Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Cesta k moři

Příspěvek popisuje krátkodobý projekt, při kterém žáci připravují fiktivní zájezd, získávají pro něj zájemce z řad ostatních žáků a na závěr provedou jeho vyúčtování.

Projekt Cesta k moři je určen pro žáky 5. ročníku ZŠ. Integruje poznatky a dovednosti z vlastivědy, českého jazyka, informatiky, matematiky a dramatické výchovy. Žákům dává možnost praktického využití získaných vědomostí a dovedností, opírá se o osobní zkušenost žáků a umožňuje jim více poznat státy Evropy. Organizujeme ho v šesti celodenních blocích v průběhu čtrnácti dnů.

Obsah projektu

Žáci se naučí vyhledat a zpracovat informace, využít internetové vyhledávače. V týmech vyhledají a zpracují fotografie, připraví prezentaci pro ostatní, pokusí se získat ostatní žáky pro připravené aktivity, naučí se využívat kancelářský software. Rozvíjíme spolupráci mezi žáky, komunikační dovednosti, organizaci a schopnost sebehodnocení.

Charakteristika

Na příkladu fiktivní firmy si žák ověří důležitost vzájemné spolupráce. Z pozice podnikatele zjistí, jak je důležitá předchozí příprava vedoucí k úspěchu a vhodná prezentace firmy. Při práci s počítačem si vyzkouší práci s grafickými a textovými aplikacemi, v tabulkovém editoru může pozorovat závislost dat.

Na projektu pracovaly čtyřčlenné týmy žáků. Každý člen týmu přijal pevnou roli v založené cestovní kanceláři: majitel, ředitel, řidič, průvodce. Každá role přinášela v průběhu realizace jiný typ úkolů, které člen musel splnit. Na kvalitním splnění zadaných úkolů každým členem a na dobré spolupráci týmu závisel úspěch při „podnikání" i fiktivní zisk.

Projekt jsme uskutečnili v málotřídní škole, do které chodí žáci 1. - 5. ročníku. Na projektu pracovali žáci ve třídě spojených 4. a 5. ročníku s celkovým počtem 20 žáků. Třída je velmi dobře vybavena počítačovou a projekční technikou, včetně interaktivní tabule. Do projektu jsme v jeho průběhu zapojili všechny žáky školy.

Postupy

Žáci mají sestavit nabídku pro zájezd k moři, na základě známých podmínek sestavit rozpočet a podle něj stanovit cenu zájezdu pro jednotlivce. Poté připravují prezentaci pro ostatní spolužáky i zaměstnance školy, získávají klienty pro svůj zájezd, vhodnou formou je evidují. Na závěr mají „zrealizovaný" zájezd vyúčtovat a porovnat s rozpočtem.

K organizaci projektu potřebujeme jeden počítač pro každý tým, místo pro rozložení příruční mapy vedle počítače, pracovní místo v lavici, prostor k prezentaci zájezdu pro ostatní žáky a zaměstnance školy.

První blok

V prvním bloku se žáci seznamují s fungováním cestovních kanceláří. Zjišťují, které kanceláře působí v okolí jejich bydliště a jak se prezentují.

Pomůcky: katalogy cestovních kanceláří, jejich prezentace na internetu.

Blok uvedeme motivačním rozhovorem: Kdo z žáků jezdí na dovolenou s cestovní kanceláří, na která místa? Jaké má vaše rodina zkušenosti se službami cestovních kanceláří (kvalita, rozmanitost), jaký zájezd by se vám líbil - s jakým zaměřením?

Poté si vyprávíme o tom, jak cestovní kancelář funguje, jaké má zaměstnance a co je náplní jejich práce, ukážeme si některé katalogy, vyhledáme nabídku na internetu. Snažíme se přijít na to, že úkolem cestovních kanceláří je přesvědčit co nejvíce klientů, aby si zakoupili zájezd právě u nich.

Instrukce:
Seznámíme se s cílem projektu: Založíme vlastní cestovní kancelář, připravíme zájezd pro ostatní spolužáky a pomocí prezentace se je budeme snažit přesvědčit, aby s námi vycestovali.
Na projektu budeme pracovat v několika celodenních blocích, při naší přípravě nám pomohou počítače. Abychom práci dobře zvládli, rozdělíme si v jednotlivých týmech úkoly s tím, že každý člen týmu musí splnit konkrétní úkol.
Rozdělení žáků do skupin, přidělení rolí (sami žáci - určení povolání je pro ně dost výstižné), diskuse o organizaci práce ve skupině:

 • majitel cestovní kanceláře bude řídit a koordinovat práci v týmu, zodpovídá za dobrý výsledek, je zodpovědný za správné vyúčtování;
 • ředitel je důležitý zaměstnanec majitele - bude se starat o ubytování a stravování, koordinuje přípravu prezentace;
 • průvodce zajišťuje výběr míst, která navštívíme - zjišťuje ceny vstupného a zajišťuje program zájezdu;
 • řidič zjišťuje délku cesty, ručí za správné stanovení ceny za dopravu cestujících.

Při samostatné práci týmy následně sbírají a třídí informace z různých katalogů. Zjišťují, co by měla obsahovat nabídka zájezdu. Poté pracují u počítačů - zde vyhledávají nabídky dalších kanceláří.

Úkoly:
1. Zjisti, jaké cestovní kanceláře působí ve vašem městě a v kraji, jak se jmenují, kde sídlí, jaké nabízejí služby.
2. Jakou mají cestovní kanceláře reklamu, jak se prezentují, aby získaly klienty.
3. Jakou nabídku obsahují plánované zájezdy, co bude zajímat případné klienty.

Po skončení samostatné práce jednotlivé skupiny postupně prezentují svá zjištění, vyučující zhodnotí práci skupin.

Druhý blok

Ve druhém bloku jsme začali připravovat prezentaci vlastní cestovní kanceláře. Jednalo se především o samostatnou práci týmů:

 • vymyslet název své cestovní kanceláře;
 • vytvořit logo a vtipný reklamní slogan.

Toto vše poté zpracujeme společně v grafickém a textovém editoru do podoby titulní strany nabídkového katalogu. Tuto stranu na závěr vytiskneme a prezentujeme na chodbě školy.

Postup:
1. Název cestovní kanceláře musí být poutavý, srozumitelný, jednoduchý a výstižný. Učitel nejprve představí několik vhodných názvů cestovních kanceláří, zapisuje je na tabuli. Poté žáci přidávají své návrhy. Podobně ve skupině navrhujte různé názvy a zapisujte je. Potom je vytřiďte a vyberte nejvhodnější.
2. Stejný postup zvolíme i při návrhu grafické podoby názvu. Využijeme kolekci freeware klipartů firmy Zoner, které si společně prohlédneme, a ukážeme si, jak na počítači navrhnout obrázek s textem. Logo poté jednotlivé týmy zpracují na počítači v grafickém editoru. Žáky upozorníme i na živočichy, kteří se stali symbolem cestování (velbloudi, ptáci...).
3. K logu žáci přidají název kanceláře a reklamní slogan. Ten by měl být vtipný, přitažlivý a srozumitelný (krátké zrýmované texty).
4. Obrázky vložíme ve Wordu na titulní stranu katalogu. Zdůrazníme, že titulní strana by měla již sama o sobě přilákat klienty, měla by být jasná a zřetelná. Kromě názvu sem včleníme i adresu s telefonním číslem a jména personálu, případně internetovou adresu a email. Titulní stranu vytiskneme.
Rozšíření: Na počítači zpracujte a vytiskněte vizitky své kanceláře. Ty poté můžete rozdávat žákům a zaměstnancům školy.

Třetí blok

Ve třetím bloku promyslíme konkrétní nabídku zájezdu, stanovíme rozpočet zájezdu a cenu, za kterou mohou zájemci zájezd absolvovat.

Samostatná práce týmů: Sestavit k titulní straně katalogu konkrétní nabídku zájezdu, stanovit rozpočet zájezdu a cenu na jednu osobu. V týmech bude každý člen pracovat na jiném úkolu. Na každém z vás tedy závisí úspěch vaší cestovní kanceláře.

Postup:
1. Zvolte si stát v Evropě a jeho hlavní město, o kterých shromáždíte co nejvíce informací a obrázků. Využijte svých znalostí z hodin vlastivědy a známých internetových rozcestníků. V týmu diskutujte, informace si zapisujte na list papíru. Poté už bude každý člen týmu pracovat na svém úkolu.
2. Průvodce: K vybranému místu vymyslete doprovodný program (co by zájemci v rámci zájezdu mohli navštívit) - exkurze, města, sport, kultura, rekreace... Využijte encyklopedie, určitě pracujte s mapou Evropy. Návrhy zpracujte písemně na list papíru.
3. Řidič: Spočítejte délku cesty, tj. počet kilometrů zájezdu tam a zpět pomocí stránek na internetu (například amapy.atlas.cz), předpokládanou dobu jízdy při průměrné rychlosti 60 km/hod s připočítanými zastávkami na občerstvení. Poté ve spolupráci s průvodcem přidejte počet kilometrů, které najezdíte při doprovodném programu.
4. Ředitel: Kde zajistíme ubytování, stravování, jaký bude jídelníček, kolik to bude stát, zastavíme se ještě někde cestou? Ředitel kanceláře by měl rozhodnout ve spolupráci s ostatními členy, kolik dní bude zájezd trvat, poté se pokusí zjistit cenu jednoho noclehu v hotelu, odhadne výdaje za celodenní stravování.
5. Majitel cestovní kanceláře: Jaká bude přibližně cena za autobus (25 Kč na 1 km, rozpočítat na 40 cestujících), cena za ubytování, stravování, vstupné. Připočítat platy zaměstnanců a zisk kanceláře a stanovit cenu zájezdu pro jednu osobu. Na správném propočtu bude záviset úspěšnost cestovní kanceláře. Je proto důležité, zda majitel kanceláře dokáže soustřeďovat informace od ostatních členů týmu. K propočtu mohou žáci využít tabulkový editor, pokud s ním již v 5. ročníku pracujeme - sestavit si tabulku pro výpočet, a pochopitelně aplikaci Kalkulačka. Zpracované listy uložíme do svých portfolií, pokud jsme objevili vhodné fotografie (commons.wikimedia.org), stáhneme si je do složky v počítači, kterou jsme si k tomuto účelu vytvořili.

Čtvrtý blok

Již jsme poznali, že reklama a vhodná prezentace jsou základem úspěchu každé cestovní kanceláře. Ve čtvrtém bloku sestavíme prezentaci připravovaného zájezdu.

Samostatná práce týmů: Sestavte jednoduchou prezentaci svého zájezdu a připravte si vystoupení pro ostatní žáky a zaměstnance naší školy.

Postup:
1. Úvodní motivace učitelem: Vaším úkolem bude příští den získat pro svůj zájezd co nejvíce zájemců. Připravte si pro ně krátké vystoupení s prezentací vašeho zájezdu a služeb, které ostatním nabízíte. Do prezentace byste měli umístit všechny důležité informace.
2. Práce s prezentačním programem - ukázka a výklad (pouze jednoduché řazení snímků bez animací). Co by měla prezentace obsahovat - diskuse se žáky.
3. Samostatná práce žákovských týmů na základě připravených údajů z předchozího bloku (listy v portfoliích).
4. Závěrečné předvedení prezentací pro ostatní cestovní kanceláře. Zhodnocení učitelem a vzájemné připomínky.

Pátý blok

V pátém bloku nás čeká prezentace nabídek zájezdů jednotlivých cestovních kanceláří před klienty (žáky ostatních ročníků a zaměstnanci školy).

Samostatná činnost týmů: Získat tolik zákazníků, aby zaplnili autobus.

Postup:
1. Jednotlivé cestovní kanceláře postupně předstoupí se svou nabídkou před žáky školy. Pomocí dataprojektoru představí nabízený zájezd, stručně, věcně, poutavě a výstižně o něm pohovoří, zmíní pochopitelně i cenu.
2. Ostatní žáci si mezi konkurenčními kancelářemi vybírají zájezd, který by chtěli absolvovat; nemusí si pochopitelně vybrat žádný. Postupně přicházejí k řidiči té cestovní kanceláře, se kterou chtějí odjet. U něj se zapíší na předem připravenou listinu - přihlášku.
3. Poté mohou přesvědčovat i ostatní spolužáky - nerozhodnuté, případně se zapsat i na další zájezd, koná-li se v jiném termínu. Mohou týmu cestovní kanceláře sdělit i důvody, proč se jim zrovna takovýto zájezd nelíbí.

Šestý blok

Pro celý projekt nás v šestém bloku čeká důležitý úkol - zhodnocení, zda se nám podařilo získat dostatek klientů a zda cestovní kancelář byla při svém podnikání úspěšná.

Samostatná práce týmů: Provést vyúčtování zájezdu.

Postup:
1. Celá skupina v čele s majitelem provede celkové vyúčtování zájezdu podle skutečně přihlášených osob. Vyúčtování provedeme do tabulky v Excelu, kterou pro žáky předem připravil vyučující podle návodu (vysvětlivek) - zapíšeme přihlášené osoby, další položkou jsou příjmy podle ceny zájezdu, důležitými položkami jsou jednotlivé výdaje - autobus, ubytování, stravování, vstupné, platy (řidič, průvodce, ředitel) dle zvážení majitele.
2. V tabulce je souvztažně provedeno celkové vyúčtování se závěrečným vyjádřením - kolik korun majitel vydělal či prodělal.
3. Celkové vyúčtování vytiskneme a přidáme na chodbu k nabídkovému katalogu a listu s přihlášenými žáky.

Žákovské týmy a zvláště majitele necháme vyjádřit se k celkovému výsledku jejich podnikání. „Výdělek" by měl být přiměřený. Pokud majitel prodělal, měl by se svým týmem přijít na to, v čem udělali při přípravě zájezdu chybu.

Hodnocení projektu

Při hodnocení projektu žáci sami vyhodnotí svou míru spolupráce. Velmi cenné jsou především postřehy žáků v roli majitele, který zde vystupuje jako podnikatel se vším všudy:

 • „Docela jsem si oddechla, když jsem vydělala alespoň dvacet korun."
 • „Já jsem prodělal dva tisíce, to budu muset zaplatit ze svých úspor."
 • „Nevím, jak je to možné, ale my jsme prodělali sedmdesát tisíc. No, nejspíš jsme nedokázali přesvědčit ostatní, aby s námi jeli. Tolik peněz nemám, asi budu muset jít do vězení."

Neocenitelné bylo vystoupení týmů před spolužáky při získávání klientů. Někteří nezanedbali ani takové maličkosti, jako je vhodné oblečení, do školy se dostavili s motýlkem a v saku.

Nejčastější chyby žáků:

 • týmy se mezi sebou nedomluví a poté pořádají některé zájezdy tak, že se jim termínově kryjí;
 • při rozpočtu nepočítají s vlastními zaměstnanci, kteří se musí cesty zúčastnit (řidič, průvodce) a musí také jíst a být ubytováni s ostatními.

Některé perličky:

 • Jeden z týmů se vypravil za starostou obce s tím, že mu jdou nahlásit začátek svého podnikání v cestovním ruchu.
 • Do školy se dostavily maminky, že prý od dětí vybíráme tisícové částky na zájezd do Itálie.

Zhodnocení

Žáci při projektu využili osobních zkušeností z cestování. Důležitý byl jejich prožitek úspěchu či neúspěchu „podnikání". Celý projekt jsme realizovali po probrání a zopakování učiva o Evropě. Je vhodné soustředit celý projekt zhruba do dvou týdnů. Odezva žáků byla vesměs velmi dobrá. Jejich práci jsme hodnotili slovně. V hodnocení se odrazila schopnost kooperace, nalezení kompromisu, úroveň grafického zpracování katalogu, jazyková úroveň samostatného vystoupení před ostatními žáky.

Využité zdroje a pomůcky

Pro každý tým byl nutný jeden počítač s běžným kancelářským softwarem. Z periferií jsme využili tiskárnu a skener. Velká plocha na chodbě školy sloužila k postupnému vystavování vznikajících materiálů. K prezentaci jsme využili počítač s dataprojektorem. Pro žáky jsme měli připravené listy kancelářského papíru, fixy, psací potřeby. Každý z žáků potřeboval vlastní portfolio s vlastivědnými listy, příruční mapu Evropy, katalogy cestovních kanceláří či autoatlas.

Shrnutí a zhodnocení výsledků uskutečněné praxe

Projekt rozvíjel především kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní. Využitím informačních a komunikačních technologií jsme posilovali kompetence pracovní. Z průřezových témat vyzdvihujeme mediální výchovu, osobnostní a dramatickou výchovu.

Závěry

 • Žáky vedeme ke spolupráci v týmu.
 • Shromažďujeme poznatky o evropských zemích, porovnáváme způsob života a přírodní podmínky.
 • Trénujeme práci s odbornou literaturou, zkoumáme data z různých zdrojů.
 • Učíme se orientovat v textu a informacích.
 • Žáky učíme respektovat pravidla a přizpůsobovat se jim.
 • Zjišťujeme, že podnikání přináší zisk i ztrátu.
 • Rozvíjíme znalosti žáků o lidské společnosti, přírodě, činnostech člověka a práci lidí.
 • Dochází k integraci vzdělávacího obsahu oboru Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Umění a kultura.
 • Do výuky integrujeme produktivní činnosti Mediální výchovy, pracujeme v realizačním týmu.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám