Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hodnocení na montessori škole Duhovka – sběr dat a shrnutí
Odborný článek

Hodnocení na montessori škole Duhovka – sběr dat a shrnutí

29. 10. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Barbora Viktorinová
Spoluautor
Mgr. Kateřina Lambertyová

Anotace

Smyslem tohoto textu je představit, jak v naší škole přistupujeme k hodnocení. Text popisuje tři základní pilíře našeho pojetí – průběžné hodnocení, celkové hodnocení a sebehodnocení. Věnujeme se také tématu sběru dat a jeho metod, možnostem vedení záznamu a způsobu vyhodnocení. Text je doplněn ukázkami popisovaných dokumentů. Třetí díl pojednává o technikách sběru dat a shrnutí k tématu hodnocení žáků.

Sběr dat, jejich záznam a vyhodnocení

Sběr dat, jejich záznam a vyhodnocení spolu úzce souvisí a nelze je podle nás oddělovat. Jedná se o každodenní činnosti, které jsou prováděny v rámci pozorování či přímé práce s dítětem. Učitel neustále sbírá data a bezprostředně je vyhodnocuje. Toto vyhodnocení pak tvoří klíčovou složku jeho plánování další práce s dítětem. Plán tak následně přizpůsobuje s účelem nalezení nejvhodnější cesty k tomu, aby dítě prožívalo radost z učení a mohlo zažít úspěch. K záznamu dat učitelem pak dochází v průběhu či po skončení pracovního cyklu.

Podklady pro hodnocení získáváme s ohledem na charakter daného předmětu. V případech, kdy to charakter předmětu umožňuje, získáváme potřebná data vyváženě na základě ústních, písemných a dalších projevů dítěte. Pro získání co nejucelenějšího obrazu si představujeme dítě v jeho individuální rovině s důrazem na jeho dosažitelné maximum. Přihlížíme k individuálním charakteristikám a případným speciálním vzdělávacím potřebám, aby možné znevýhodnění v písemném nebo ústním projevu mohlo být v celkovém hodnocení kompenzováno.

Učitelé jednotlivých tříd si volí metody sběru a formu záznamu dat na základě vlastních preferencí. Mezi nejpoužívanější metody sběru dat na naší škole patří rozbor sebehodnocení dětí, písemné projevy, písemná opakování a interní testy pro děti 3. ročníku. Záznamy o pokroku dítěte si učitel vede v písemné či elektronické podobě.

Sebehodnocení a jeho rozbor do určité míry ovlivňuje vyhodnocení dat v akademické i sociálně-emoční rovině. Společná reflexe přináší informaci nejen o tom, do jaké míry dítě rozumí dané oblasti učiva, ale také o jeho potřebách. Můžeme tak zjistit styl práce, který danému dítěti nejvíce vyhovuje a způsob, jakým nad prací přemýšlí.

Písemná opakování probíhají v rámci třídy a přichází obvykle před čtvrtletním, pololetním či závěrečným hodnocením z důvodu ověření si znalostí jednotlivých dětí. Je v rámci možností individualizováno a odráží pouze učivo, které by dítě již mělo ovládat. Cílem není dítě nachytat či zmást zadáním, nýbrž podchytit případné neporozumění danému učivu a doložit tak výsledky snažení a práce dítěte. Usilujeme o to, aby tyto „testy“ pro děti nebyly zdrojem stresu. Děti mají na vypracování dostatek času a mohou si vybrat vhodné místo i dobu na práci. Formu tohoto opakování přizpůsobuje učitel individuálním potřebám dítěte. Dokončenou práci následně vyhodnocujeme společně s dítětem, které tím dostane bezprostřední zpětnou vazbu, jež může dítěti sloužit jako pomoc při plánování jeho dalších kroků k dosažení očekávaného cíle.

Interního testování se účastní všechny děti 3. ročníku. Škola toto standardizované testování provádí za účelem zhodnocení efektivity našeho vzdělávacího procesu. Výsledky tohoto testování hrají roli také v rozdělování dětí do jednotlivých tříd vyšších ročníků s cílem vyváženosti tříd.

Záznamy o pokrocích jednotlivých dětí si vede každý učitel samostatně a částečně na nich spolupracuje se svým třídním kolegou. V případě potřeby lze tyto záznamy snadno sdílet i s dalšími kolegy, například v případě změny třídního učitele. Při vedení záznamů užíváme terminologii v souladu s oficiálním formulářem pro sledování pokroku, který sdílíme čtvrtletně s rodiči dětí. Osvědčila se nám forma, kdy každé dítě má v tabulce políčko pro každý očekávaný výstup. Zaznamenáváme míru ovládnutí daného učiva, zda se dítě nachází ve fázi poznávání, procvičování či osvojení. Z hlediska sdílení se nám nejlépe osvědčila online tabulka s podmíněným formátováním, kterou jsme si vytvořili, aby co nejlépe odpovídala našim potřebám (viz příloha č. 8).

Shrnutí

Hodnocení na naší škole vnímáme jako harmonické propojení všech jeho složek včetně sběru a vyhodnocení dat. Je to ucelený proces, který probíhá v podstatě neustále. Na hodnocení se podílí oba třídní učitelé, samotné dítě a případně asistent pedagoga. Hodnocení vždy odráží individualitu každého dítěte a jeho dosažitelné maximum. Namísto hodnocení dítěte se soustředíme na hodnocení jeho práce a vynaloženého úsilí. Tím přispíváme k dobrému pocitu dítěte z odvedené práce a posilování jeho sebevědomí. Přidanou hodnotou je, že dítě z hodnocení získá doporučení pro svou další práci.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
973.63 kB
PDF
Příloha č. 8 – záznam pokroku dítěte

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Barbora Viktorinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Hodnocení žáků