Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Domov/Andre amaro kher

Ikona prakticky

Domov/Andre amaro kher

Ikona inspirace
Autor: Vlado Oláh
Anotace: Článek předkládá jednoduchou aktivitu zaměřenou na jazyk a porozumění textu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 2. období » vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Etická výchova
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: kreslicí čtvrtky, voskovky/pastelky, počítač s internetovým připojením a reproduktory
Klíčová slova: rodina, babička, rodinní příslušníci, romská literatura
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

 • seznámení se s dílem Vlado Oláha
 • nácvik hlasitého čtení
 • vztah k prarodičům
 • kresba místnosti
 • práce s romským textem
 • podpora budování pozitivního vztahu k romštině

Domov/Andre amaro kher

Text (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika: U babičky  

1] Žáci přečtou hromadně nahlas celý text. Poté v něm vyhledají všechna místa, kde autor vzpomíná na svou babičku.

2] Babiččin pokoj

Žáci přeloží čtvrtku papíru na poloviny. Do jedné části nakreslí místnost s babiččinou velikou pecí, do druhé části nakreslí pokoj své vlastní babičky. Žáci si navzájem představí své obrázky a srovnají oba pokoje. Z obrázků je možné udělat ve třídě výstavu.

3] Žáci plní následující úkoly:
 • Vypíší slovesa určující činnosti, které se dají dělat na peci.
 • Najdou v textu, jak se jmenovala babička.
 • Odpoví na otázky:
  • Jak se jmenuje vaše babička?
  • Pro koho nosila babička v příběhu jídlo v zástěře?
  • Nosí se jídlo v zástěře i dnes? V čem se nosí?
  • Jak chápete spojení „laskavým srdcem ukázat cestu“?
  • Proč máme rádi svoje babičky?
  • Povídejte kamarádovi/kamarádce o své babičce.
4] Obrázek pro babičku

Žáci namalují obrázek pro babičku, aby věděla, že na ni myslí.

5] Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Volitelná aktivita pro třídy s vyšším podílem romských dětí:

Poznámka k aktivitě 5

Cílem této aktivity je zejména podpořit sebevědomí romských žáků a podpořit jejich pozitivní postoje k romštině jako jazyku, který je rovnocenný jazykům dalším. Je ale důležité k tomuto tématu přistupovat obzvlášť citlivě. Celá řada romských dětí dnes již z různých důvodů v romštině kompetentní není, mohou se současně před svými spolužáky stydět. Je proto důležité žáky v případě, že s romštinou chtít pracovat nebudou, nenutit. Aktivity s romským textem ale mohou být také naopak možností, jak podpořit pozitivní vztah romských dětí k romskému jazyku, a tím pádem i k vlastní identitě a přijetí svého romství v pozitivním světle. A to právě tím, že učitel prací s romštinou postaví tento jazyk na roveň jazykům ostatním a ukáže, že má romština (a romské téma obecně) ve škole své legitimní místo.

Problém s prací s romštinou může nastat, pokud se ve třídě vyskytují děti z různých subetnických skupin Romů (například olašští, maďarští nebo další Romové). Mezi jednotlivými skupinami často panuje nevraživost, může se tedy objevit také nechuť dětí z některých skupin pracovat s textem v jazyce jiné skupiny. Více informací o problematice užívání romštiny ve výuce a situaci romštiny v ČR najdete v jednom z úvodních článků k tomuto seriálu.

Žáci dostanou romskou verzi textu. Text si sami projdou a podtrhnou slova, která znají nebo jsou jim povědomá. Napíší je na tabuli a zkusí společně odhadnout, co znamenají.

Žáci následně odpovídají na otázky:

 • Jak se vám romština četla?
 • Už jste se někdy s psanou romštinou setkali?
 • Už jste někdy zkoušeli romsky psát? V jaké situaci?
 • Jak rozumíte přísloví „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“?
 • Myslíte si, že může být znalost více jazyků výhodou? V čem?
 • Kolik jazyků umíte vy? Jaké jazyky byste rádi uměli a proč?
 • Může být výhodou umět mluvit romsky? Proč?

Pokud se ve třídě vyskytují také žáci ze skupiny olašských Romů (text je totiž psán východoslovenskou varietou romštiny, která je od té olašské odlišná), je možné zařadit následující otázky:

 • Jak jste textu v této romštině rozuměli?
 • Dokázali byste popsat, v čem je tato romština jiná?
 • Vyhledejte slova, kterým rozumíte, a řekněte spolužákům, jak by se řekla ve vaší romštině.
6] Domov

Na závěr hodiny pustí učitel žákům audioverzi romského i českého textu, jež jsou k dispozici v audiosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER www.kher.cz formou odkazu na Youtube.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 02. 2014
Zobrazeno: 5086krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
OLÁH, Vlado. Domov/Andre amaro kher. Metodický portál: Články [online]. 27. 02. 2014, [cit. 2020-08-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18401/DOMOVANDRE-AMARO-KHER.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.