Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání - veřejné připomínkové řízení
Odborný článek

Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání - veřejné připomínkové řízení

2. 5. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Eva Zelendová, Dominik Dvořák

Anotace

V současné době jsou připravovány Standardy pro základní vzdělávání všech vzdělávacích oborů, které budou od 1. 9. 2013 součástí upraveného RVP ZV. V období od 1. do 22. května jste mohli sdělit své připomínky k nastavení standardů (indikátory a ilustrativní úlohy) pomocí jednoduchého online dotazníku.

Všude na světě si lidé odpovědní za školství kladou otázku, čím má základní vzdělávání vybavit žáky pro život a práci v 21. století. V evropském prostředí převažuje názor, že je nezbytné u dětí rozvinout dva druhy klíčových kompetencí: jedny lze označit jako nadpředmětové, druhé – které tvoří základ pro předchozí skupinu – mají blíže k tradičním předmětům. Aby pokud možno všichni žáci dosahovali aspoň minimální potřebné úrovně základních kompetencí, jsou součástí kurikulárních dokumentů mnoha zemí i obsahové a evaluační standardy některých nebo všech předmětů (vzdělávacích oborů). Od roku 2012 to platí i pro Českou republiku a náš Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Na základě Opatření ministra č. j. MŠMT - 1236/2012 - 22 ze dne 8. ledna 2012 byly do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) jako Příloha 1 vloženy Standardy pro základní vzdělávání. Jednalo se o standardy vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický jazyk) a Matematika a její aplikace.

Od začátku byly naše standardy vytvářeny tak, aby odpovídaly platné verzi RVP ZV a aby tak neměnily teprve nedávno nastavené rámce práce jednotlivých škol. Tvůrci standardů si byli vědomi jistých problémů, které to přináší: standardy se musely přizpůsobit RVP ZV i tam, kde se již ukazovaly jeho problémové výstupy. Byla zde však naděje, že tvorba standardů povede k novému promýšlení pojetí, cílů a očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí. Tento předpoklad se také naplnil. Právě práce na standardech – spolu s dalšími zkušenostmi z praxe, připomínkami jiných rezortů i s výsledky výzkumů zavádění a efektů reformy – přinesla podněty, které vedly k částečné úpravě RVP ZV. Upravený RVP ZV, který byl schválen s účinností od 1. 9. 2013, bude Přílohu 1 se Standardy obsahovat také. Tentokrát však budou v příloze uvedeny standardy všech vzdělávacích oborů RVP ZV.

Hlavní účel standardů se nemění: standardy mají napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v RVP ZV. Také forma standardů zůstává stejná: každý očekávaný výstup je ve standardech daného oboru konkretizován pomocí indikátorů, které stanovují tzv. minimální úroveň („nepodkročitelné“ minimum toho, co má žák na konci 5. a 9. ročníku základní školy znát a umět). Nedílnou součástí standardů jsou i ilustrativní úlohy, které jsou u jednotlivých očekávaných výstupů opět nastaveny na minimální úroveň a které jsou úzce provázány s některými z uvedených indikátorů.

V současné době jsou standardy všech vzdělávacích oborů RVP ZV připraveny k připomínkovému řízení, do kterého se mohou zapojit i návštěvníci Metodického portálu www.rvp.cz. Pomocí on-line formuláře mohou vyjádřit své konkrétní připomínky k indikátorům a k ilustrativním úlohám. Pro zařazení připomínky ke správnému vzdělávacímu oboru a odpovídajícímu očekávanému výstupu je třeba zadat kód očekávaného výstupu (např. M-5-1-02). Tento kód je pro všechny očekávané výstupy všech vzdělávacích oborů RVP ZV stanoven jednoznačně. K lepšímu pochopení významu kódu slouží následující příklad:

Autor díla: Eva Zelendová

 

Autor díla: Eva Zelendová

Všechny připomínky zaslané pomocí on-line formuláře byly evidovány a předány k vypořádání. Návštěvníci Metodického portálu ww.rvp.cz tak měli možnost se podílet na připomínkování standardů pro základní vzdělávání.


Připomínkové řízení bylo ke dni 22.5.2013 ukončeno.

Děkujeme všem, kteří se připomínkového řízení aktivně zúčastnili. Ke shromážděným připomínkám bude přihlédnuto při finálním dokončování standardů.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.14 MB
PDF
Člověk a svět práce
pdf
1020.51 kB
PDF
Český jazyk a literatura
pdf
782.23 kB
PDF
Fyzika
pdf
978.52 kB
PDF
Hudební výchova
pdf
804.69 kB
PDF
Chemie
pdf
959.96 kB
PDF
Matematika a její aplikace
pdf
1.27 MB
PDF
Přírodopis
pdf
309.57 kB
PDF
Výchova k občanství
pdf
827.15 kB
PDF
Výtvarná výchova
pdf
1.49 MB
PDF
Anglický jazyk
pdf
2.93 MB
PDF
Francouzský jazyk
pdf
2.42 MB
PDF
Německý jazyk
pdf
771.48 kB
PDF
Dějepis
pdf
1.64 MB
PDF
Zeměpis (Geografie)
pdf
1.07 MB
PDF
Člověk a jeho svět
pdf
551.76 kB
PDF
Informační a komunikační technologie
pdf
1018.55 kB
PDF
Tělesná výchova (Zdravotní tělesná výchova)
pdf
627.93 kB
PDF
Výchova ke zdraví

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Zelendová, Dominik Dvořák

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP