Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 5 – Barvy

Ikona prakticky

Čeština pro žáky-cizince: 5 – Barvy

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jana Hlaváčková
Spoluautor: Ivana Kašparová
Anotace: Příspěvek seznamuje žáky-cizince s názvy deseti barev, s rodovým rozlišením adjektiv označujících barevné věci a navazuje na slovní zásobu z předchozích lekcí. Žáci si procvičují již osvojená podstatná jména a slovesa probraná ve vyučování na téma Školní třída a Co děláme ve škole v seriálu Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. Popsané aktivity se vztahují k sadě deseti karet na téma Barvy, které na sebe plynně navazují.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: metodické karty, barevné kartičky, obrázky, magnetky, pastelky
Klíčová slova: barvy, čeština jako cizí jazyk, rodové rozlišení adjektiv

Příspěvek je o seznámení žáků-cizinců s deseti barvami, o adjektivech vyjadřujících barvy, o nácviku pravopisu, čtení a výslovnosti jednotlivých slov, o používání rozkazovacích forem. Aktivity v tomto článku obsažené si kladou za cíl naučit žáky rozpoznat deset barev, a to červenou, černou, hnědou, modrou, bílou, růžovou, zelenou, žlutou, fialovou a oranžovou. Na konci hodiny žáci správně vyslovují názvy barev, ovládají čtení jednotlivých slov, umí je správně napsat, tvoří správné koncovky slov, rozlišují jednotné a množné číslo. Adjektiva vyjadřující barvy spojují se substantivy, která znají již z předešlých vyučovacích hodin, a umí je rodově rozlišit. Žáci plní jednoduché úkoly, zapamatují si básničku, hrají různé hry. Úroveň osvojení češtiny je u žáků-cizinců různá, proto přistupujeme ke každému žákovi individuálně. Pořadí jednotlivých barev není náhodné, neboť pracovní karty na sebe plynně navazují s ohledem na již osvojené znalosti žáků.

Návaznost příspěvku na téma č. 2 a 3.

Volně navazuje na osvojená slova v předešlých tématech Školní třída a Co děláme ve škole v seriálu Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky.

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci.

Časový nárok:

Časový nárok na práci s jednotlivými pracovními kartami se odvíjí od znalosti jednotlivých žáků, které ve skupině máme. V jedné vyučovací hodině (45 minut) můžeme použít jednu až dvě karty. Jejich jazykové znalosti se mohou velmi lišit, neboť pobývají v naší zemi různě dlouhou dobu. Navíc pro neslovansky mluvící žáky je výuka o hodně náročnější než pro Slovany. Uvedený čas je tedy pouze informativní.

Čas: 10 minut – 1. strana karty – motivace, grafický zápis slova, obrazové ztvárnění slova.

Čas: 10 minut – 2. strana karty – tvoření slovosledu barva, předmět.

Čas: 10 minut – 2. strana karty – plnění jednoduchých úkolů nebo upevnění slovní zásoby v jednoduchých větách.

Čas: 15 minut – 2. strana karty – básnička nebo hry.

Příprava

Před výukou je potřeba připravit pro každého žáka jednotlivé barvy, můžeme použít magnetky, nastříhané barevné kartičky, pastelky atd. Variant je mnoho, záleží na fantazii a možnostech jednotlivých pedagogů. Z předešlých hodin máme připravené obrázky již osvojených podstatných jmen, která následně spojujeme s barvami. Žáci používají k nácviku a procvičení jednotlivých slov připravenou kartu, do které píší a malují.

Metodika

V příloze je deset karet, které vyjadřují různé barvy ve spojení s podstatnými jmény a slovesy (červená, černá, hnědá, modrá, bílá, růžová, zelená, žlutá, fialová a oranžová). Na obou stranách karty je v úvodu motivační obrázek k probíranému slovu a vztahuje se k básničce na zadní straně karty. Na přední straně karty je vytvořena grafická podoba slova několikrát pod sebou, kdy je vždy v následujícím řádku vynechané poslední písmeno. Žák postupně doplňuje písmena, na posledním řádku musí žák napsat celé slovo sám. Po nácviku psaní jednotlivých písmen se žák samostatně pokusí o obrazové ztvárnění významu slova a o grafický zápis psané podoby slova. Na zadní straně karty jsou adjektiva vyjadřující barvu spojená s podstatným jménem a jsou rodově rozlišena. Omezíme se pouze na mužský rod – ten (sešit), ženský rod – ta (tužka), střední rod – to (pravítko) a jejich případné tvary. Slova jsou používaná v jednoduchých větách, dáváme důraz na koncovky v singuláru a plurálu, na používání předložek. Aktivitou je zde básnička na procvičení slovní zásoby a paměti či hra na osvojení barev.

V úvodu hodiny je třeba žáky seznámit s grafickou podobou slova a barvou, kterou máme připravenou. Černobílé karty slouží k vybarvení obrázku, děti zde mohou rozvíjet svou představivost.

V jedné vyučovací hodině použijeme jednu nebo více karet, vždy záleží na úrovni znalosti českého jazyka u žáků-cizinců, které ve skupině máme. Určíme si cíl hodiny, kterého chceme dosáhnout, a vybereme si některou z následujících aktivit.

Barvy

Cíl: osvojení barev, důraz na spojení barev s podstatným jménem, rodové rozlišení adjektiv a koncovky.

Čas: 10 minut

 • Při nácviku názvů školních pomůcek využijeme skutečné předměty. Slovní zásobu barev upevníme na vystřižených černobílých kartách, které zobrazují školní předměty. Kombinujeme navzájem barvu a předmět, žáci tvoří slovosled barva–předmět a obrázky vybarvují.    

Karta č. 1: ČERVENÁ barva (ta) – červená tužka (ta)

Karta č. 2: ČERNÁ barva (ta) – černá tabule (ta)

Karta č. 3: HNĚDÁ barva (ta) – hnědá židle (ta)

Karta č. 4: MODRÁ barva (ta) – modrý sešit (ten)

Karta č. 5: BÍLÁ barva (ta) – bílé okno (to)

Karta č. 6: RŮŽOVÁ barva (ta) – růžová lavice (ta)

Karta č. 7: ZELENÁ barva (ta) – zelená učebnice (ta)

Karta č. 8: ŽLUTÁ barva (ta)žluté pravítko (to)

Karta č. 9: FIALOVÁ barva (ta) – fialový penál (ten)

Karta č. 10: ORANŽOVÁ barva (ta)oranžové nůžky (ty) – pomnožné, mají pouze tvar množného čísla

Cíl: plnění jednoduchých úkolů.

Čas: 10 minut

 • Žáci plní jednoduché úkoly, dané pedagogem. Ve větách klademe důraz na koncovky při časování a skloňování, pouze upozorníme na tvary ta – tou, ta – tu, ta – ten, ta – ty, ta – to, ta (rod ž.) – ta (rod stř.), blíže nevysvětlujeme. Pozor na pomnožné slovo nůžky (ty), které mají pouze tvar množného čísla. Dáváme pozor na předložky, které znají žáci již z dřívějších vyučovacích hodin. Procvičujeme též s žáky používání jednotného a množného čísla.

Karta č. 1

Namaluj obrázek červenou tužkou!

červená (ta) – červenou (tou)

Karta č. 2

Napiš (piš) na černou tabuli!

černá (ta) – černou (tu)

Karta č. 3

Posaď (posaďte) se na hnědou židli!

hnědá (ta) – hnědou (tu)

Karta č. 4

Otevři modrý sešit!

modrá (ta) – modrý (ten)

Otevřete modré sešity!

modrá (ta) – modré (ty)

Karta č. 5

Otevři (otevřete) bílé okno!

bílá (ta) – bílé (to)

Zavři (zavřete) bílá okna!

bílá barva (ta) ! – bílá okna (ta)!

Cíl: upevnění slovní zásoby v jednoduchých větách.

Čas: 10 minut

 • Žáci tvoří jednoduché věty, mohou kombinovat i více barev v jedné větě. Klademe důraz na správné časování, skloňování, na předložky a především na jednotné a množné číslo ten – ty, ta – ty, to – ta.

Karta č. 6

Ve třídě je růžová lavice. – je růžová (ta)

Ve třídě jsou růžové lavice. – jsou růžové (ty)

Karta č. 7

Na lavici je zelená učebnice. je zelená (ta)

Na lavici jsou zelené učebnice. jsou zelené (ty)

Karta č. 8

To je moje žluté pravítko. – je žluté (to)

To jsou moje žlutá pravítka.jsou žlutá (ta)

Karta č. 9

V lavici je fialový penál.je fialový (ten)

V lavici jsou fialové penály.jsou fialové (ty)

Karta č. 10

Na lavici jsou oranžové nůžky.jsou oranžové (ty) – pomnožné

Básnička

Cíl: procvičení slovní zásoby, důraz klást na výslovnost.

Čas: 15 minut

 • Při nácviku básničky vycházíme opět ze znalosti českého jazyka u jednotlivých žáků. Neklademe důraz na zapamatování textu, nýbrž na výslovnost a porozumění významu jednotlivých slov.

Hry

Cíl: upevnění slovní zásoby při hrách.

Čas: 15 minut

 • Slovní zásobu upevníme při hrách. Při aktivitě na téma obláčky či zamotání klubíček použijeme barvy, které žáci už znají.
 • Vytvoříme si PEXESO na slovní spojení a barvy (např. červená tužka, modrá tužka, bílá tužka atd.).
 • Hra Čáp ztratil čepičku a ta měla barvičku. Postavíme žáky do kruhu a zvolíme jednoho, který bude představovat čápa. Čáp obchází v kruhu kolem žáků a říká: „Čáp ztratil čepičku a ta měla barvičku...“ a ukáže na někoho dalšího, který musí rychle zvolit nějakou barvu. Poté se všichni hráči tvořící kruh rozprchnou a hledají ve třídě předměty dané barvy. Komu se to podaří jako poslednímu, stane se čápem a hra může pokračovat dále.
 • Hra Duha. Žáci vybarvují duhu, kde mají předepsané barvy (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová).

Reflexe

Barvy se žáci učí velmi rychle, neboť je vidí kolem sebe neustále. Velmi si oblíbili přiřazování obrázků k barvám. Důležité je naučit žáky správně poskládat slova ve větě, tzv. slovosled. Rodové rozlišení pomocí ten, ta, to žáci-cizinci velmi dobře chápou a nečiní jim příliš velké potíže. S nejmenšími potížemi při výuce českého jazyka se potýkají žáci s mateřským jazykem slovanským.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 10. 2010
Zobrazeno: 12359krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HLAVÁČKOVÁ, Jana. Čeština pro žáky-cizince: 5 – Barvy. Metodický portál: Články [online]. 11. 10. 2010, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/9681/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-5---BARVY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 10. 2010 17:04
Příspěvek je zaměřen na představení možností výuky slovní zásoby z tematické oblasti BARVY. Autorka prezentuje vybraných deset barev ve slovníkové podobě, tj. v 1. pádě, avšak dále je zapojuje i do širšího komunikačního kontextu v podobě vět; v tomto kontextu si žáci osvojí i další pádové formy, zvl. 4.p, a rodové koncovky podle řídících jmen. V příspěvku je podrobně popsán postup práce s deseti pracovní kartami pro jednotlivé barvy. Tento popis zahrnuje celkový metodický postup pro výuku zvoleného tématu, dále návrhy metodických postupů při práci s jednotlivými kartami a také herní aktivity. Cílem příspěvku je poskytnout učiteli komplexní materiál k výuce dané tematické oblasti pro žáky-cizince začátečníky (Slovany i Neslovany) jak pro kolektivní práci v hodině, tak pro individuální práci žáků.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 11. 10. 2010 17:04
Autorka vhodnými aktivitami dává impuls pro tvořivou a účelovou práci učitelů, kteří se zabývají s žáky - cizinci, začátečníky. V pedagogické praxi jistě najdou uplatnění
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.