Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Kritéria pro evaluaci podmínek předškolního...

Kritéria pro evaluaci podmínek předškolního vzdělávání

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Zora Syslová
Článek se podrobně věnuje vnitřním i vnějším podmínkám předškolního vzdělávání, nabízí škálu kritérií, podle které lze postupovat při evaluaci.

Jednou z oblastí, které musí mateřské školy na základě požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) vytvářet pro efektivní a kvalitní vzdělávání dítěte předškolního věku, jsou podmínky.

Jejich výsostní postavení z hlediska předškolního vzdělávání pochopíme, jestliže se blíže zamyslíme nad kompetencemi, kterých by dítě mělo na konci předškolního období dosáhnout. Naučit se organizovat svoje činnosti, chovat se zodpovědně, dodržovat pravidla soužití, samostatně řešit problémy, spolupracovat s ostatními, respektovat jejich názory a mnoho dalších dovedností nemohou děti zvládnout bez toho, aniž jim k tomu vytvoří mateřská škola vhodné podmínky.

Podmínky jsou také jednou z oblastí, kterou si mateřská škola musí pravidelně vyhodnocovat (vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy). Pro vyhodnocení naplňování požadavků v oblasti podmínek je potřeba, podle pokynů RVP PV, vytvořit si "konkrétní kritéria pro vyhodnocování všech oblastí, které jsou předmětem evaluace, mohou být odvozena z požadavků na předškolní vzdělávání vyjádřených v RVP PV" (2004, s. 40).

Za indikátory (ukazatele kvality) lze tedy považovat jednotlivé body formulované přímo v podmínkách charakterizovaných v RVP PV (2004, s. 32 - 36). Pro jejich lepší vyhodnocení je pak dobré vytvořit si vlastní - konkrétní kritéria. Následující ukázka kritérií je pouze jednou z možností, jak si v MŠ "nastavit" kvalitu, ke které si bude MŠ svoji práci vyhodnocovat a poté plánovat její zkvalitňování. Tvorba kritérií by měla vždy korespondovat s filozofií (dlouhodobými záměry, vizí) školy. V ukázce se některá kritéria objevují na dvou místech. Jsou označena červeně. Důvodem je interaktivnost podmínek, což znamená, že jednotlivé podmínky nestojí izolovaně, ale jsou navzájem provázány.

Příkladem evaluačních kritérií je již vytvořený evaluační dotazník Projektu podpory zdraví v mateřské škole. Dotazník s názvem INDI MŠ popisuje kvalitu z hlediska filozofie podpory zdraví, tedy toho, jak kvalitně by měly být vytvořeny podmínky v mateřské škole pro podporu zdraví. Většina níže uvedených kritérií je převzata právě z dotazníku INDI MŠ. Důvodem je, že Projekt podpory zdraví byl ve Školním preventivním programu (2001) doporučen jako vhodný metodický materiál pro tvorbu ŠVP z hlediska prevence patologických projevů a je tedy zárukou kvality.

Kritéria jsou pojata jako popisné výroky o tom, jak lze kvalitu popisovaného jevu spatřit v práci celé MŠ, ve třídě, v práci předškolního pedagoga, ředitele MŠ a v projevech chování dětí. Pro vyhodnocení jednotlivých kritérií je dobré si uvědomit, zda popisovaný jev skutečně lze ve třídě, v MŠ vidět, či zda je dokladovatelný (zpravidla v písemné podobě). Kritéria slouží k tomu, aby minimalizovala snahy hodnotit podle toho, co si jednotlivý hodnotitel "myslí", co se "domnívá", o čem je "přesvědčen".

Pro zachycení míry sledovaného jevu je možné využít následující škálu.

++ + - --
Děláme vždy,
vždy se děje...
Zpravidla děláme,
zpravidla se děje...
Zpravidla neděláme,
zpravidla se neděje
Nikdy neděláme,
nikdy se neděje
Kritéria hodnocení podmínek v MŠ

1. Věcné podmínky
2. Životospráva
3. Psychosociální podmínky
4. Organizace
5. Řízení MŠ
6. Personální a pedagogické zajištění
7. Spoluúčast rodičů

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám