Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Průřezová témata a jejich začlenění do ŠVP...

Ikona teoreticky

Průřezová témata a jejich začlenění do ŠVP na málotřídních školách

Ikona odbornost
Autor: Markéta Pastorová
Anotace: Průřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání na 1. i 2. stupni, a proto i na málotřídních školách musí být do školního vzdělávacího programu začleněna a vhodnou formou realizována. Článek přináší i několik praktických ukázek opatřených komentáři.
Téma příspěvku:Malotřídní školy

Průřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání na 1. i 2. stupni, a proto i na málotřídních školách musí být do školního vzdělávacího programu začleněna a vhodnou formou realizována.

Než začneme s průřezovými tématy pracovat, je dobré si všechna průřezová témata podrobně prostudovat, seznámit se se všemi tematickými okruhy a uvědomit si, na jaké výchovné a vzdělávací strategie formulované školou (v charakteristice ŠVP) mohou navazovat a jaké klíčové kompetence mají především rozvíjet.

Pozornost je vhodné zaměřit na ty tematické okruhy, které vzhledem ke složení žáků a konkrétním podmínkám málotřídní školy především umožňují:

 • propojit vzdělávací obsahy různých vyučovacích předmětů a nalézat vhodná témata pro celoškolní projekty i mimoškolní aktivity;
 • vycházet ze zkušeností, znalostí a zájmů žáků a vytvářet příležitost pro jejich uplatnění při individuální práci i činnostech ve skupinách nestejnorodého věkového složení;
 • vytvářet prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi žáky a učiteli
  (i navzájem) a podporovat ji vhodnými metodami a formami práce;
 • rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot skrze témata, která mají nejen celospolečenský význam, ale vztahují se i k dané lokalitě a místnímu společenství;
 • přispívat ke vstřícné a tvůrčí atmosféře ve škole a k zájmu a odpovědnosti žáka o svět, který jej bezprostředně obklopuje.
Začlenění průřezových témat do ŠVP, část charakteristika

Při tvorbě ŠVP pro málotřídní školy je dobré vycházet z doporučení, která jsou pro začlenění průřezových témat uvedena v Manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání na str. 38 - 41.

V části Charakteristika ŠVP je třeba:

 • Uvést informace o zařazení všech průřezových témat a jejich vybraných tematických okruhů do příslušných ročníků.
 • Výběr tematických okruhů by měl odpovídat počtu ročníků ve škole a brát v úvahu i informace ze škol, kam žáci nejčastěji odcházejí.1
 • U tematického okruhu uvést i formu realizace.2
 • Pro přehlednost je vhodné základní informace zpracovat formou tabulky.

Ukázka 1 - Způsob zpracování přehledu průřezových témat v části charakteristika ŠVP
Ukázka 2 - Grafické zpracování priorit, na které se škola v jednotlivých průřezových tématech zaměřuje
Ukázka 3 - Způsob zpracování přehledu průřezových témat v části charakteristika ŠVP
Ukázka 4 - Způsob zpracování přehledu průřezových témat v části charakteristika ŠVP

Zkušenosti ze ŠVP málotřídních škol

Pracovní verze ŠVP málotřídních škol ukázaly, že školy si byly svých organizačních a časových možností pro realizaci PT dobře vědomy a se začleněním tematických okruhů do ročníků zacházely uvážlivě. Rovněž pak uvážlivě pracovaly i s integrací tematických okruhů do vyučovacích předmětů a nedocházelo k tomu, že u jednoho tematického okruhu byl uveden velký počet různorodých vyučovacích předmětů, které se opakovaly od 1. do 9. ročníku beze změn.

Přestože zpracování přehledu v části charakteristika ŠVP je pro poskytnutí informací o tom, jak s PT škola pracuje, velmi potřebné, je důležité, aby byla PT se stejnou pečlivostí zpracována v případě integrace i v učebních osnovách konkrétních vyučovacích předmětů. V případě projektu je vhodné podrobně zpracovat jeho vzdělávací obsah. Pro celkový přehled všech projektů, nejen vztahujících se k průřezovým tématům, je možné využít tabulku uvedenou v Manuálu na s. 41 a použít i strukturu pro zpracování projektů na s. 39.

Pokud si pro PT škola zvolí formu samostatného předmětu, bude čerpat časovou dotaci pro jeho realizaci z disponibilní časové dotace a jeho osnovy pak bude třeba zpracovat stejně, jako osnovy všech vyučovacích předmětů. Nejobtížnější je stanovit si školní výstupy, neboť PT jsou v RVP zpracovány odlišně od vzdělávacích oborů a očekávané výstupy, které se pak dále rozpracovávají, nejsou uvedeny. Bylo by však škoda, aby školy na tuto, byť složitou možnost zcela rezignovaly. Pakliže budou mít málotřídní školy vhodné podmínky a získají dostatečné množství zkušeností, je možné začít postupně pracovat na koncepci samostatného předmětu.

Vhodné však je začít s jednoduššími formami. Ukázalo se, že stejně jak pro plně organizované, tak i pro málotřídní školy byla nejčastěji volena kombinace integrace a projektu.

Pro kvalitní začlenění PT do ŠVP na málotřídních školách je vhodné:

 • Společně prodiskutovat výběr a rozsah tematických okruhů. K rozhodnutí může dobře přispět i znalost vzdělávacích programů škol, kam žáci nejčastěji do ročníků 2. stupně odcházejí.
 • Zaměřit se na ta témata, která mají blízkou vazbu k bezprostřednímu okolí a životu lidí a mohou být přínosem nejen pro žáky, ale i pro širší veřejnost.
 • Posoudit personální, organizační i materiální podmínky školy, včetně dlouhodobějšího výhledu a případného výraznějšího zaměření školy na určité téma.
 • Otevřeně prohovořit osobní i odborné předpoklady jednotlivých učitelů pro realizaci tematických okruhů, včetně dlouhodobějšího zájmu o další vzdělávání.
 • Prostudovat si metodické i teoretické články z věrohodných zdrojů www.rvp.cz/sekce/132, www.raabe.cz
 • Metodicky si zpracovávat dokumentaci, diskutovat a vzájemně si vyměňovat zkušenosti z různých málotřídních škol.

1 Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání, s. 39.
2 Možné je doporučit tři základní formy: integrace tematického okruhu PT do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu INT, projekt PRO, samostatný předmět P. Podrobnější informace jsou uvedené v Manuálu na str. 39.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 10. 2007
Zobrazeno: 8434krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PASTOROVÁ, Markéta. Průřezová témata a jejich začlenění do ŠVP na málotřídních školách. Metodický portál: Články [online]. 15. 10. 2007, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1649/PRUREZOVA-TEMATA-A-JEJICH-ZACLENENI-DO-SVP-NA-MALOTRIDNICH-SKOLACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.