Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Spolupráce učitelů reálná i virtuální
Odborný článek

Spolupráce učitelů reálná i virtuální

3. 9. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jindřich Strejček

Anotace

Článek pojednává o problematice spolupráce učitelů a jejím významu pro učitelův profesní rozvoj či pro rozvoj školy. Na reflexi poznatků o reálné spolupráci učitelů tzv. tváří v tvář, jež se odehrává v prostorách škol, navazuje reflexe zkušeností ze spolupráce ve virtuálním prostředí, konkrétně v modulu Wiki na Metodickém portálu.

V posledních letech se v pedagogice zvyšuje zájem o problematiku spolupráce rodiny a školy. Nikdo nepochybuje o tom, že se jedná o velmi důležitou oblast, která zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu školního vzdělávání. Neméně důležitou je oblast spolupráce mezi učiteli, která se ukazuje být zcela zásadní podmínkou pro rozvoj školy a profesionality učitelů. Ačkoli nejpřirozeněji může probíhat mezi učiteli v rámci jedné školy, někteří učitelé nacházejí zálibu také ve spolupráci s učiteli z různých škol napříč ČR prostřednictvím Metodického portálu.[1]

O tom, jak vypadá spolupráce mezi učiteli v českých školách, existuje v současnosti jen málo výzkumů. Pol a Lazarová uvádějí ve své studii z roku 1999 výsledky šetření mezi řediteli škol, jehož dílčí část se týkala otázek na spolupráci učitelů. 82 % ředitelů v ní tehdy uvedlo, že pravidelnou spolupráci s kolegy považují u svých učitelů za důležitou. Ředitelé od svých učitelů očekávali účast na vzdělávání svých kolegů a zapojování do různých projektů rozvoje školy.

O významu spolupráce mezi učiteli napovídá mezinárodní výzkumný projekt, zaměřený na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematických a přírodovědných předmětech TIMSS. Učitelé jsou v něm dotazováni na pravidelnou spolupráci s kolegy ve formě porad o vyučování určité látky, společných příprav didaktických materiálů a vzájemných hospitací v hodinách.

Nejběžnější je spolupráce učitelů v rámci škol. Podle některých zjištění dosahují školy, kde učitelé pravidelně spolupracují, lepších vzdělávacích výsledků. Americká střední škola A. Stevensona, na kterou upozornil prestižní americký vzdělávací zpravodaj Education Week, vzbuzuje mimořádný zájem americké veřejnosti pro svou vysokou kvalitu výuky, která je u této školy explicitně spojována s vysokou úrovní spolupráce učitelů. Učitelé v této škole společně hledají optimální vyučovací metody, spolupracují na tvorbě učebních plánů, standardů hodnocení žáků, koordinují mezipředmětové aktivity apod. [2]

Za nejčastější a nejpřirozenější formu spolupráce mezi učiteli bývá považována spolupráce mezi učiteli stejného předmětu (oboru). Ta bývá na školách někdy formalizována do podoby předmětových skupin nebo komisí, jejichž činnost bývá ovlivňována vedením školy. Vynucená spolupráce však může postrádat potřebnou dynamiku a skutečný potenciál pro rozvoj organizace a jednotlivců, jaká je vlastní neformálním skupinám. Neformální spolupráce uvnitř profesních skupin se ukazuje být z hlediska rozvoje organizací i jednotlivců mnohem efektivnější. [3]

Pro spolupráci učitelů je důležité příznivé sociální klima, ve kterém je přítomná  otevřená a přátelská komunikace, důvěra a ochota k vzájemnému naslouchání a pomoci. Nepřítomnost příznivého klimatu, vzájemné kolegiality nebo její umělé vynucování bývá pro spolupráci mezi učiteli překážkou. [4] Dalším problémem může být povrchní komunikace, projevující se snahou vyhýbat se sdělování problematických informací či otevírání problémů, jež by mohly vést k nepříjemné konfrontaci s kritikou. Takové komunikační situace jsou bohužel v učitelských sborech poměrně častým fenoménem.

Možná i to je jeden z důvodů, proč roste počet učitelů, kteří se snaží naplnit svou potřebu odborné spolupráce za hranicemi vlastních škol. Jedním z prostředků, který jim takovou spolupráci může umožnit, jsou odborné pedagogické servery, zvláště takové, jejichž součástí je komunitní prostředí, kde se mají učitelé možnost setkávat, komunikovat a aktivně participovat na tvorbě jejich obsahu. U nás je pravděpodobně nejznámějším příkladem takového webu Metodický portál www.rvp.cz, kde nejvyšší míru spolupráce učitelé zažívají v modulu Wiki.

Wiki je modul určený explicitně pro spolupráci na tvorbě obsahu. Ve Wikipedii tímto způsobem vzniká největší encyklopedie všech dob. Podobným způsobem je utvářen obsah Wiki na Metodickém portálu. Několik desítek učitelů zde nezištně sdílí obrázky, poskytují si navzájem návody na rozmanité činnosti s žáky, společně tvoří výklady hesel v Pedagogickém lexikonu a dávají si k dispozici tematické nebo týdenní plány. Prostředí Wiki umožňuje spolupráci více uživatelů na tvorbě obsahu konkrétních webových stránek. Této vlastnosti je nejvíce využíváno v Pedagogickém lexikonu, kde vznikl spolutvorbou několika uživatelů například velmi podařený výklad pojmu ADHD.

Výjimečnou sekcí ve Wiki – určenou pro spolupráci učitelů v oblasti plánování výuky – je rubrika s názvem Sborovna. V této rubrice mohou učitelé vytvářet časové, tematické nebo týdenní plány, sdílet v rámci různých oborů přípravy na výuku; to vše buď veřejně, nebo jen s vybranými uživateli. Tímto způsobem si zde někteří učitelé dávají navzájem k nahlédnutí rozpracované nápady k výuce, při čemž diskutují prostřednictvím komentářů nad vhodností navrhovaných výukových činností. Velmi prospěšná může být v této rubrice učitelům spolupráce s kolegy z jiných škol, kteří vyučují v rámci jednoho oboru podle stejné učebnice. Mohou se zde radit o vhodnosti a užitečnosti jednotlivých  cvičení nebo úloh, navrhovat doplňující činnosti a materiály.

Zapojování učitelů do spolupráce na Metodickém portálu tak nemusí nutně znamenat, že těmto učitelům chybí možnost kvalitní spolupráce s kolegy ve vlastních školách, ale že tito učitelé hledají další cesty, jak prostřednictvím spolupráce s kolegy také z jiných škol dále odborně růst a zvyšovat kvalitu své pedagogické práce.

Literatura a použité zdroje

[1] – Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Praha : STROM, 199. 78 s. ISBN ISBN 80.
[2] – VALOUCHOVÁ, A. Spolupráce učitelů zlepšuje výsledky žáků (USA). 2008. [cit. 2010-09-03]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2201/SPOLUPRACE-UCITELU-ZLEPSUJE-VYSLEDKY-ZAKU-USA.html].
[3] – WENGER, E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge (GB). Cambridge : Cambridge University Press, 1999. ISBN ISBN 0521663636.
[4] – PÍŠOVÁ, M. Klima školy z pohledu začínajícího učitele. Dvě kvalitativní sondy. Brno : MSD s.r.o., 2004.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jindřich Strejček

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 9. 2010
Článek je svým charakterem PR článkem modulu Wiki a přináší srozumitelnou a přehlednou informaci o využití tohoto modulu pro spolupráci učitelů a jejich profesním růstu. Článek může být zajímavou souhrnnou informací především pro ty uživatele portálu, kteří se v jeho komunitní části teprve orientují.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Pedagogika