Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co je to scaffolding v CLILu?
Odborný článek

Co je to scaffolding v CLILu?

2. 9. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Anotace

Příspěvek volně navazuje na text uveřejněný na tomto portálu pod názvem Pojetí CLIL a bilingvní výuky. Konkrétně se tento příspěvek věnuje jedné z klíčových opor metody CLIL, scaffoldingu.

Některým činnostem se učíme samovolně, nepotřebujeme cizí pomoc, mnohé věci se ovšem musíme naučit s podporou někoho druhého. Scaffolding (= lešení, konstrukce, opora) je souborem podpůrných strategií, které pomáhají žáky efektivně dovést k novým znalostem a dovednostem v hodinách, kde se používá metoda CLIL.

Pojem scaffolding v dnešním používaném významu byl pojmenován v 80. letech 20. století americkým psychologem Jeromem Brunerem v návaznosti na koncept Vygotského Zóna nejbližšího vývoje (angl. zkratka ZPD), který odkazuje na rozdíl mezi tím, čeho je schopen člověk dosáhnout sám, a tím, čeho člověk dosáhne za vedení a pomoci někoho druhého.

Scaffolding spoluutvářejí učitelé, žáci a rodiče. Scaffolding se projevuje také v učebních materiálech, strukturovaných úkolech aj.

Výběrem uvádíme strategie, které se užívají v rámci scaffoldingu:

●        brainstorming,

●        nabídka jazykových prostředků k danému tématu,

●        vytváření myšlenkových map,

●        práce s tabulkami, grafy, náčrtky,

●        práce s obrazovým materiálem,

●        rozčlenění úkolu na dílčí kroky, např. úprava textu, jako zkracování vět, podtrhávání důležitých slov a vět v textu, shrnutí textu na základě názvů jednotlivých odstavců atd.,

●        zprostředkování pozitivní zpětné vazby od učitele,

●        uvědomění si důvodu a cíle úkolu.

 

Scaffolding předchází problémům, učebním překážkám, které mohou nastat v procesu učení CLIL. Níže je zpracována příkladová tabulka s možnými učebními překážkami v odborných předmětech a nástin jejich řešení (konkrétní realizace scaffoldingu):

Žák nerozuměl obecné struktuře zeměpisné zprávy o populaci.

Učitel poskytne k textu diagram.

Žák nepochytil klíčová slova v textu o globálním oteplování.

Učitel použije motivační text nebo formu vizualizace textu (obrázky).

Žák nerozuměl zadání úkolu pro řešení matematických operací.

Jiný žák parafrázuje instrukce.

Žák nedosáhl takové jazykové úrovně, aby napsal ucelené odpovědi na ekonomické otázky.

Žák může užít mateřský jazyk.

Žák se těžko potýká se čtením dlouhého cizojazyčného textu z historie.

Učitel rozčlení text na smysluplné části a zadá skupinovou práci v centrech aktivit.

Žák nerozumí odborným výrazům v popisu sluneční soustavy.

Učitel poskytne glosář / slovník / vysvětlivky termínů.

Žák nemá dostatečnou předchozí znalost o evolučním vývoji.

Učitel zadá otázky, na které žáci vyhledají na internetu odpověď.

 

Scaffolding by měl vycházet z toho, co už žák umí (znalosti, dovednosti, postoje). Žákovi by měly být informace zprostředkovány takovou formou, která je pro žáky přijatelná a vyhovující a zohledňuje různé učební styly. Scaffolding podporuje kreativní a kritické myšlení a snaží se podpořit žáka v získávání nových znalostí a dovedností.

Scaffolding také umožňuje uchopit dříve zažité dovednosti a znalosti novým způsobem. Tento způsob nám umožní analyzovat nabyté dovednosti, na jejichž základě pak vytváříme nové. Scaffolding nabízí takové jazykové a znalostní prostředky, které nám umožní realizovat ucelený úkol. Učitel by měl nabízet žákům oporu dle potřeby s ohledem na aktuální potřeby žáků.

Příkladem může být situace, kdy se učíme řídit auto v autoškole. Po celou dobu procesu nás někdo instruuje a my se učíme nové činnosti. Instrukce pro nás představují oporu, která nám umožní naučit se řídit auto. Nejprve je nám představen princip auta a pravidla silničního provozu a pak za asistence pracovníka autoškoly se učíme řídit. Po určité době jsme schopni auto řídit sami.

 

Použitá literatura:

Bruner, J.: Child’s Talk: Learning to Use Language, Oxford University Press, Oxford 1983.

Mehisto, P.; Marsh, D.; Frigols, M. J.: Uncovering CLIL (Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education), Macmilian, Oxford 2008.

Coyle, D.; Hood, P.; Marsh, D.: CLIL (Content and Language Integrated Learning), Cambridge University Press, Cambridge 2010.

TKT: Content and Language Integrated Learning (CLIL), Handbook for Teachers, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 9. 2010
Srozumitelný a inspirativní obsah. Především příklady řešení obtížných situací ve výuce při využití metody CLIL mohou být velmi podnětné.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Téma článku:

CLIL