Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Na křtinách/Pre boňa: 1. část - Křtiny

Ikona prakticky

Na křtinách/Pre boňa: 1. část - Křtiny

Ikona inspirace
Autor: Andrej Giňa
Anotace: Další z článků série Rozummění, zabývající se romskou tématikou v rámci multikulturní a jazykové výchovy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
 2. Základní vzdělávání -> Etická výchova
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: rodina, rodinní příslušníci, čtenářské dovednosti, multikulturní výchova, romská literatura, křtiny, rodinná událost, kmotr
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

 • seznámení s dílem romského autora Andreje Gini
 • porozumění textu
 • poznání křesťanských tradic

Na křtinách/Pre boňa

Text příběhu (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika k textu Andreje Gini Na Křtinách: Křtiny 

1] Žáci si přečtou text ve dvojici. Příběh si následně převypráví, ve vypravování se střídají.

Z vesnice se sem po cestičce blížili dva neznámí muži. Některé děti byly tak zvědavé, že šly přímo k nim. Ty, které zůstaly v osadě, se daly do křiku. Všichni chlapi zvedli hlavy od karet a koukali, co se děje. Poznali Štefiho z Terni a jeho syna Štefka. To už i ženské vyšly ze dveří a s nimi můj táta, Andriš.

„Nevím, jestli se to k vám doneslo, ale před týdnem se nám narodil kluk a příští sobotu ho chceme pokřtít. Rádi bysme se ženou, abyste nám šel za kmotra.“

„Bude nám ctí, vždyť se známe odmalička,“ odpověděl táta.

2] Stručně napíší, co se jim při čtení vybavilo, na co si vzpomněli?

3] Najdou v textu část, která popisuje, jak reagovaly děti, jež zůstaly v osadě. Přečtou ji.

4] Kde mohly být ostatní děti? Žáci své představy nakreslí.

5] Učitel se žáků zeptá:
 • Odkud pocházel Štefi a s kým přišel?
 • Jak se jmenoval chlapcův táta?
 • O co Štefi Andrišova tátu požádal?
6] Žáci si přečtou následující text o kmotrovství a po straně jej označí znaménky: + nová informace, ? nejasná informace. Informace zaznamenají do tabulky. Nejasnosti vysvětlí učitel.

V minulosti měli naši předkové kmotry. Byly to osoby, které vybraly novorozenci jméno a zavázaly se, že v případě úmrtí rodičů budou o dítě pečovat. K nim mohly děti zajít, když nenalezly podporu v rodině. Kmotři vyslechli problémy kmotřence a pomohli mu je řešit. Své kmotřence podporovali i finančně.

7] Anketa
 1. Máte nějakou osobu, ke které byste mohli zajít jako za svým kmotrem? ANO/NE
 2. Myslíte si, že by se mělo kmotrovství zase oživit? ANO/NE
 3. Chybí vám někdo takový? ANO/NE
 4. Proč? Koho byste si případně za kmotra vybrali?
8] Moje rodina. Žáci doplní neúplný text:

Moje maminka se jmenuje __________. Narodila se v(e) _______________. Za svobodna se jmenovala ______________. Její rodiče, moje babička a dědeček, se jmenují _____________ a _______________, žijí v ________________. Můj tatínek pochází z _________________. Můj bratr (sestra) se jmenuje ___________________. Bydlíme v ______________________.

9] Žáci najdou v úryvku z autobiografického textu Andreje Gini, odkud pocházejí spisovatelovi rodiče a kde žije autor dnes.

Učitel posléze žákům pustí video (nebo přečte sám) dostupné ve videosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER (www.kher.cz), kde svůj autobiografický text v celém znění čte sám autor.

Narodil jsem se 1. ledna 1936 v obci Tolčemeš, nyní Šarišské Sokolovce v okrese Prešov, jako nejmladší dítě. Nejstarší byla sestra Irena, potom přišel na svět bratr Dezider. Otec se jmenoval Andrej a byl uznávaný primáš a kovář. Neuměl číst a psát, ale měl přirozenou inteligenci a chodili si k němu pro rady i gádžové z obce. Obdobně na tom byla i máma. Byla navíc výtečná hospodyně s duchem pro obchod a uměla skvěle vyprávět. Osobně viděla císaře Františka Josefa a dostala od něj zlatý peníz.

V roce 1942 jsem začal chodit do školy v Tolčemeši, o čtyři roky později jsme přišli do Prahy, kde jsme bydleli asi 3 měsíce, po kterých jsme se přestěhovali sem do Rokycan. Tady si celá rodina našla práci a už jsme tu zůstali nastálo.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 03. 2014
Zobrazeno: 4341krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GIŇA, Andrej. Na křtinách/Pre boňa: 1. část - Křtiny. Metodický portál: Články [online]. 10. 03. 2014, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18427/NA-KRTINACHPRE-BONA-1-CAST---KRTINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.