Odborný článek

Slavnost čtení

21. 1. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Monika Olšáková
Spoluautor
Mgr. Miroslava Mališová

Anotace

Slavnost čtení je celoškolní projekt žáků a učitelů jedné vesnické školy, kde učitelé místo tradiční výuky nabídli žákům možnost pracovat po celý jeden den v žánrových literárních skupinách.

Cíl

1. Ukázat žákům, že četba může být zajímavá a „snesitelná“.
2. Polidštit jednotlivé autory literatury různých žánrů.
3. Nastínit, jak literatura může být hravá.
4. Nabídnout jednotlivé žánry.
5. Spolupracovat napříč ročníky.
6. Sdílet zážitky a zkušenosti z četby.

ŠVP naší školy se nazývá Učíme se pro život a mottem je myšlenka jedné belgické Otevřené školy: Směr výuky je dán zájmem dítěte. Zájem se rodí z překvapení, která děti do školy přinášejí, z přirozeného okolního světa, ve kterém žijí, z prostředí školy.

V duchu naplnění výše zmíněných slov se pedagogové ZŠ Janovice rozhodli vytvořit jedno milé a příjemné překvapení v podobě celodenní slavnosti čtení pro žáky naší školy. Naším cílem bylo ukázat žákům, že četba může být zajímavá a „snesitelná“, polidštit autory literatury jednotlivých žánrů, nastínit, jak literatura může být hravá, spolupracovat napříč jednotlivými ročníky a sdílet zážitky a zkušenosti z četby.

Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku a čtenářských schopností a učitelé si v rámci takto rozdělených skupin připravili jednotlivá témata, kterými provázeli žáky po celý vyučovací den. Nabídky jednotlivých kategorií byly takovéto:

1. kategorie (1. a 2. třída) – Zvířecí pohádky, Kouzelné pohádky, Časopisy pro děti
2. kategorie (3. a 5. třída) – Dobrodružná literatura, Rychlé šípy, Země v pravěku, Pověsti, Svět zvířátek
3. kategorie (6. a 7. třída) – Sport, Fantasy, Dívčí literatura
4. kategorie (8. a 9. třída) – Detektivka, Egypťan Sinuhet, Literatura faktu, Cestopisy.

Učitelé se snažili nabídnout žákům taková témata, která by je zaujala a pobavila. Do jednotlivých skupin se žáci zapisovali dle vlastního výběru (v rámci své kategorie). Skupiny byly po 10–12 dětech, což vytvořilo ideální prostor k tomu, aby se žákům mohli učitelé plně věnovat a s každým si o četbě popovídat. Jelikož celý náš pedagogický sbor prošel 80hodinovým kurzem programu RWCT, náplň jednotlivých dílen se nesla z velké části v duchu metod kritického myšlení. Žáci tedy pracovali např. v literárních kroužcích, s podvojným deníkem, využívali metod skládankového učení či metod učíme se navzájem. Velký přínos vidím také v tom, že někteří žáci 9. tříd se spolupodíleli na organizaci tohoto projektu a pracovali s žáky na 1. stupni, kde pomáhali mladším, méně zkušeným čtenářům.

Struktura celého dne byla rozpracovaná do jednotlivých učebních bloků.

První blok (120 minut) byl věnován práci s tématem, kde se žáci seznámili s žánrem, autorem i knihou, přečetli si společný úryvek z knihy,  pracovali s ním a vytvořili jednoduchou prezentaci.

Druhý blok (45 minut) byl věnován veřejné prezentaci žánrů v rámci jednotlivých kategorií.

Třetí blok (45 minut) byl zaměřen na vyhodnocení celého dne a na autoevaluaci, žáci vytvářeli pětilístky, vraceli se ke klíčovým slovům, dokončovali „životabáseň“, lovili informace či terčovým hodnocením celý den shrnuli do jednoho ze čtyř bodů na výseči terče.

Hodnocení učitelů i žáků byla velmi kladná. Dokladem toho jsou věty získané ve zpětných vazbách od našich malých čtenářů:

Vůbec jsem nepoznal, že jsem se celý den učil.
Nečekal jsem, že při čtení může být i zábava.
Nečekal jsem, že historie může mít tolik společného s dneškem.
Bavilo mě to víc, než jsem čekal.
Nečekal jsem, že bude taková pohoda a skupina tak „fajná“.
Musím se zlepšit v četbě.

Sdílím názor se zkušenějším kolegou Milošem Šlapalem, že skutečné čtenářské dovednosti souvisí spíše se strategiemi. Žáci jsou na různé čtenářské úrovni (v 6. třídě jsou i čtenářští druháci, páťáci i sedmáci). Nejdříve musíme mít vztah ke knihám, být pozornými čtenáři a souvisle číst beletrii.

A proto vznikl i náš slavnostní den, který bychom rádi v příštím školním roce znovu zopakovali.

Jazyk je nejkrásnějším dorozumívacím prostředkem lidstva a je základním znakem vzdělanosti žáka základní školy. Myslím, že jeho rozvíjení pomocí četby je jeden z nejúčinnějších nástrojů. Proto jsme hrdi na to, že jsme si v hektickém období na konci školního roku našli čas zastavit se, vzít do ruky knížku a sdílet s ostatními radost z četby.

Závěrem bych ráda poděkovala žákům za velmi příjemně strávené dopoledne, za nasazení při prezentaci dílen, kolegům za přípravu a čas věnovaný tomuto dni, vedení školy za otevřenost a sdílnost v těchto nápadech. Věřím, že se tento den se pro naši školu ZŠ Janovice stane tradicí a příští školní rok na něj opět navážeme.

V projektu jsme využili tyto metody:

Klíčová slova
Pětilístek
Lovci informací
Nedokončené věty
Terčové hodnocení

Literatura a použité zdroje

[1] – WALTARI, Mika. Egypťan Sinuhet. Praha : nakladatelství Vyšehrad, 1978.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
920.9 kB
Dokument
Egypťan Sinuhet
doc
33.2 kB
Dokument
Lovci informací
doc
20.51 kB
Dokument
Nedokončené věty
doc
23.44 kB
Dokument
Terčové hodnocení
doc
43.95 kB
Dokument
Text k hodině Egypťana Sinuheta

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Monika Olšáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 1. 2011
Autorka nabízí ve svém článku zajímavou inspiraci pro rozvoj čtenářských dovedností. Ne všechny aktivity jsou ale důkladně popsány, proto bude muset uživatel některé věci domýšlet na základě své zkušenosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

papíry A4,texty, flipy, fixy, materiály dle volby dílny