Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Zkušenosti s vedením žákovského portfolia v hodinách německého jazyka
Odborný článek

Zkušenosti s vedením žákovského portfolia v hodinách německého jazyka

Anotace

Příspěvek shrnuje dosavadní zkušenosti s vedením žákovských portfolií. Zaměřuje se na konkrétní cíle, důvody pro zařazení EJP do vyučovacích hodin němčiny a na konkrétní realizaci portfolií.

Cíl

Cílem článku bylo podělit se o zkušenosti s EJP.

Úvod

Vytvoření portfolia naší práce je věc důležitá a zodpovědná, ale ve školní praxi nemusí být žákovské portfolio vždy dílem dokonalým. Jde vlastně o záznam procesu žákovy tvorby. Úkolem vyučujího je, aby žáci porozuměli účelu tvorby portfolia jako prostředku ke sledování a k hodnocení svých pokroků.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi nabízejí vzdělávání v rámci osmiletého gymnázia, čtyřletého gymnázia, odborné školy pedagogické a pedagogického lycea. Především na pedagogické škole již dříve žáci vytvářeli vlastní portfolia, a to ve smyslu sbírání a třídění vlastních materiálů v oblasti uměleckých předmětů. Tento dossier neměl však nic společného s cizím jazykem. Jednalo se a dále se jedná pouze o sbírku, která slouží k prezentaci jednotlivců.

Jako učitelka německého jazyka na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi, kde již učím více než 20 let, jsem ve výuce cizímu jazyku urazila metodicky a didakticky dlouhou cestu. Stále mne láká zkoušet ve výuce něco nového, něco, co by žáky více motivovalo, co by jim pomáhalo v učení i v poznání sama sebe, a v neposlední řadě, co by mi jako pedagogovi pomohlo v nepopulárním hodnocení a známkování. V posledních letech využívám k tomuto cíli vlastní jazykové portfolio, které vychází z Evropského jazykového portfolia, z vlastního psaní deníku a z ukládání určitých prací z hodin německého jazyka, které jsou okomentovány jak vyučujícím, tak i žákem. Ty pak slouží nejen jako zpětná vazba k prověření určitých znalostí a popisu dovedností, ale především jako návod na zlepšení výuky do budoucnosti.

Cíle

Při používání portfolia se žák učí:

 • uvědomovat si proces učení
 • sledovat vlastní úsilí a pokrok v učení
 • posílit svoji zodpovědnost za proces učení
 • spolupodílet se a plánovat další učení
 • vybírat a obhajovat svoji „nejúspěšnější“ práci
 • zamýšlet se nad svou osobností
 • projevovat originalitu, tvořivost a samostatnost

Jak vypadá naše jazykové portfolio?

Žáci si od počátku výuky německého jazyka pořídí umělohmotné desky s průsvitnou stránkou, do kterých se vkládají průsvitné fólie. Úvodní stránka je věnována představení sama sebe „Wer bin ich“, žáci ji napíší jako krátké slohové cvičení. Dále vkládají do desek různé materiály, které slouží k nácviku jednotlivých jazykových dovedností i znalostí, okomentují je a sami se ohodnotí. Dále se věnujeme nácviku prezentací a prezentačních technik. Zde je zpětná vazba obzvláště důležitá, a to především pro prokázání příslušné kompetence. Než začnou žáci připravovat další prezentaci, podívají se do svého portfolia a připomenou si, co se jim v prezentaci povedlo, co méně, čeho se vyvarovat a co jim bylo spolužáky doporučeno. Podle těchto instrukcí se snaží připravit svoji další prezentaci. Takto se snažím zamezit samoúčelnosti portfolia.

V žádném případě nejsou naše portfolia jen pracovní, tedy taková, do nichž si žáci ukládají všechny produkty, které v průběhu školního roku vytvoří, ani nejsou jen ukázková, tedy taková, do nichž žáci soustřeďují ty práce, které považují za nejlepší. Největší důraz kladu na tzv. procesové portfolio, které dokumentuje proces učení konkrétního žáka a zároveň ukazuje, jak žáci integrují své dosavadní znalosti a dovednosti a jak se zamýšlí nad svým výukovým procesem. V této fázi pracujeme i s jednotlivými deskriptory z Evropského jazykového portfolia, které jim kopíruji nebo si je vyplní v učebnici, poté je však zpracovávají do deníku jako zamyšlení, vyprávění, popis etc.

Pro mne má žákovské portfolio velkou výpovědní hodnotu – vypovídá o žákovi, o jeho schopnostech, zájmech i o jeho pokroku. Portfolio mi pomáhá sledovat celoroční práci žáka a vedení portfolia zahrnuji do celkové klasifikace. Neznámkuji jednotlivé práce v žákovských portfoliích stejně jako testy či slohové práce, ale píši k nim komentáře a snažím se ukázat žákům individuální cestu k jejich zlepšení.

Jazyk portfolia

Na počátku vkládají žáci do portfolia práce v německém jazyce, komentáře píší v mateřštině. Ti zdatnější píší komentáře a hodnocení v německém jazyce. Ve vyšších ročnících zadávám žákům body k zamyšlení, tak nacvičují písemný projev v německém jazyce. V podstatě však nevyžaduji vedení portfolia pouze v německém jazyce, důležitý je pro mne obsah.

Jak často pracujeme s portfoliem?

Práci s portfoliem plánuji ve svých tematických plánech a věnuji se jí podrobněji jednou za čtvrt roku v rozsahu tří až pěti vyučovacích hodin. Někdy je ale vhodnější věnovat se reflexi a možnému zlepšení okamžitě po ukončení tematickém celku či po ústních prezentacích nebo po literárních referátech. Vhodná doba je na začátku školního roku, před Vánocemi, po vysvědčení v pololetí a na konci školního roku. Práce s EJP mne nijak nezdržuje od naplňování cílů učebních osnov.

Reflexe

Moje zkušenosti s portfoliem ve výuce německého jazyka jsou převážně pozitivní. Portfolio je přínosné v mnoha ohledech. Díky portfoliovému hodnocení lze lépe rozvíjet žákovy dovednosti a samostatnost tak, jak to vytyčují rámcové vzdělávací programy. Žáci jsou více motivováni a i rodiče jsou více zapojeni. Na druhou stranu práce s portfoliem má i slabší stránky, kterými jsou například časová náročnost či příprava kritérií k hodnocení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 1. 2011
Příspěvek popisuje příklad dobré praxe práce s jazykovým portfoliem v hodinách německého jazyka. Jazykové portfolio jako významný sebehodnoticí nástroj je vhodným a efektivním doplňkem běžného hodnocení a výuky v hodinách cizího jazyka.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Vztah v multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída