Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Mozambik

Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu, Občanského a společenskovědního základu) s uplatněním průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS). Může se stát také inspirací pro hodinu samostatné VMEGS. V průběhu aktivit žáci pracují s informacemi o příčinách chudoby v Africe na příkladu vybrané země. Žáci vybírají významné informace z textu a učí se učit ostatní.

VMEGS se zaměřuje na systém vztahů člověka a lokálního společenství k Evropě a světu. Vede žáky k pochopení vnitřní propojenosti světa. Objasňuje jim souvislosti mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní uvažování, rozhodování i jednání a vede je k porozumění souvislostem mezi děním ve světě a možnostmi jednotlivců. Stejně jako Multikulturní výchova pomáhá žákům překonávat předsudky a stereotypy a stejně jako MKV má široké možnosti uplatnění v rámci všech vzdělávacích oblastí RVP G. Podobně jako ostatní průřezová témata se dá Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech realizovat různými způsoby - ve formě samostatného předmětu, projektu nebo integrací do předmětu. Vzhledem k tematické šíři VMEGS je možné jednotlivé formy kombinovat.

Aktivita Mozambik je naplánovaná na 45 minut a dá se proto jednoduše realizovat jako hodina (například Dějepisu, Občanského a společenskovědního základu) s uplatněním průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS). Může se stát také inspirací pro samostatnou vyučovací hodinu VMEGS. Protože se však aktivita dotýká celé řady problémů, je užitečné integrovat ji do nějakého jiného předmětu. Dá se tak navázat na poznatky, které už si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech, a tyto poznatky prohloubit a dát do nových souvislostí. Vhodný prostor pro realizaci této aktivity nabízí například Dějepis. K výuce novodobých dějin zatím není k dispozici dostatečné množství materiálů k událostem v Africe, navíc učebnice (ani média) jim nevěnují takovou pozornost jako dění v Evropě. Proto jsou pro nás africké konflikty často nepřehledné, a tudíž i nepochopitelné. Tato aktivita nabízí stručný a přehledný materiál, který umožňuje na příkladu jedné země zorientovat se v novodobých afrických dějinách a lépe pochopit příčinu konfliktů v celém jihoafrickém regionu (Zimbabwe, JAR). Jindy nesrozumitelné informace navíc zasazuje do systému vztahů, příčin a následků. Umožní například žákům pochopit důsledky kolonialismu na budoucí politický vývoj země, důsledky přesídlení obyvatelstva, souvislost mezi vzdělaností obyvatel a ekonomickou situací země nebo příčiny epidemie AIDS.

Aktivita se dotýká řady zásadních témat (chudoba, epidemie AIDS apod.), a proto je možné ji využít také jako odrazový můstek pro nějaký větší projekt na toto téma. Neomezuje se jenom na témata z okruhu Multikulturní výchova, ale zahrnuje i další průřezová témata, například Osobnostní a sociální výchovu, protože žáky nutí procvičovat komunikační dovednosti (žáci se učí, jak učit). Způsobů, jak uplatnit tento výukový materiál, se nabízí celá řada, a záleží jenom na učiteli (případně na škole), jak ji co nejlépe provázat s učebním plánem a jak co nejlépe navázat na dosavadní znalosti žáků.

Vlastní strukturovaný popis činnosti
1. krok (5 min)

Rozdělte žáky do skupin tak, aby se počet skupin zhruba shodoval s počtem lidí ve skupině. V žádné skupině by nemělo být méně lidí než je počet skupin. Pokud vychází na některé skupiny více lidí, než je počet skupin, rozdělte přebývající žáky tak, aby byl počet lidí ve skupině maximálně o jednoho větší než počet skupin. Každé skupině dejte jinou část textu o Mozambiku (A - F).

2. krok (10 min)

Zadejte žákům, aby přečetli svou část textu. Sdělte jim, že po přečtení textu budou tomu důležitému ze své části textu učit ostatní.

Nechte žákům čas, aby vybrali ze své části textu to podstatné a připravili si způsob, jakým tomu budou ve třech minutách učit ostatní - (např. pomůcku grafickou, mnemotechnickou).

3. krok (20 min)

Žáci se vystřídají tak, aby v nových skupinách byli po jednom zastoupeni žáci, kteří četli každý jinou část textu (A - F). V případě přebývajících žáků ve skupině budou v některých skupinách dva žáci se stejnou částí textu.

V nových skupinách zadejte žákům úkol, aby každý ve třech minutách naučil ostatní ve skupině svou část pracovního textu (ne pouhým přečtením, ale nějakou atraktivnější, efektivnější formou, např. přidělení vět textu jednotlivým spolužákům ve skupině, vytvoření kartičky s nejdůležitějšími informacemi).

4. krok (5 min)

Položte žákům otázku: Co je hlavním důvodem, že v Mozambiku žije přes 70 procent lidí pod hranicí chudoby?

Žáci zapíší svoji odpověď. Mohou při tom využívat všech částí pracovních textů nebo se poradit s ostatními žáky.

Možná návaznost

Žáci jednotlivě zapíší otázku/otázky vztahující se k textu, na níž by chtěli znát odpověď, na kartičku. Kartičky se zamíchají a znovu se rozdají. Otázky budou žáci číst nahlas. Nejdříve vyzvěte žáky, aby nahlas četli otázky, o kterých si myslí, že na ně znají odpovědi. Pár jich zodpovězte. Poté je vyzvěte, aby četli otázky, na něž odpověď neznají. Zadejte jako domácí úkol několika žákům, aby dohledali odpovědi na otázky.

Reflexe a možné body k diskuzi
  • Co je to kolonizace?
  • Znáte nějakou jinou zemi, která prošla podobným politickým vývojem jako Mozambik?
  • Jaké důsledky s sebou přináší násilné přesídlení obyvatelstva? Můžete uvést nějaký další příklad z historie?
  • Žijí v naší zemi lidé pod hranicí chudoby?
  • K čemu je dobré investovat do vzdělávání?
  • V čem vidíte výhody a nevýhody tzv. komunálních vesnic? Říká vám něco termín JZD?
Další zdroje informací o problémech v rozvojových zemích

www.infoservis.net
www.rozvojovka.cz
www.varianty.cz
Soubor filmů projektu Jeden svět na školách - Téma "Rozvojová spolupráce"

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek