Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Digitální gramotnost v praxi ZŠ aneb připravujeme se na proměnu RVP v oblasti ICT
Odborný článek

Digitální gramotnost v praxi ZŠ aneb připravujeme se na proměnu RVP v oblasti ICT

23. 11. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Eva Fanfulová

Anotace

Článek přináší ohlédnutí za minikonferencí odborného panelu pro digitální gramotnost. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) zorganizoval 2. října 2020 minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti. Akce proběhla online v prostředí MS TEAMS, konferenci moderoval Bc. Jan Vitásek. Program minikonference byl zaměřen na návrh revize RVP ZV v oblasti informatiky a digitální gramotnosti a měl za cíl přiblížit pohledy učitelské veřejnosti, odborných pracovníků NPI ČR a kateder VŠ (zejména z pedagogických fakult). Hlavním přínosem akce bylo, že si učitelé a odborné týmy mohli vyměnit názory a pohledy ze své zkušenosti k probíranému tématu, ale také se vzájemně inspirovali ke strategickému pohledu na to, jak změnu a nové parametry státního kurikula dostat do praxe a komunikovat s učitelskou veřejností.

V tomto článku vám přinášíme zejména shrnutí z jednotlivých diskusních skupin a dále zde najdete odkazy na vybrané části akce, které si můžete prohlédnout z videozáznamu. Dopolední blok akce byl zaměřen na tři vzdělávací oblasti/obory: zeměpis, výtvarnou výchovu a český jazyk a literaturu. V každé sekci prezentoval didaktik z katedry vybrané pedagogické fakulty v ČR, která je zapojena do projektu Digitální gramotnost z výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání 1, jenž inspiruje učitele svými připravenými materiály do výuky (www.digigram.cz). Dále s příspěvkem vystoupil odborný pracovník NPI ČR, který se jako didaktik dlouhodobě příslušnému oboru věnuje, a také bylo dáno slovo učiteli z praxe, který na ukázkách práce ve svých hodinách ukazoval, jak s tématem digitální gramotnosti přímo s dětmi pracuje. Všichni pak hledali odpovědi na otázky, jak přemýšlí o digitální gramotnosti a jak digitální technologie zasahují do jejich oboru/předmětu.

Videozáznamy:

 • z úvodních prezentací za NPI ČR a PedF UK – vystoupili: Mgr. Daniela Růžičková (NPI ČR, garantka vzdělávacího oboru ICT a Informatika), PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (PedF UK, hlavní manažer projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti), Mgr. Petr Naske (NPI ČR, hlavní manažer projektu Podpora práce učitelů)
 • ze sekce zeměpis
  • pohled VŠ (VIDEO) (Mgr. Jiří Šmída, Ph. D., Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra aplikované matematiky)
  • pohled (VIDEO) (Mgr. Martin Lána, Základní škola a Mateřská škola Děčín – ředitel školy)
 • ze sekce výtvarná výchova
  • pohled katedry VŠ (VIDEO) (Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné kultury a textilní tvorby)
  • pohled školy (VIDEO) (PaedDr. Jan Svoboda, Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně – ředitel školy)
  • pohled NPI ČR (výtvarná výchova – PaedDr. Markéta Pastorová)
 • ze sekce český jazyk a literatura

V odpoledních diskusních blocích účastníci sdíleli své zkušenosti a věnovali se brainstormingu k doporučením pro školy i systém v oblasti inovace rámcových vzdělávacích programů ZV i pro uvedení příslušných změn do praxe. Shrnutí a závěrečná doporučení ze všech diskusních skupin najdete ve videozáznamu.

V diskusi k inovacím RVP ZV na prvním stupni zaznělo zejména, že digitální technologie ovlivnily všechny obory i oblasti, kde se dětí učí a rozvíjejí. S využitím digitálních technologií dochází k vyššímu prožitku žáků a také se může digitální gramotnost prostřednictvím žáka přenášet do rodiny. Dochází k požadavku na změnu myšlení pedagogů. S digitálními technologiemi vznikla i nová témata, jako je kyberbezpečí, netiketa, autorská práva.

Jako překážky pro úspěšné zavedení návrhu RVP do škol uvedli účastníci této skupiny změnu myšlení pedagogů, zvládnutí cloudových technologií na straně pedagogů, technické a technologické překážky, konektivitu a také přípravu budoucích pedagogů.          

Pro rychlé eliminování překážek doporučovali účastníci diskusní skupiny zavedení speciálního předmětu na pedagogických fakultách, výměnu dobré praxe na úrovni škol a také zavedení jednotného informačního systému.

V diskusi ke společenskovědním oborům zaznělo, že digitální technologie ovlivnily vzdělávací obory především v oblasti online bezpečnosti (bezpečné chování na internetu, prevence kyberšikany, digitální identita), v možnostech týmové spolupráce a využívání digitálních technologií při práci, v práci s informacemi, v oblasti nově vzniklých pozic a pracovních příležitostí. Jako překážka pro úspěšné zavedení návrhu změn RVP do škol byl zmíněn všeobecný odpor ke změnám a opakované odsouvání termínů. Digitální kompetence učitelů uvedli účastníci skupiny jako překážku, kterou lze v krátké době eliminovat vzděláváním.

V diskusi k výuce přírodních věd, matematice a informatice zaznělo, že digitální gramotnost by měla být součástí oboru bez nutnosti ji propisovat do očekávaných výstupů RVP ZV, důležité však je propsání digitální gramotnosti i do ŠVP. Jako překážky pro úspěšné zavedení návrhu RVP do škol byly v diskusi uvedeny: nutnost pracovat se setrvačností terénu, nutnost celoživotního profesního růstu v digitálním světě, včetně vzdělávání budoucích učitelů. Jako zásadní pro akceptaci změny byla uvedena role ředitelů škol.

Při diskusi o výuce českého jazyka a jazykové komunikace zaznívalo, jak technologie ovlivnily obor a výuku pozitivně – existují interaktivní učebnice, je využívána práce s textem v digitálním prostředí, digitální technologie šetří práci. Překážkou pro úspěšné zavedení návrhu RVP do škol může být přístup školy a možnosti vzájemné domluvy uvnitř školy.

Napříč skupinami pak zaznívala doporučení:

 1. Dobře komunikovat změnu a dobře oddělit strategie pro náběhové období (od září 2021) a pak pro období po plošném zavedení změny (od září 2023).
 2. Respektovat potřeby učitelů pro podporu zavádění změn – poskytovat co nejkonkrétnější materiály napříč vzdělávacími obory soustředěné na jednom místě.
 3. Velkou pozornost směřovat k neaprobovaným učitelů v jednotlivých oborech, podpořit je v akceptování inovací v oblasti digitální gramotnosti ve svém oboru.
 4. Co nejvíce vycházet z dobré praxe a aktivit, které již v území existují.

Minikonference odborného panelu digitální gramotnosti se konají pod taktovkou týmu projektu PPUČ každý půlrok, archiv všech záznamů z akcí najdete na stránce http://www.gramotnosti.pro/odbornepanely. Říjnová minikonference digitální gramotnosti proběhla i za ztížených „online“ podmínek jako otevřené setkání NPI ČR, zapojených IPs projektů, kateder VŠ i praktiků ze škol. Velké poděkování patří garantům digitální gramotnosti v PPUČ za přípravu koncepce celé akce (Ing. Eva Fanfulová), dále všem moderátorům odpoledních bloků (Ing. Marie Vaněčková, Mgr. David Hawiger, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Martin Lána, Mgr. Petr Naske) a hlavně všem učitelům ZŠ, kteří o svých oborech a předmětech přemýšlí inovativně a akceptují příležitosti, které digitální technologie do jejich oborů přináší. Zájemce o téma zveme ke sledování digifolia https://gramotnosti.pro/digitalnigramotnost a všech výstupů projektu PedF UK Digitální gramotnost (www.digigram.cz).

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Ing. Eva Fanfulová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: