Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Letiště – svět na dlani

Letiště – svět na dlani

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Mirka Gardoňová
Během projektu se žáci seznamují s leteckou dopravou, z různých zdrojů získávají informace o letišti v Praze Ruzyni a propojují je s vlastními zkušenostmi a zážitky při exkurzi do zákulisí letiště. Při řešení praktických úkolů využívají teoretické znalosti z různých předmětů. Projekt propojuje učivo předmětů Náš svět, Anglický jazyk a Matematika.

Cíl výuky

Cílem projektu bylo využít atraktivní téma letecké dopravy k propojení izolovaných teoretických znalostí z různých oblastí a uvědomění si tak provázanosti různých lidských činností. Nešlo zde o množství informací, které si žáci během projektu osvojí, ale spíše o hledání cesty při řešení problémů a uvědomění si vzájemných souvislostí.

Projekt byl realizován v pátém ročníku během tří dnů s 23 žáky, kteří jsou zvyklí pracovat ve skupinách i na projektech. První dva dny žáci pracovali ve škole a vyvrcholením byla exkurze do zákulisí civilního letiště v Praze Ruzyni. Žáci si tak mohli propojit své teoretické poznatky s praxí.

1. den

Motivace

Motivací byla úvodní hra „Lovci lidí”. Žáci chodí po třídě a hledají někoho, kdo může kladně odpovědět na některou z otázek ze seznamu. Jakmile ho najdou, napíší jeho jméno do příslušného řádku. Každá jméno se smí objevit na seznamu jen jednou (viz příloha 1).

Následovala diskuze v kruhu – „Dozvěděl jsi se o někom něco, co tě překvapilo? Máš stejné pocity nebo zkušenosti jako někdo ze třídy? Jaké bude asi téma našeho projektu? Co by tě z této oblasti nejvíce zajímalo”.

Brainstorming učitele a žáků na dané téma.

Společná tvorba mapy světa

Úkolem bylo vybarvit na mapě světa státy, do kterých z letiště v Ruzyni odlétají pravidelné linky.

Žáci se rozdělili do čtyř skupin. Měli k dispozici seznam měst a  jejich úkolem bylo zjistit stát a světadíl, ve kterém dané město leží, zapsat ho do připravené tabulky (viz příloha 2). Stát potom barevně vyznačili do mapy světa. Pro práci využívali atlas světa.

Společně jsme nad mapou provedli kontrolu a vylepili ji ve třídě.

Rozdělení do skupin

Žáci se dle svého uvážení zapsali k jednomu ze čtyř témat, na kterých budou příští den pracovat. Počet míst byl limitován, aby skupiny byly početně vyrovnané.

2. den

Práce ve skupinách (každá se věnovala jednomu z témat)

a) časová pásma: Žáci zjišťovali časový posun a zapisovali aktuální čas v jednotlivých městech, když je u nás 8,00 hodin. Využívali svých znalostí, informační zdroje dostupné ve škole, popřípadě vlastní donesený materiál. Ve zbývajícím čase připravovali prezentaci spojenou s výkladem pro ostatní (pracovní list pro žáky viz příloha 3).

b) anglický slovníček: Úkolem této skupiny bylo doplnit anglická slovíčka s tematikou letiště a cestování. Žáci si uvědomili nutnost znalosti anglického jazyka a jeho využití nejen při vykonávání různých profesí, ale i v běžném životě. Také oni využívali různé informační zdroje a výslovnost anglických slovíček z vlastní iniciativy konzultovali s učiteli anglického jazyka. (anglický slovníček viz příloha 4).

c) výklad pojmů, plán letiště: Žáci se pokoušeli objasnit zadané pojmy (viz příloha 5) a vytvářeli plánek letiště v Praze Ruzyni, doplňovali ho legendou a zjišťovali funkci jednotlivých objektů. Jejich úkolem bylo při prezentaci vše objasnit svým spolužákům.

d) letadla: U nejčastěji operujících letadel měli zjišťovat základní parametry a zajímavosti. I k tomuto tématu si žáci přinesli spoustu knih a obrázků, které spolu s internetem využili při práci. Vše opět směřovalo k prezentaci pro ostatní.

3. den

Exkurze na letiště v Praze Ruzyni

Celý projekt vyvrcholil návštěvou letiště. Nejprve jsme si prohlédli část přístupnou veřejnosti. Na vlastní oči žáci viděli chod letiště z pohledu běžného cestujícího. Potom jsme však měli možnost nahlédnout do zákulisí tohoto perfektně fungujícího systému. Díky velice příjemnému a profesionálnímu výkladu paní průvodkyně si žáci odnesli spoustu informací a nezapomenutelných zážitků. Více infomací o těchto exkurzích naleznete na internetové adrese uvedené v odkazech.

Reflexe

Téma se ukázalo pro žáky atraktivní a jeho bezprostřední propojení s praxí ho činilo ještě více zajímavé. Žáci si osvojili množství nových pojmů, mnohé si propojili do nových souvislostí. Projekt nevedl jen k získání nových poznatků, ale rozvíjel iniciativu, komunikaci, samostatnost, spolupráci i spoluzodpovědnost. Jeho největší přínos spatřuji v tom, že vedl žáky k uvědomění si praktického využití teoretických poznatků a k chápání věcí v širších souvislostech. Velmi cenné bylo i pochopení nutnosti znalosti anglického jazyka pro každého z nás.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek