Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Animační techniky digitálním fotoaparátem
Odborný článek

Animační techniky digitálním fotoaparátem

14. 1. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jan Krotký

Anotace

Příspěvek obsahuje praktický námět na výuku tematiky animačních technik digitálním fotoaparátem v rámci tematického okruhu Využití digitálních technologií. Námět je určen pro žáky 6.–9. třídy ZŠ. Časový rámec realizace tohoto námětu je jedna vyučovací hodina. Pracovní list pro učitele obsahuje řadu zajímavých informací pro výuku tematiky včetně praktických ilustračních obrázků. Pracovní listy pro žáky obsahují úkoly na procvičení tematiky, a to včetně návodných ilustrací.

1. Teoretický úvod

Animace je způsob vytváření obrazu pohybu nepohybujících se věcí. Vzniká promítáním jednotlivých snímků za sebou, které se od sebe v určité oblasti jen minimálně liší. Promítání nebo také přehrávání těchto snímků musí být provedeno určitou rychlostí. Tato rychlost je u běžného filmu 25 snímků za sekundu – tímto přehráváním vznikne dojem plynulého pohybu. Při tvorbě našeho projektu bude počet snímků za sekundu podstatně nižší, a to kolem 3 až 10. Z časového hlediska nestihneme totiž pořídit dostatek fotografií na dostatečně dlouhou animaci. Vyřešíme tento problém tím, že animaci ochudíme o počet snímků za sekundu a při konstantním počtu snímků tak prodloužíme její celkovou dobu trvání, ovšem na úkor její plynulosti. Opakování animace je zajištěno funkcí »přehrát/opakovat« ve Windows Media Playeru. Proces animace se sestává ze dvou částí:

 • snímání animovaného objektu
 • zpracování snímků

Více naleznete v příloze ke stažení.

2. Metodická část

Popis hodiny

Hodina je koncipována na 45 minut. Navržené jsou tři varianty. První dvě varianty se liší použitím jiné snímací techniky a použitím konkrétního předmětu pro animování. Varianta třetí nechává žákům prostor pro volbu snímací techniky a pro návrh vlastního předmětu animace.

Cíl hodiny

Žáci se seznámí s teorií animace a prostřednictvím praktického projektu realizují vlastní návrhy.

Forma výuky

Tato hodina je navržena jako pracovní a skupinová. Je tedy vhodné, aby žáci pracovali ve skupinách, a to po 2, 3 nebo maximálně po 4 žácích. Při členění žáků do skupin dbáme na jejich individuální schopnosti a odlišnosti. Podle kolektivu můžeme nechat žákům v rozdělení jistou volnou ruku. V pracovní skupině by měly být předem rozděleny funkce. Dělení funkcí lze do jisté míry nechat na samotných žácích. Funkce mohou být: animátor, fotograf, režisér, osvětlovač...

Každá skupina disponuje vlastním animačním zařízením i vlastním počítačem. V případě nouze lze mít pro všechny skupiny počítač pouze jeden a žáci na něm budou pracovat postupně, jak budou končit s prvky animace.

Motivace

Motivace může být provedena na začátku hodiny, a to ukázkou již v minulosti vyhotovených animací nebo ukázkou animací dostupných na webu (gify).

Forma hodnocení

Učitel hodnotí – především slovně – organizační stránku skupiny a pracovní nasazení. Za úspěch se považuje bezproblémový chod skupiny, vytvořený videosoubor animace a kritický přístup k chybám s vlastním návrhem řešení pro jejich příští eliminaci.

Více naleznete v příloze ke stažení.

3. Závěr

Tyto jednoduché techniky animace základním způsobem rozvíjejí technické a motorické znalosti a dovednosti. Na získané vlastnosti můžeme v budoucnu s úspěchem navázat. Existují další animační techniky už za přímé účasti počítače a s využitím speciálních softwarů. Mluvím zde především o tvorbě gifových nebo flashových animací s přímým využitím při tvorbě webových a jiných prezentací. Tyto aktivity již korespondují se vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie, zejména se zpracováním a využitím informací.

 


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s. r. o. z publikace Člověk a svět práce na 2. stupni.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
5.53 MB
PDF
Animační techniky - celý článek ke stažení
pdf
606.45 kB
PDF
Pracovní list pro učitele
pdf
888.67 kB
PDF
Pracovní list pro žáky č. 1
pdf
932.62 kB
PDF
Pracovní list pro žáky č. 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jan Krotký

Hodnocení od uživatelů

Daniela Růžičková
17. 1. 2011, 18:26
Vytvořit krátký animovaný příběh je aktivita, která určitě zaujme většinu žáků. Článek považuji za zdařilý námět do hodiny Digitálních technologií. Předkládá zpracovaný postup tvorby animace, nic více, ale ani nic méně! Navíc využívá software na zpracování animace dostupný všem školám. Mám k obsahu článku několik poznámek:
1. Nevěřím, že se vše dá stihnout za 45 minut :-). Znamená to velmi pečlivou přípravu učitele (a učebny a všech pomůcek), žáky zvyklé spolupracovat ve skupinách a schopné se rychle dohodnout na rozdělení rolí a schopné se spolehnout na výsledky práce ostatních, aby nedocházelo k zbytečnému dohadování a zasahování do domluvených kompetencí, a tedy ke zdržení.
2. V motivační části doporučuji použít animaci vytvořenou podle předkládaného návodu, aby žáci měli představu, co je jejich cílem. Mnozí z nich do úkolu pravděpodobně půjdou s představou celého příběhu v délce nejméně 10 minut. 10 – 20 snímků ovšem znamená 1 – 3? vteřiny trvající „film“.
3. Je třeba si uvědomit, že tato výuka směřuje k seznámení s animační technikou, vyzkoušení předkládaného postupu a sledování a vyhodnocení výsledků vlastní práce. Proto také je zařazena do tematického celku Digitální technologie vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.
4. Byla by škoda nevyužít takto získané zkušenosti žáků v ostatní výuce. Vyprávění (digitálních) příběhů je aktivita, která vybízí ke spolupráci učitelů českého jazyka a literatury, výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, ale i přírodopisu nebo fyziky a matematiky s učiteli výtvarné výchovy a technických předmětů – digitálních technologií a ICT.
5. Pro inspiraci nabízím dva odkazy:
zkušenosti Milana Priknera v článku Tvoříme animovaný film http://clanky.r…LM.html/
a článek B. Brdičky Dejme se do vyprávění digitálních příběhů! http://www.spom…ling.pdf
Kateřina Hausenblasová
25. 5. 2011, 19:17
Souhlasím s názorem, že stihnout s dětmi animaci za 45 minut, předpokládá, že děti už o animaci něco ví a jsou schopné pracovat ve skupinkách. Je samozřejmě něco jiného pracovat s dětmi v zájmovém kroužku a třeba na základní škole nebo na gymnáziu.Vždy ale záleží na tom, co od výstupu očekáváme.
Přikládám odkaz na můj blog, kde se můžete podívat, jak jsme animovali se třináctiletými dětmi na jednom pražském gymnáziu. Jednu dvojhodinovku jsme kreslili a druhou zvučili hotový film. Děti krásně spolupracovali, ačkoliv nikdy předtím nic podobného nedělali.
http://animace.….rvp.cz/

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • práce v realizačním týmu
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Standardní učebna, multimediální počítač, digitální fotoaparát, objekt na animování, pracovní podložka, stativ (ministativ), software JPGvideo (freeware) – pro jednu skupinu.