Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Sdílení zkušeností s podporou učitelů při rozvíjení matematické gramotnosti – 5. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti
Odborný článek

Sdílení zkušeností s podporou učitelů při rozvíjení matematické gramotnosti – 5. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti

3. 4. 2019 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.
Spoluautor
Mgr. Václav Bendl

Anotace

Článek přináší ohlédnutí za pátou minikonferencí odborného panelu pro matematickou gramotnost projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), která se konala 26. března 2019 v Brně. Setkání se zúčastnili členové odborného panelu pro matematickou gramotnost, zástupci fakult zabývajících se přípravou budoucích učitelů, zástupci projektů zabývajících se podporou rozvíjení matematické gramotnosti, školní a regionální koordinátoři zapojení do projektu PPUČ. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Členové odborného panelu pro rozvíjení matematické gramotnosti v projektu PPUČ se po půl roce opět sešli na společném jednání, ke kterému přizvali především zástupce různých projektů, které se mimo jiné věnují podpoře učitelů při rozvíjení matematické gramotnosti. Tento společný zájem se prolínal osmihodinovým jednáním jako linka spojující vystoupení jednotlivých řečníků. Těch se v průběhu jednání vystřídalo dvanáct a tak měli účastníci možnost nahlédnout na problematiku rozvíjení matematické gramotnosti z různých pohledů.

Obsahový manažer projektu PPUČ Mgr. Jakub Holec ve svém vystoupení uvedl čtyři pilíře, které jsou v projektu vnímány pro rozvoj gramotností jako zásadní: porozumění povaze a významu gramotností ve výuce, rozvoj gramotností napříč celým školním vzděláváním, vzájemná podpora mezi učiteli konkrétní školy a spolupráce mezi školami v regionu.

Lenka Pavlíčková představila M-exkurze, které jsou pořádány v rámci projektu „PolyGram“. Jedná se o exkurze po zajímavých místech v Brně (ZOO Brno, Mahenovo divadlo, DRFG Arena – Kometa Brno, Lodní doprava Bystrc), jejichž cílem je ukázat matematiku v každodenním životě a podpořit učitele ve vlastní realizaci podobných aktivit. V průběhu exkurze řeší žáci úlohy, které vycházejí z jejich zájmů (zvířata, divadlo, hokej, lodě), jejich obtížnost je odstupňována tak, aby každý z účastníků mohl zažít úspěch. Exkurze žákům poskytuje možnost, aby si uvědomili užitečnost mezipředmětových vztahů, smysluplnost práce ve skupinách, aby zažili radost ze samostatného hledání řešení. Dozvědí se nové a zajímavé informace a často jsou motivováni pro další návštěvu těchto nebo podobných míst.

Na vytvoření funkční sítě společenství praxe cílí projekt „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, který probíhá na pedagogické fakultě Univerzity palackého v Olomouci. Jeho záměry, dosažené úspěchy a překonaná úskalí představila ve svém příspěvku Radka Dofková. Ukázala účastníkům, jak učitelé zapojení v projektu pracují s doporučenými výukovými lekcemi a soubory úloh. Zmínila také problematiku úprav školních vzdělávacích programů tak, aby naplňovaly rozvíjení matematické gramotnosti u žáků.

V příspěvku Jany Slezákové „Inovace jako příležitost k vytvoření učící se komunity učitel ZŠ – učitel VŠ – student a zapojení učitelů ZŠ do kolegiální podpory“ se účastníci dozvěděli o využití tzv. „triády“, tedy spolupráce mezi studenty – budoucími učiteli, učiteli ZŠ (spolupracující při pedagogické praxi studentů ve školách), vyučujícími katedry matematiky. Jako přínosné se jevilo nejen sdílení materiálů a reflexe vyučovacích hodin, ale také vytvoření pozitivního prostředí, zvýšení důvěry studentů ve vlastní schopnosti a lepší propojení teorie s praxí.

Jak k rozvíjení matematické gramotnosti přistupuje projekt „Učíme se ze života pro život“ (Implementace krajských akčních plánů), představily Jana Hadravová a Lucie Líbalová. Učitele podporuje pomocí poskytnutí portfolia nástrojů pro rozvoj gramotností a kompetencí. Důraz klade na využití těchto nástrojů mimo doménové předměty, pro rozvoj matematické gramotnosti to znamená využití mimo výuky matematiky. Na základě hodnotících zpráv od učitelů dochází k úpravám a modifikacím výukových lekcí a námětů, které jsou zatím k dispozici pouze učitelům zapojeným do projektu.

Využití 3D modelů pro zlepšení prostorové představivosti žáků představila Eva Fanfulová. Mimo jiné prakticky ukázala, jak si žák může při použití jednoduchého softwaru uvědomit souvislost mezi 3D a 2D zobrazením. Ukázky provázala s konkrétním výstupem v materiálu „Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání“, který vznikl v projektu PPUČ a se kterým pracují učitelé v pilotních školách při plánování cílů výuky směřující k rozvíjení matematické gramotnosti.

„Rozvoj matematické gramotnosti v kontextu místních akčních plánů“ ukázala na příkladu Prahy 12 Naďa Sloviaková. Projekt si položil dvě podstatné otázky: „Jak podpořit učitele, asistenty, vychovatele při hledání aktivizačních způsobů výuky matematiky?“, „Jak podpořit na území MAP setkávání a účelné předávání příkladů dobré praxe?“ Řešení nalezl v „EduCoffee“ – v krátkých inspirativních příjemných setkáních v místě a čase vhodném pro účastníky. Za dva roky projektu proběhlo přibližně 30 setkání vedených uznávanými odborníky nebo učiteli ze zapojených škol na různá témata, např. pomůcky Montessori, nadaní žáci, matematická pregramotnost, využití moderních technologií při hodnocení apod. Vystupující uvedla i praktické rady:

  • Aktivizace pedagogických pracovníků: je třeba najít důvod, vnitřní motivaci, proč by se měli zapojit, zjistit skutečné potřeby a to, co jim pomůže v nejbližší praxi.
  • Setkávání oborových (předmětových) skupin je nezbytné, ale nestačí: je třeba zajistit setkávání učitelů napříč „předměty“.
  • Zapojit pedagogické pracovníky i rodiče do příprav společných akcí.

Tomáš Tkáč na názorných ukázkách předvedl využití MS Excel pro rozvoj kreativního myšlení žáků. V jeho příspěvku několikrát zazněl požadavek na propojování činností žáků s reálným životem, na využívání mezipředmětových vztahů a na důležitost aktivizace a motivace žáků k řešení úloh.

Prezentace „Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách v datech ČŠI“ vycházela z nedávno vydané Tematické zprávy o rozvoji matematické gramotnosti (MG) na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018. Celá zpráva je dostupná ke stažení v elektronické podobě na webu ČŠI. Zpráva mimo jiné uvádí, že existuje vazba mezi žákovou sebedůvěrou v matematice, oblíbeností matematiky a dosahovanou úrovní matematické gramotnosti. V tomto kontextu se jeví podpora intervencí usilujících o zvyšování zájmu žáků o matematiku jako žádoucí. Potřebné je vytváření podmínek pro rozvoj matematické gramotnosti žáků napříč předměty a vzdělávacími oblastmi (např. spoluprací učitelů, rozvíjením kompetencí učitelů v této oblasti).

Projektem zaměřeným na podporu nadaných žáků „Ve světě matematických aplikací“ účastníky provedl Eduard Fuchs. Představil témata, ze kterých vycházely úlohy v předchozích ročnících projektu i elektronickou verzi publikace projektu, která je učitelům k dispozici na webových stránkách Společnosti učitelů matematiky JČMF.

Václav Bendl upozornil na materiál „Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání“ a na konkrétních ukázkách úloh určených pro hudební výchovu a pro zeměpis ukázal jeho využití. Účastníci si sami zkusili pomocí materiálu vyhledat, zda předložené úlohy vedou k rozvíjení matematické gramotnosti a navrhli jednoduché úpravy zadání, kterými prostor pro rozvíjená matematické gramotnosti rozšířili.

Poslední příspěvek byl zaměřen na materiál „Desatero“ fungování pracovních skupin pro rozvíjení matematické gramotnosti. Jedná se o text, který by mohl sloužit koordinátorům pracovních skupin tak, aby skupina fungovala efektivně směrem k rozvíjení matematické gramotnosti napříč vzdělávacími obory, aby učitelé vnímali svou účast v těchto pracovních skupinách pro sebe jako přínosnou a podnětnou a zároveň mohli přenášet získané znalosti a dovednosti přímo do školní praxe. Přítomní účastníci se společně zamýšleli nad jednotlivými navrženými body a na základě vlastních zkušeností a informací z příspěvků, které zazněly během celého dne, nad nimi diskutovali. Výsledné „Desatero…“ je nejen přílohou tohoto článku a bude k dispozici účastníkům minikonference, ale v projektu PPUČ s ním bude dále pracováno a bude nabídnut jako podpůrný materiál pro další projekty a instituce, které se podporou učitelů při rozvíjení matematické gramotnosti zabývají.

Účastníci při závěrečném hodnocení akce ocenili prostor pro sdílení zkušeností, společné zamyšlení nad úspěchy, ale i „slepými“ uličkami a získání nových informací k významnému tématu, kterým podpora učitelů při rozvíjení matematické gramotnosti u žáků bezesporu je. Shodli se, že je třeba přesvědčovat učitele napříč vzděláváním, aby viděli v rozvíjení matematické gramotnosti přínos pro svůj obor, aby vzájemně sdíleli informace o plánovaných cílech, společně reflektovali a sledovali pokrok žáků (nejen) při rozvíjení matematické gramotnosti. 

 
 

Přílohy:

„Desatero“ fungování pracovní skupiny pro rozvíjení matematické gramotnosti (pdf)

Odkazy:

ČŠI. Tematická zpráva: Rozvoj matematické gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018. Praha: leden, 2019. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/2019/TZ_matematicka_gramotnost_2017_2018/html5/index.html?&locale=CSY&pn=1

FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Ve světě matematických aplikací. Praha: JČMF, 2018. ISBN: 978-80-7015-033-7. Dostupné z: https://suma.jcmf.cz/_files/200000124-497c34a710/SvetMatematickychAplikaci2018.pdf

LIŠKOVÁ, Hana. Úlohy vhodné pro nadané žáky na 1. stupni ZŠ, význam žákovských řešení. In: Zelendová, E. Rozvíjíme matematické nadání žáků. Praha: NÚV, 2017. s. 15–43. ISBN: 978-80-7481-190-6. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/MN_1STUPEN.pdf

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82176&view=13192.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
531.25 kB
PDF
Desatero pracovní skupiny

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: