Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Integrace průřezového tématu Osobnostní a...

Ikona prakticky

Integrace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Vladimíra Neužilová
Anotace: Pracovní listy s metodikou pro výuku komunikace a slohu s integrací OSV
pro 6. ročník.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, psací potřeby
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, komunikace, hodnocení, slohové postupy

Téma Osobnostní a sociální výchovy může prolínat do všech vzdělávacích i výchovných aktivit na škole i mimo ni. Zařazováním aktivit do výuky rozvíjíme klíčové kompetence žáka v oblasti rozvoje jeho osobnosti, sociálního růstu i morálního rozvoje. Komunikační a slohová výchova nabízí prostor pro pravidelné včleňování praktických aktivit OSV tím, že rozvíjí základní dovednosti komunikovat, tj. formulovat a vyslovit vlastní myšlenku, respektovat pravidla diskuse, naslouchat partnerovi a přiměřeně reagovat na jeho sdělení.

Dalším přínosem vzájemného prolínání předmětu český jazyk a OSV je široká nabídka literárních textů, ve kterých nacházíme paralely s vlastními životními zkušenostmi nebo se o nich zprostředkovaně z krásné literatury dozvídáme. Žáci tak mají možnost učit se poznávat prožitky jiných lidí, vyslovovat vlastní názory, zaujímat vlastní stanoviska a reflektovat nejrůznější lidské situace. Dobře zvládnutý způsob práce aktivizujícími metodami a metodami OSV dává žákovi možnost poznávat vlastní hodnoty, zdokonalovat se ve vlastní práci, učí ho spolupracovat, přijímat zodpovědnost za sebe i za práci skupiny. Konfrontací osobních názorů dáváme žákům možnost učit se řešit situace, zaujmout vlastní postoj k problematice a formovat osobní hodnoty a postoje. Tím, že se žáci vyjadřují nejen v mluvené podobě, ale i písemně, splňujeme požadavky vzdělávacího oboru komunikační a slohová výchova. Žáci svoje postřehy, pocity i poznatky zapisují, pravopisně, syntakticky i stylisticky upravují a učí se zaměřovat svůj písemný projev směrem k adresátovi, to znamená, že pro vyjádření svých záměrů volí odpovídající slohové postupy.

Struktura vzdělávací lekce

CV

METODA/POSTUP

UČIVO

SEŠIT

Komunitní kruh

Zvuková stránka jazyka
JAZYK

Motivace, naladění, vstup
- samohlásky

1.

Volné psaní

Spisovná norma
Příručky
morfologie
tvarosloví
JAZYK

Rozeznáš spisovný jazyk od nespisovného?
- ověřuji v Pravidlech, SCS
- volím správnost koncovek
- předponová slovesa

2.

Kreslení obrázků
Grafické ztvárnění
Pohyb těla v rytmu

Sebepoznání
Sebepojetí
OSV

Co o mně vypovídá moje jméno
- moje vlastnosti
- co rád/a dělám
prezentuji, mluvím srozumitelně

3.

Tvořivé psaní

lexikologie
tvarosloví
JAZYK

Kdy je moje jméno nejhezčí?
- zdrobněliny
-oslovení

4.

Navození pocitů

Sebepoznání
OSV

Zaznamenávám pocity, vnímám více smysly

6.

Dialog, monolog

KOMUNIKACE

Vedu monolog, dialog, vypovídám o sobě

7.

Přiřadit obrázek a vlastnosti

JAZYK
přirovnání
OSV tvořivost

Tvořím přirovnání

8.

Vlastnosti, cizí slova, Slovník

Hodnocení lidských vlastností

Učím se hodnotit lidské chování, i svoje

9.

Jak získal pan František příjmení

PRAVOPIS
velká písmena

V psaní uplatňuji pravopis, přirovnání

10.

Oslovení

TVAROSLOVÍ

Správně oslovuji

11.

INSERT

Práce s textem
plánování

Zaznamenám do tabulky výroky, učím se strukturovat text

12.

Anketa

ŽÁNR
OSV postoj

Naučím se vytvořit anketu
Vytvořím si názor na kmotrovství

13.

Kdo jsem já
Z mého života

ŽÁNR, popis
přirovnání, nové info, PRAVOPIS

Tvořím podle naplánovaného postupu
Ověřuji
Konzultuji se sousedem
Prezentuji, hodnotím

Citace a použitá literatura:
[1] - BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Portál, 2001.  
[2] - MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003.  
[3] - VALENTA , J. Osobnostní a sociální výchova. Kladno : Aisis, 2006.  
[4] - VALENTA , J. Metody a techniky dramatické výchovy. Agentura Strom , 1997.  
[5] - Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT).  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf163 kBPracovní list pro žáky
Odstranitpdf168 kBMetodika pro učitele
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 04. 2008
Zobrazeno: 7801krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEUŽILOVÁ, Vladimíra. Integrace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura. Metodický portál: Články [online]. 24. 04. 2008, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2254/INTEGRACE-PRUREZOVEHO-TEMATU-OSOBNOSTNI-A-SOCIALNI-VYCHOVA-DO-VYUCOVACIHO-PREDMETU-CESKY-JAZYK-A-LITERATURA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.