Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 5 – Barvy
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 5 – Barvy

11. 10. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jana Hlaváčková
Spoluautor
Ivana Kašparová

Anotace

Příspěvek seznamuje žáky-cizince s názvy deseti barev, s rodovým rozlišením adjektiv označujících barevné věci a navazuje na slovní zásobu z předchozích lekcí. Žáci si procvičují již osvojená podstatná jména a slovesa probraná ve vyučování na téma Školní třída a Co děláme ve škole v seriálu Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. Popsané aktivity se vztahují k sadě deseti karet na téma Barvy, které na sebe plynně navazují.

Příspěvek je o seznámení žáků-cizinců s deseti barvami, o adjektivech vyjadřujících barvy, o nácviku pravopisu, čtení a výslovnosti jednotlivých slov, o používání rozkazovacích forem. Aktivity v tomto článku obsažené si kladou za cíl naučit žáky rozpoznat deset barev, a to červenou, černou, hnědou, modrou, bílou, růžovou, zelenou, žlutou, fialovou a oranžovou. Na konci hodiny žáci správně vyslovují názvy barev, ovládají čtení jednotlivých slov, umí je správně napsat, tvoří správné koncovky slov, rozlišují jednotné a množné číslo. Adjektiva vyjadřující barvy spojují se substantivy, která znají již z předešlých vyučovacích hodin, a umí je rodově rozlišit. Žáci plní jednoduché úkoly, zapamatují si básničku, hrají různé hry. Úroveň osvojení češtiny je u žáků-cizinců různá, proto přistupujeme ke každému žákovi individuálně. Pořadí jednotlivých barev není náhodné, neboť pracovní karty na sebe plynně navazují s ohledem na již osvojené znalosti žáků.

Návaznost příspěvku na téma č. 2 a 3.

Volně navazuje na osvojená slova v předešlých tématech Školní třída a Co děláme ve škole v seriálu Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky.

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci.

Časový nárok:

Časový nárok na práci s jednotlivými pracovními kartami se odvíjí od znalosti jednotlivých žáků, které ve skupině máme. V jedné vyučovací hodině (45 minut) můžeme použít jednu až dvě karty. Jejich jazykové znalosti se mohou velmi lišit, neboť pobývají v naší zemi různě dlouhou dobu. Navíc pro neslovansky mluvící žáky je výuka o hodně náročnější než pro Slovany. Uvedený čas je tedy pouze informativní.

Čas: 10 minut – 1. strana karty – motivace, grafický zápis slova, obrazové ztvárnění slova.

Čas: 10 minut – 2. strana karty – tvoření slovosledu barva, předmět.

Čas: 10 minut – 2. strana karty – plnění jednoduchých úkolů nebo upevnění slovní zásoby v jednoduchých větách.

Čas: 15 minut – 2. strana karty – básnička nebo hry.

Příprava

Před výukou je potřeba připravit pro každého žáka jednotlivé barvy, můžeme použít magnetky, nastříhané barevné kartičky, pastelky atd. Variant je mnoho, záleží na fantazii a možnostech jednotlivých pedagogů. Z předešlých hodin máme připravené obrázky již osvojených podstatných jmen, která následně spojujeme s barvami. Žáci používají k nácviku a procvičení jednotlivých slov připravenou kartu, do které píší a malují.

Metodika

V příloze je deset karet, které vyjadřují různé barvy ve spojení s podstatnými jmény a slovesy (červená, černá, hnědá, modrá, bílá, růžová, zelená, žlutá, fialová a oranžová). Na obou stranách karty je v úvodu motivační obrázek k probíranému slovu a vztahuje se k básničce na zadní straně karty. Na přední straně karty je vytvořena grafická podoba slova několikrát pod sebou, kdy je vždy v následujícím řádku vynechané poslední písmeno. Žák postupně doplňuje písmena, na posledním řádku musí žák napsat celé slovo sám. Po nácviku psaní jednotlivých písmen se žák samostatně pokusí o obrazové ztvárnění významu slova a o grafický zápis psané podoby slova. Na zadní straně karty jsou adjektiva vyjadřující barvu spojená s podstatným jménem a jsou rodově rozlišena. Omezíme se pouze na mužský rod – ten (sešit), ženský rod – ta (tužka), střední rod – to (pravítko) a jejich případné tvary. Slova jsou používaná v jednoduchých větách, dáváme důraz na koncovky v singuláru a plurálu, na používání předložek. Aktivitou je zde básnička na procvičení slovní zásoby a paměti či hra na osvojení barev.

V úvodu hodiny je třeba žáky seznámit s grafickou podobou slova a barvou, kterou máme připravenou. Černobílé karty slouží k vybarvení obrázku, děti zde mohou rozvíjet svou představivost.

V jedné vyučovací hodině použijeme jednu nebo více karet, vždy záleží na úrovni znalosti českého jazyka u žáků-cizinců, které ve skupině máme. Určíme si cíl hodiny, kterého chceme dosáhnout, a vybereme si některou z následujících aktivit.

Barvy

Cíl: osvojení barev, důraz na spojení barev s podstatným jménem, rodové rozlišení adjektiv a koncovky.

Čas: 10 minut

 • Při nácviku názvů školních pomůcek využijeme skutečné předměty. Slovní zásobu barev upevníme na vystřižených černobílých kartách, které zobrazují školní předměty. Kombinujeme navzájem barvu a předmět, žáci tvoří slovosled barva–předmět a obrázky vybarvují.    

Karta č. 1: ČERVENÁ barva (ta) – červená tužka (ta)

Karta č. 2: ČERNÁ barva (ta) – černá tabule (ta)

Karta č. 3: HNĚDÁ barva (ta) – hnědá židle (ta)

Karta č. 4: MODRÁ barva (ta) – modrý sešit (ten)

Karta č. 5: BÍLÁ barva (ta) – bílé okno (to)

Karta č. 6: RŮŽOVÁ barva (ta) – růžová lavice (ta)

Karta č. 7: ZELENÁ barva (ta) – zelená učebnice (ta)

Karta č. 8: ŽLUTÁ barva (ta)žluté pravítko (to)

Karta č. 9: FIALOVÁ barva (ta) – fialový penál (ten)

Karta č. 10: ORANŽOVÁ barva (ta)oranžové nůžky (ty) – pomnožné, mají pouze tvar množného čísla

Cíl: plnění jednoduchých úkolů.

Čas: 10 minut

 • Žáci plní jednoduché úkoly, dané pedagogem. Ve větách klademe důraz na koncovky při časování a skloňování, pouze upozorníme na tvary ta – tou, ta – tu, ta – ten, ta – ty, ta – to, ta (rod ž.) – ta (rod stř.), blíže nevysvětlujeme. Pozor na pomnožné slovo nůžky (ty), které mají pouze tvar množného čísla. Dáváme pozor na předložky, které znají žáci již z dřívějších vyučovacích hodin. Procvičujeme též s žáky používání jednotného a množného čísla.

Karta č. 1

Namaluj obrázek červenou tužkou!

červená (ta) – červenou (tou)

Karta č. 2

Napiš (piš) na černou tabuli!

černá (ta) – černou (tu)

Karta č. 3

Posaď (posaďte) se na hnědou židli!

hnědá (ta) – hnědou (tu)

Karta č. 4

Otevři modrý sešit!

modrá (ta) – modrý (ten)

Otevřete modré sešity!

modrá (ta) – modré (ty)

Karta č. 5

Otevři (otevřete) bílé okno!

bílá (ta) – bílé (to)

Zavři (zavřete) bílá okna!

bílá barva (ta) ! – bílá okna (ta)!

Cíl: upevnění slovní zásoby v jednoduchých větách.

Čas: 10 minut

 • Žáci tvoří jednoduché věty, mohou kombinovat i více barev v jedné větě. Klademe důraz na správné časování, skloňování, na předložky a především na jednotné a množné číslo ten – ty, ta – ty, to – ta.

Karta č. 6

Ve třídě je růžová lavice. – je růžová (ta)

Ve třídě jsou růžové lavice. – jsou růžové (ty)

Karta č. 7

Na lavici je zelená učebnice. je zelená (ta)

Na lavici jsou zelené učebnice. jsou zelené (ty)

Karta č. 8

To je moje žluté pravítko. – je žluté (to)

To jsou moje žlutá pravítka.jsou žlutá (ta)

Karta č. 9

V lavici je fialový penál.je fialový (ten)

V lavici jsou fialové penály.jsou fialové (ty)

Karta č. 10

Na lavici jsou oranžové nůžky.jsou oranžové (ty) – pomnožné

Básnička

Cíl: procvičení slovní zásoby, důraz klást na výslovnost.

Čas: 15 minut

 • Při nácviku básničky vycházíme opět ze znalosti českého jazyka u jednotlivých žáků. Neklademe důraz na zapamatování textu, nýbrž na výslovnost a porozumění významu jednotlivých slov.

Hry

Cíl: upevnění slovní zásoby při hrách.

Čas: 15 minut

 • Slovní zásobu upevníme při hrách. Při aktivitě na téma obláčky či zamotání klubíček použijeme barvy, které žáci už znají.
 • Vytvoříme si PEXESO na slovní spojení a barvy (např. červená tužka, modrá tužka, bílá tužka atd.).
 • Hra Čáp ztratil čepičku a ta měla barvičku. Postavíme žáky do kruhu a zvolíme jednoho, který bude představovat čápa. Čáp obchází v kruhu kolem žáků a říká: „Čáp ztratil čepičku a ta měla barvičku...“ a ukáže na někoho dalšího, který musí rychle zvolit nějakou barvu. Poté se všichni hráči tvořící kruh rozprchnou a hledají ve třídě předměty dané barvy. Komu se to podaří jako poslednímu, stane se čápem a hra může pokračovat dále.
 • Hra Duha. Žáci vybarvují duhu, kde mají předepsané barvy (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová).

Reflexe

Barvy se žáci učí velmi rychle, neboť je vidí kolem sebe neustále. Velmi si oblíbili přiřazování obrázků k barvám. Důležité je naučit žáky správně poskládat slova ve větě, tzv. slovosled. Rodové rozlišení pomocí ten, ta, to žáci-cizinci velmi dobře chápou a nečiní jim příliš velké potíže. S nejmenšími potížemi při výuce českého jazyka se potýkají žáci s mateřským jazykem slovanským.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
96.68 kB
PDF
Červená
pdf
88.87 kB
PDF
Černá
pdf
98.63 kB
PDF
Hnědá
pdf
74.22 kB
PDF
Modrá
pdf
93.75 kB
PDF
Bílá
pdf
72.27 kB
PDF
Růžová
pdf
99.61 kB
PDF
Zelená
pdf
81.05 kB
PDF
Žlutá
pdf
163.09 kB
PDF
Fialová
pdf
129.88 kB
PDF
Oranžová
pdf
60.55 kB
PDF
Citace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jana Hlaváčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 10. 2010
Autorka vhodnými aktivitami dává impuls pro tvořivou a účelovou práci učitelů, kteří se zabývají s žáky - cizinci, začátečníky. V pedagogické praxi jistě najdou uplatnění

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

metodické karty, barevné kartičky, obrázky, magnetky, pastelky

Spec. vzdělávací potřeby:

z cizojazyčného prostředí, z odlišného sociokulturního prostředí