Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ohlédnutí za minikonferencí odborného panelu pro digitální gramotnost
Odborný článek

Ohlédnutí za minikonferencí odborného panelu pro digitální gramotnost

25. 2. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Eva Fanfulová

Anotace

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) zorganizoval 8. února 2021 minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti. Akce proběhla online v prostředí ZOOM, minikonference se zúčastnilo cca 150 osob. Program minikonference byl zaměřen na aktualizaci RVP ZV v oblasti informatiky a digitální gramotnosti a měl za cíl prezentovat aktivity s potenciálem rozvoje digitální gramotnosti napříč obory a rozvinout diskusi nejen o prezentovaných aktivitách, ale i o možnostech, příležitostech či úskalích inovací výuky s využitím digitálních technologií. Tematické zaměření aktivit směřovalo k „tvorbě digitálního obsahu“. Hlavním přínosem akce bylo, že byly prezentovány a diskutovány reálné, v praxi ověřené aktivity a že diskutujícími byli učitelé, autoři aktivit. Minikonference digitální gramotnosti byla přínosná především vysokou inspirací nejen konkrétními aktivitami, ale i strategickým pohledem, jak změnu kurikula dostat do praxe škol.

V tomto článku vám přinášíme zejména přehled obsahu celé minikonference, dílčí prezentace či odkazy používané v jednotlivých příspěvcích, a také dílčí videozáznamy. 

Minikonferenci zahájila a celou moderovala Mgr. Jitka Jarníková, obsahová manažerka projektu Podpora práce učitelů.

O úvodní slovo se postaral hlavní manažer projektu Podpora práce učitelů Mgr. Petr Naske. Projekt Podpora práce učitelů se již čtyři roky věnuje tématu gramotností, zabývá se čtenářskou, matematickou a digitální gramotností. Co přinášejí gramotnosti učitelům MŠ/ZŠ za příležitosti do výuky? Gramotnosti jsou vhodným pojítkem běžných školních předmětů a „jádra vzdělávání”, gramotnosti umožňují přemýšlet o učení žáků jako o rozvoji praktického uplatnění znalostí v rozmanitých životních situacích, což je v projektu Podpora práce učitelů vyjádřeno heslem „Gramotnosti pro život – Učíme v souvislostech“.

K tématu digitální gramotnosti zmiňoval právě vydanou aktualizaci rámcových vzdělávacích programů v oblasti Informatika a ICT. Uvedl, že digitální gramotnost jde napříč předměty, a zároveň ve svém příspěvku dával tipy, kde najít podpůrné materiály k rozvoji gramotností (Metodický portál RVP.CZ, EMA, Spomocník, web k revizím RVP, digifolio digitální gramotnosti), a zároveň účastníky minikonference vyzval k vyjádření zpětné vazby v diskuzi či jinými způsoby.

Prezentace „Gramotnosti“

Videozáznam vystoupení Mgr. Petra Naskeho 

Hlavní vystoupení k tématu dne měla Mgr. Daniela Růžičková, garantka vzdělávací oblasti informatiky v NPI ČR. V úvodu shrnula, co se v oblasti informatiky a ICT za posledních let dělo a připravovalo a jaký je aktuální stav v právě vydaném revidovaném RVP ZV. Zabývala se i termíny zavedení revize a možnostmi, které školy mají. Vysvětlila úpravy hodinových dotací v aktualizovaném RVP. Věnovala se i vysvětlení, jak vypadá digitální gramotnost jako klíčová kompetence, a odkázala na web https://revize.edu.cz/, kde se mj. nachází vysvětlení změn a kde budou přibývat další aktuální informace a metodická podpora.

Prezentace „Revize ICT v RVP ZV“

Videozáznam vystoupení Mgr. Daniely Růžičkové 

Před příspěvky aktivních učitelů diskutovala moderátorka minikonference Mgr. Jitka Jarníková s garantkou digitální gramotnosti Ing. Bc. Evou Fanfulovou o zaměření obsahu minikonference na téma Tvorba digitálního obsahu – proč právě toto téma a jak toto téma souvisí s dalšími tématy digitální gramotnosti.

Videozáznam vystoupení Mgr. Jitky Jarníkové a Ing. Evy Fanfulové

Krátká vystoupení učitelů zahájila paní učitelka Bc. Iva Donátová z Mateřské školy Čtyřlístek v Praze 2 s příspěvkem Využití tabletu v mateřské škole, která ve své prezentaci ukázala, jakým způsobem využívají tablety ve školce, shrnula pozitiva, tak jak je vidí ve školce, a zmínila i negativa a rovněž říkala, jak se negativy vyrovnávají. V příspěvku bylo velmi pěkně vidět i propojení technologií s manipulativními činnostmi a jejich velmi vhodná kombinace. Ve školce řeší i bezpečnostní pohled z hlediska využívání technologií dítětem a ochranu zdraví dítěte; děti nemají k dispozici tablety volně ke hře a čas využití tabletu dítětem je limitován.

Prezentace „Využití tabletu v MŠ“

Video „Využití tabletu v MŠ“

Videozáznam vystoupení Bc. Ivy Donátové 

Příspěvek Mgr. Pavlíny Loňkové a Aničky Slabé ze Základní školy Labyrinth v Brně s názvem Naše ZOO v Jamboardu ukázal úžasnou zkušenost z laboratorní školy. Paní učitelky představovaly aktivitu, kterou využily v rámci vzdálené výuky v první třídě. Aktivita propojuje český jazyk a prvouku spolu s využitím digitálních technologií a základů digitální gramotnosti. Účastníci minikonference měli možnost vidět výtvory prvňáčků, které vytvořili v prostředí Jamboard. Paní učitelky popsaly zkušenosti ze spolupráce jednotlivých skupinek a zmíněna byla i práce s žáky, kteří obtížněji spolupracují s ostatními.

Prezentace „Naše ZOO v Jamboardu“

Videozáznam vystoupení Mgr. Pavlíny Loňkové a Aničky Slabé

Paní učitelka Mgr. Markéta Rosenkrancová ze základní školy Kolín vystoupila s příspěvkem, který měl název Animace žáků 4. a 5. ročníku. Hned v úvodu paní učitelka jednoduše vysvětlila princip, na kterém jsou založené animace a jak v programu Stop Motion Studio vznikají. Bylo to velmi názorně a jednoduše vysvětleno, zvládnou to i úplní začátečníci. Prezentováno bylo video, které bylo velmi pěknou inspirací a ukázkou. Žáci v něm měli rozdělené role, spolupracovali a spolu tvořili celé výsledné dílo.

Prezentace „Animace žáků 4. a 5. ročníku“

Videozáznam vystoupení Mgr. Markéty Rosenkrancové

Po přestávce následovalo vystoupení pana učitele Ing. Bc. Václava Nádvorníka, Ph.D. a čtyř jeho žákyň ze Základní školy Londýnská v Praze 2 s příspěvkem Zpracování referátu žáky – video o tkalcovském stavu. Po krátkém úvodu pana učitele, který představil společné zadání učitelů předmětů Člověk a společnost a matematicko-fyzikálního základu, prezentovala svoje „dílo“ skupina děvčat (Ráchel Frýdlová, Viktorie Klonová, Bára Novotná, Laura Pospíšilová), která zvolila netradiční zpracování referátu formou videa. Děvčata kromě vlastní tvorby videa musela nejprve domluvit a nastavit způsob komunikace, který budou při společné práci využívat. Na závěr se jednotlivé žákyně vyjadřovaly k tvorbě úkolu, odpovídaly na otázky, proč zvolily právě video a jak fungovala komunikace v týmu.

Prezentace „Zpracování referátu žáky – video“

Videozáznam vystoupení Ing. Bc. Václava Nádvorníka, Ph.D., Ráchel Frýdlové, Viktorie Klonové, Báry Novotné, Laury Pospíšilové

Vystoupení Mgr. Bohuslava Hory ze Základní školy a mateřské školy Chraštice neslo název Reflexe v Jamboardu. Slávek Hora popsal využití Jamboardu pro získání zpětné vazby během zapojení třídy do CodeWeeku.

https://dejtemipevnybod.cz

https://dejtemipevnybod.cz/2020/10/postcodeweek-2020-1-cast-priblizujeme-programovani-kazdemu/

https://jamboard.google.com/d/1PpvpwyySYjvfsWZfF7Sitv4x8bJogt0sv5Yuo3QPA0Y/viewer?f=13

Videozáznam vystoupení Mgr. Bohuslava Hory 

Následoval příspěvek Mgr. Petry Kosnarové za Základní školy Chomutov, Hornická s názvem 50. rovnoběžka. Věděli jste, jak je dlouhá 50. rovnoběžka? Nejen o tom byla prezentovaná aktivita. Ale také o propojení pohybové aktivity s digitálními technologiemi, o pořizování dat o konkrétním naplňování cílů tohoto projektu. Jde o aktivitu tolik potřebnou v aktuální covidové situaci.

Doporučené odkazy:

Prezentace „50. rovnoběžka“

Videozáznam vystoupení Mgr. Petry Kosnarové

Pan učitel Mgr. Pavel Palička ze Základní školy Křišťál si ke svému příspěvku na minikonferenci digitální gramotnosti přizval také své žáky (Václava Jirsáka a Antonína Ševčíka). Příspěvek s názvem Podpora mezipředmětových vztahů s využitím digitálních technologií byl přehlídkou celé škály aplikací, nástrojů a metod, jak digitální technologie zapojit ve vyučovacím procesu. Pan učitel na závěr nechal promluvit žáky o tom, jak oni vnímají přínos digitálních technologií.

Prezentace „Podpora mezipředmětových vztahů s využitím digitálních technologií“

Videozáznam vystoupení Mgr. Pavla Paličky, Václava Jirsáka a Antonína Ševčíka

Následovalo vystoupení paní učitelky Mgr. Ludmily Kovaříkové ze Základní školy a mateřské školy Vranovice, jejíž příspěvek Blogování ve škole byl o tom, jak učit psát v 21. století. Lidka Kovaříková mluvila o blogování ve škole a zmínila několik platforem, které při blogování využívá, vč. jejich výhod i nevýhod. Opakovaně zmiňovala bezpečnost jako jedno z témat digitální gramotnosti a také nějaké rady, co je třeba řešit v souvislosti s tímto. Na závěr nechybělo napojení na rámec digitální gramotnosti.

Prezentace „Blogování ve škole“

Videozáznam vystoupení Mgr. Ludmily Kovaříkové

Předposledním příspěvkem v bloku krátkých vystoupení aktivních učitelů byla prezentace paní učitelky Mgr. Štěpánky Baierlové ze Základní školy Sušice, Lerchova s námětem Zpracováváme data. Všichni účastníci měli hned v úvodu vystoupení možnost se zamyslet nad prezentovaným grafem a jeho vypovídací hodnotou. Štěpánka Baierlová zdůraznila smysluplnost použití digitálních technologií a důležitost pochopení principů před bezmyšlenkovitým použitím technologií. Ani v tomto příspěvku nechybělo napojení na teoretický rámec, zde na novou Digitální kompetenci v aktualizovaném RVP.

Prezentace „Zpracováváme data“

Videozáznam vystoupení Mgr. Štěpánky Baierlové

Vystoupení zakončila paní učitelka Mgr. Petra Boháčková ze Základní školy Dr. E. Beneše v Praze 9 s příspěvkem Vytváříme hlukovou a zvukovou mapu školy. Nejenže nám lektorka ukázala, jakým způsobem taková hluková mapa vzniká, ale také dala tipy na aplikace, které jsou pro tuto aktivitu vhodné, a zmínila i jejich výhody a nevýhody. Na závěr vysvětlila vztah tématu k digitální gramotnosti, a také poskytla náměty, jak by se dalo s prezentovanou aktivitou dále pracovat.

Doporučený odkaz: https://dejtemipevnybod.cz/2020/06/hlukova-mapa-okoli-skoly/

Videozáznam vystoupení Mgr. Petry Boháčkové 

Po vystoupení aktivních učitelů měla krátký a výstižný příspěvek PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. za projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti, která mluvila o výstupech z projektu, o možnostech podpory zavádění inovací, jaké akce a kurzy jsou připravené. 27. února 2021 proběhne závěrečná konference projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti, která je určena především pro ředitele škol. Tématem konference je rozvoj digitální gramotnosti napříč obory.

Videozáznam vystoupení PhDr. Petry Vaňkové, Ph.D.

O metodické podpoře následně mluvil pan Ing. Tomáš Řebíček, člen týmu na podporu revizí, který uvedl, co se chystá v rámci první vlny změny v oblasti metodické podpory, a zmiňoval i kurzy a webináře.

Prezentace „Podpora školám“

Videozáznam vystoupení Ing. Tomáše Řebíčka 

V odpoledním diskusním bloku, který moderoval Mgr. Daniel Janata, byli hosty všichni učitelé, kteří vystoupili v dopoledním bloku se svými příspěvky. V diskusi, při které učitelé vycházeli ze svých zkušeností, se účastníci diskuse nejprve vyjadřovali k otázce, jak vnímají efektivitu využití digitálních technologií – opakovaně zde zazníval názor, že digitální technologie nejsou samospasitelné, ale přináší nové možnosti a příležitosti, a jde o to, aby byly digitální technologie zapojovány smysluplně. Dále se v diskusi řešili otázky: Co vás osobně motivuje k tomu, že zařazujete do své oborové výuky digitální technologie? Jak vnímáte potřebu kontinuální práce na rozvoji digitální gramotnosti žáků nastavované výukou učitele? Co je pro vás rizikem, hrozbou či slepou uličkou v rozvoji digitální gramotnosti a využívání technologií ve výuce?

Videozáznam diskusního bloku s učiteli

Další diskusní blok probíhal formou akvária, jde o formát, který v běžné prezenční formě akcentuje malou skupinu diskutujících („rybiček”), ostatní účastníci jen sledují okolo a aktivně do diskuse nevstupují. Blok moderoval Mgr. Jan Berki, Ph.D. a hosty akvária byli: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D., akademická pracovnice na pedagogické fakultě a učitelka na základní škole, Mgr. Václav Maněna, Ph.D., učitel na střední škole, akademický pracovník, a Mgr. Aleš Vyvial, ředitel základní školy Brušperk. V akváriu se diskutovalo nad otázkami: 

  • co by mohlo při inovaci výuky v oblasti informatiky a digitální gramotnosti pomoci a s čím učitelé bojují,
  • zda už ve škole dochází k uvědomění, že digitální technologie mohou pomoci, v jaké míře jsou technologie využity pro práci učitele a pro rozvoj digitální gramotnosti žáků,
  • kdo je „tahounem“ inovací ve škole,
  • jaký byl nejzajímavější moment minikonference digitální gramotnosti.

Videozáznam akvária

Závěr minikonference, doporučení, shrnutí

Minikonference odborného panelu digitální gramotnosti se konají v rámci projektu PPUČ dvakrát ročně, archiv všech záznamů z akcí najdete na stránce http://www.gramotnosti.pro/odbornepanely. Únorová minikonference digitální gramotnosti proběhla i za ztížených „online“ podmínek jako otevřené setkání NPI ČR, zapojených IPs projektů a aktivních učitelů ze škol. Velké poděkování patří garantce digitální gramotnosti v PPUČ za přípravu koncepce celé akce (Ing. Eva Fanfulová), moderátorce akce (Mgr. Jitka Jarníková), dále všem moderátorům odpoledních bloků (Mgr. Daniel Janata, Mgr. Jan Berki), všem vystupujícím a hlavně všem učitelům, kteří o svých oborech a předmětech přemýšlí inovativně a akceptují příležitosti, které digitální technologie do jejich oborů přinášejí. Zájemce o téma zveme ke sledování digifolia https://gramotnosti.pro/digitalnigramotnost.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Ing. Eva Fanfulová

Hodnocení od uživatelů

Daniel Suchánek
25. 2. 2021, 11:29
Velmi zajímavá a podnětná akce. Zajímaví hosté a zajímavé tipy do výuky. Inspirující.
David Hawiger
4. 3. 2021, 12:58
Nejen výborná akce, ale i výborné zpracování do záznamu – rozdělení na jednotlivé části a průvodní anotace umožňuje čtenářům i lepší orientaci ve výběru...

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: