Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Integrace průřezového tématu Osobnostní a...

Integrace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Vladimíra Neužilová
Pracovní listy s metodikou pro výuku komunikace a slohu s integrací OSV
pro 6. ročník.

Téma Osobnostní a sociální výchovy může prolínat do všech vzdělávacích i výchovných aktivit na škole i mimo ni. Zařazováním aktivit do výuky rozvíjíme klíčové kompetence žáka v oblasti rozvoje jeho osobnosti, sociálního růstu i morálního rozvoje. Komunikační a slohová výchova nabízí prostor pro pravidelné včleňování praktických aktivit OSV tím, že rozvíjí základní dovednosti komunikovat, tj. formulovat a vyslovit vlastní myšlenku, respektovat pravidla diskuse, naslouchat partnerovi a přiměřeně reagovat na jeho sdělení.

Dalším přínosem vzájemného prolínání předmětu český jazyk a OSV je široká nabídka literárních textů, ve kterých nacházíme paralely s vlastními životními zkušenostmi nebo se o nich zprostředkovaně z krásné literatury dozvídáme. Žáci tak mají možnost učit se poznávat prožitky jiných lidí, vyslovovat vlastní názory, zaujímat vlastní stanoviska a reflektovat nejrůznější lidské situace. Dobře zvládnutý způsob práce aktivizujícími metodami a metodami OSV dává žákovi možnost poznávat vlastní hodnoty, zdokonalovat se ve vlastní práci, učí ho spolupracovat, přijímat zodpovědnost za sebe i za práci skupiny. Konfrontací osobních názorů dáváme žákům možnost učit se řešit situace, zaujmout vlastní postoj k problematice a formovat osobní hodnoty a postoje. Tím, že se žáci vyjadřují nejen v mluvené podobě, ale i písemně, splňujeme požadavky vzdělávacího oboru komunikační a slohová výchova. Žáci svoje postřehy, pocity i poznatky zapisují, pravopisně, syntakticky i stylisticky upravují a učí se zaměřovat svůj písemný projev směrem k adresátovi, to znamená, že pro vyjádření svých záměrů volí odpovídající slohové postupy.

Struktura vzdělávací lekce

CV

METODA/POSTUP

UČIVO

SEŠIT

Komunitní kruh

Zvuková stránka jazyka
JAZYK

Motivace, naladění, vstup
- samohlásky

1.

Volné psaní

Spisovná norma
Příručky
morfologie
tvarosloví
JAZYK

Rozeznáš spisovný jazyk od nespisovného?
- ověřuji v Pravidlech, SCS
- volím správnost koncovek
- předponová slovesa

2.

Kreslení obrázků
Grafické ztvárnění
Pohyb těla v rytmu

Sebepoznání
Sebepojetí
OSV

Co o mně vypovídá moje jméno
- moje vlastnosti
- co rád/a dělám
prezentuji, mluvím srozumitelně

3.

Tvořivé psaní

lexikologie
tvarosloví
JAZYK

Kdy je moje jméno nejhezčí?
- zdrobněliny
-oslovení

4.

Navození pocitů

Sebepoznání
OSV

Zaznamenávám pocity, vnímám více smysly

6.

Dialog, monolog

KOMUNIKACE

Vedu monolog, dialog, vypovídám o sobě

7.

Přiřadit obrázek a vlastnosti

JAZYK
přirovnání
OSV tvořivost

Tvořím přirovnání

8.

Vlastnosti, cizí slova, Slovník

Hodnocení lidských vlastností

Učím se hodnotit lidské chování, i svoje

9.

Jak získal pan František příjmení

PRAVOPIS
velká písmena

V psaní uplatňuji pravopis, přirovnání

10.

Oslovení

TVAROSLOVÍ

Správně oslovuji

11.

INSERT

Práce s textem
plánování

Zaznamenám do tabulky výroky, učím se strukturovat text

12.

Anketa

ŽÁNR
OSV postoj

Naučím se vytvořit anketu
Vytvořím si názor na kmotrovství

13.

Kdo jsem já
Z mého života

ŽÁNR, popis
přirovnání, nové info, PRAVOPIS

Tvořím podle naplánovaného postupu
Ověřuji
Konzultuji se sousedem
Prezentuji, hodnotím

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf163 kBPracovní list pro žáky
pdf168 kBMetodika pro učitele
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek