexe.

2. UVĚDOMĚNÍ (65 min)

Tato fáze probíhá ve formě kruhového učení.

 • Učitel žáky rozdělí do 4 skupin, každá skupina tak začíná na jiném stanovišti. Ve skupině se žáci spolu radí a vzájemně spolupracují, ale každý vyplňuje svůj pracovní list.
 • Řešení každého úkolu má učitel u sebe. Skupina žáků vždy za sebe vyšle jednoho, který si u učitele zkontroluje správné odpovědi. Po uplynulém čase může skupina postupovat na stanoviště další.
 • Učitel kontroluje práci, pomáhá a objasňuje úkoly, pokud nejsou zřejmé ze zadání.
 • Učitel také kontroluje čas – na každém stanovišti se skupina může zdržet pouze 15 min. O tomto faktu jsou žáci informováni na začátku. Nevadí, že nestihnou úplně vše.

1. stanoviště

Očekávané výstupy učení:

Žák využívá tabulky a grafy, názorná schémata.

 • Na stanovišti jsou následující schémata a části textů rozházeny libovolně po lavici. Úkolem žáků je přiřadit je k sobě – obdoba skládankového učení.
 • V pracovním listu mají žáci zadáno, že po přiřazení se mají doptat učitele na správné odpovědi.
 • Po kontrole učitele pokračují s druhým úkolem – vymyslet k těmto schématům příhodný název.

2. stanoviště

Očekávané výstupy učení:

Žák se kriticky zamýšlí nad informacemi v různých typech textů.

Žák dohledá potřebné informace, dokáže ve sdělení rozlišit podstatné informace od nepodstatných.

 • Na tomto stanovišti je úkolem žáků pracovat s texty a na základě nich vypracovat odpovědi na otázky v pracovním listě.

3. stanoviště

Očekávané výstupy učení:

Žák dokáže přehledně zaznamenat postup řešení úlohy s využitím početních výrazů.

Žák zvolí k řešení úlohy vhodný matematický aparát a svou volbu zdůvodní.

 • Žáci mají za úkol vypracovat řešení úloh. Mohou se vzájemně radit, dokonce se mohou rozdělit v dané skupině a každá část z nich řešit jinou úlohu, o jejíž řešení se pak vzájemně podělí.

4. stanoviště

Očekávané výstupy učení:

Žák zvolí vhodnou pomůcku či nástroj pro získání matematických zkušeností a pro efektivní řešení problému.

Žák obmění známé a formuluje originální problémové úlohy.

 • Žáci s pomocí digitálních pomůcek vypracují svou úlohu na dané téma.

3. REFLEXE (15 min)

 • sněhová koule
 • Učitel zadá téma k diskusi – tématem je právě proběhlé kruhové učení.
 • Žáci nejdříve ve dvojicích diskutují o řešení jednotlivých stanovišť, vzájemné spolupráci, složitosti úloh apod. (učitel může návodné otázky nebo témata v bodech napsat na tabuli)
 • Po 3 minutách se ke dvojici přidá další dvojice.
 • Čtveřice má další 3 minuty na diskusi.
 • Dále se utvoří skupina o 8 žácích.
 • Poslední „nabalená“ skupina má na diskusi 5 min, protože se musí dohodnout na celkovém názoru, který bude prezentovat. Zvolí si jednoho mluvčího.
 • Mluvčí každé skupiny (skupiny budou 2 nebo 3) před tabulí sdělí názory své skupiny a zdůvodní, proč se shodli zrovna na těchto názorech.
 • Učitel na závěr shrne práci a výsledky všech skupin i jednotlivců.
 • Návrat k brainstormingu.
 • V této chvíli se učitel vrací k asociačnímu brainstormingu z fáze evokace. Opět se koná diskuse nad asociacemi, které vymysleli na začátku hodiny.
 • Mělo by se dojít k tomu, že matematika je všude kolem nás, dokonce i na internetu, doma, a že to není jen o počítání příkladů ve školních lavicích.
Citace a použitá literatura:
[1] - Státní rozpočet 2018 v kostce. Kapesní příručka Ministerstva financí ČR.. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [ http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/sta...].  
[2] - Přehled státního rozpočtu. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [https://monitor.statnipokladna.cz/2018/statni-rozp...].  
[3] - ŽUROVEC, Michal. Státní rozpočet dosáhl na konci září přebytku 16,8 mld. Kč.. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/pokladni-plneni-sr-33054...].  
[4] - MICHL, Aleš. Pět největších mýtů o rozpočtu Česka.. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2018/pet...].  
[5] - Vládní návrh Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navrh_2019_Nav...].  
[6] - ŽUROVEC, Michal. Účtenkovka má své první výherce.. 2017. [cit. 2019-1-6]. Dostupný z WWW: [https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/201...].  
[7] - SCHILLEROVÁ, Alena. [Dlouho očekávané číslo! ...]. 2019. [cit. 2019-1-6]. Dostupný z WWW: [https://twitter.com/alenaschillerov/status/1080823...].  
[8] - [Poslanecká sněmovna dnes ...]. 2018. [cit. 2019-1-6]. Dostupný z WWW: [https://twitter.com/MinFinCZ/status/10760833714392...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc28 kBPracovní list KLÍČ
doc1115 kBZadání na stanoviště
doc26 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 05. 2019
Zobrazeno: 3425krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CIESLAROVÁ, Zuzana. Matematika trochu jinak. Metodický portál: Články [online]. 28. 05. 2019, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/matematika/21963/MATEMATIKA-TROCHU-JINAK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 05. 2019 09:45
Učební materiál aktivně seznamuje žáky s mnoha aktuálními tématy a vede k osvojení několika velmi důležitých dovedností. V aktivitě se žáci naučí pracovat s informacemi a daty ze světa makro- i mikroekonomie na odpovídající úrovni. V neposlední řadě by je měli dokázat kriticky posoudit.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.