Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hodnocení práce učitele
Odborný článek

Hodnocení práce učitele

6. 10. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Mirka Škardová

Anotace

Zajímá vás kvalita vašeho učení? Zkuste zažádat o certifikaci.


Článek je převzat z Moderního vyučování.


Představte si, že existuje nástroj, který přesně změří kvalitu vaší práce a podpoří vás v tom, jak ji i nadále zvyšovat. Zeptáte-li se učitelů (oslovení učitel je v textu použito pro označení učitelů i učitelek), jak poznají, že učí dobře, častým kritériem v odpovědích většiny z nich budou výsledky, kterých žáci pod jejich vedením dosahují ("Velké procento žáků z mé třídy se dostane na gymnázia", "Úspěšně obstojí v testech Kalibro, SCIO", "Napíší dobře písemnou práci" atd). Toto je jeden pilíř možného posuzování úspěšnosti pedagogické práce na základě kvantity a jasných měřitelných výsledků. V tomto článku bych se však chtěla více zaměřit na pilíř druhý, vypovídající o procesní kvalitě pedagogické práce a především o tom, jak tuto kvalitu změřit.

Proto vám v dnešním čísle představujeme v České republice první standardy učení, které se zaměřují na to JAK učíme. Tyto mezinárodní ISSA standardy kvality pedagogické práce (dále jen Standardy) splňují požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, jsou v souladu s trendy českého školství, s myšlenkami RVP a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly připravené na život.

Cílem Standardů je v maximální možné míře podpořit učitele ve zvyšování jeho pedagogických kompetencí, nikoli kontrola či hledání chyb.

Step by Step Česká republika, o. s. vlastní autorizaci k zavádění Standardů v ČR od mezinárodní asociace Step by Step ISSA, které je členem. (Více o ISSA na www.issa.nl.) V roce 2001/2 vypracoval mezinárodní tým odborníků z EU a USA ve spolupráci s odborníky z budoucích nových členských zemí EU a pod záštitou Mezinárodní asociace Step by Step ISSA Standardy kvality pedagogické práce.

V současné době jsou tyto Standardy implementovány do vzdělávacích soustav 31 zemí na světě. Využití Standardů je vzhledem k jejich praktičnosti a zároveň jasnému pojmenování základních znalostí, dovedností, postojů a metod učitelů, kteří ve své výuce uplatňují osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání možné jak ve velké sídlištní škole v Praze, tak v malé škole v příhraniční oblasti, tak i na škole v jakékoli zemi.

Standardy jsou pomůckou pro získání jasné a měřitelné zpětné vazby a zároveň nástrojem pro plánování, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích postupů v práci konkrétní školy a konkrétního učitele ve vztahu k hodnotám a charakteristikám typickým pro demokratické vzdělávání.

Smyslem Standardů je motivovat učitele, kteří usilují o zlepšení svých pedagogických postupů, k dalším možnostem profesního rozvoje.

Standardy představují základní znalosti, dovednosti, postoje a strategie učitelů, kteří se řídí filozofií programů orientovaných na dítě. V podstatě popisují klíčové kompetence učitele. Se Standardy pracují učitelé při rozboru vlastní práce a pedagogických postupů, které využívají, slouží i vedení školy. Ředitelé je mohou využít jako nástroje pro posuzování kvality práce při hospitaci, mohou použít Standardy pro srovnání se stávajícími postupy a navrhnout komplexní plán trvalé obnovy školy.

Se Standardy jsou seznamováni i rodiče dětí, kteří se jejich prostřednictvím dozvídají o charakteru vzdělávání svého dítěte.

Přehled/popis jednotlivých Standardů podle jednotlivých oblastí:

Individualizace

Standard: Na základě svých znalostí o vývoji dítěte a svého vztahu s dětmi a jejich rodinami se učitel snaží o docenění rozmanitosti každé třídy a vychází vstříc individuálním potřebám a potenciálu každého dítěte.

Učební prostředí

Standard: Učitel se snaží přispívat k vytvoření atmosféry, pro kterou je typická péče, inkluze a podnětnost, prostřednictvím budování prostředí, jež co možná nejvíce podporuje odhodlání dětí pustit se do náročných úkolů, uplatňování demokratických principů a samostatnou i skupinovou práci.

Zapojení rodiny

Standard: Učitel buduje partnerství s rodinou, aby zajistil optimální podmínky pro vzdělávání a rozvoj dítěte.

Techniky smysluplného učení

Standard: Učitel navrhuje a uplatňuje nejrůznější strategie, aby podpořil porozumění obsahům učiva a vybídl děti k tvořivosti, inovacím, zvídavosti, sociální kooperaci a zkoumání v rámci jedné i více disciplín.

Plánování a evaluace

Standard: Učitel vytváří plány, které se řídí národními standardy, programovými cíli a individuálními potřebami dětí, a uplatňuje systematický přístup pro sledování a posuzování pokroku každého dítěte.

Profesionální rozvoj

Standard: Učitel pravidelně hodnotí a zvyšuje kvalitu a efektivitu své práce a spolupracuje s kolegy na dalším zlepšování programů a metod zaměřených na děti a jejich rodiny.

Sociální inkluze

Standard: Učitel je vzorem a zastáncem hodnot a chování, které posilují lidská práva, sociální inkluzi a základy otevřené demokratické společnosti, včetně ochrany práv veškerých menšin.

Na tyto Standardy navazuje i další služba, která je určena učitelům, kteří se zamýšlí nad postupy vlastní práce a usilují o zlepšení svých pedagogických kompetencí, hledají další možnosti ke svému profesnímu rozvoji či potřebují slyšet zpětnou vazbu na svoji práci. Step by Step zajišťuje učitelům dvě základní roviny podpory, které vedou ke zkvalitnění jejich práce.

Jedna rovina je systematická a dlouhodobá a vyžaduje od učitele práci na vlastním profesním rozvoji, naplnění Mezinárodních ISSA standardů pedagogické práce a splnění dosti náročných podmínek pro to, aby mohl získat mezinárodní certifikát Ocenění kvality pedagogické práce.

Druhá rovina nabízí jednorázovou podporu učiteli, který se rozhodne ověřit si kvalitu/úspěšnost svých vzdělávacích postupů (na základě jasných a měřitelných ukazatelů pomocí Standardů).

Učitelé využijí služby certifikátora/certifikátorů, např. pro pozorování jejich práce v průběhu jednoho celého dne. Jejich cílem není získat mezinárodní certifikát, ale bezprostřední zpětnou vazbu na svoji práci (s ohledem na Standardy). Nemusí se samozřejmě jednat jen o jednu návštěvu, ale učitel může požádat o další zpětnou vazbu na svoji práci kdykoli během roku. Samozřejmostí je to, že učitel obdrží Zprávu o stavu kvality své práce a Plán na její zlepšení.

I. rovina:

Co musí udělat učitel, rozhodne-li se získat mezinárodní certifikát:

 • zaslat písemnou žádost spolu s výběrovým portfoliem na adresu Step by Step, Učňovská 100, Praha 9, 190 00
 • výběrové portfolio by mělo obsahovat např. ukázky příprav na hodinu, ukázky nejrůznějších aktivit např. v rámci jednoho projektu s ohledem na rozmanité styly učení, typy inteligence apod., různé způsoby vyhodnocování své práce, ukázky průběžné komunikace s rodinou, plán dalšího vzdělávání a profesního rozvoje apod.

Jak takové pozorování certifikátorů ve třídě probíhá?

 • Jeden z certifikátorů kontaktuje učitele, domluví se s ním na termínu návštěvy a sdělí mu podrobnosti o tom, jak bude návštěva probíhat.
 • Dvojice či trojice nezávislých certifikátorů s licencí ISSA minimálně dvakrát navštíví učitele přímo ve třídě.
 • Pečlivě sledují chování učitele, dětí a jejich vzájemné interakce a všímají si i prostředí třídy. Při samotném pozorování spolu certifikátoři nijak nekomunikují, stejně tak se drží stranou i jakékoliv komunikace s učitelem či dětmi. Snaží se o pozici pozorovatelů, kteří v co nejmenší míře ovlivňují chod ve třídě.
 • Své postřehy zaznamenávají do pozorovacích archů. (viz tabulka)
 • Po ukončení pozorování ve třídě si zapíší dotazy, na které se budou chtít učitele zeptat a které nebylo možné vypozorovat během návštěvy.
 • Dalším krokem je rozhovor s učitelem, kdy mají certifikátoři příležitost zeptat se učitele na tyto otázky (např. z oblasti spolupráce s rodinou či profesní růst).
 • Poté každý certifikátor s pomocí svých zápisků individuálně skóruje kvalitu práce učitele podle kritérií, která jsou odvozena z oficiálních Standardů.
 • Následně si certifikátoři společně projdou celý skórovací protokol, porovnají svá hodnocení u jednotlivých kritérií a utvoří jedno konsensuální skórování.
 • Každý z nich pak spočítá shodu svého hodnocení s tímto výsledným konsensuálním hodnocením kvality práce učitele. Shoda musí u každého certifikátora dosahovat alespoň 80 %, jinak není možné považovat výsledky pozorování za objektivní a je třeba jej opakovat.
 • Další fází certifikačního procesu je syntéza závěrů z analýzy portfolia, pozorování a rozhovoru s učitelem do podoby dvou zpráv - Zprávy o stavu kvality a Plánu pro zlepšení kvality. Tyto zprávy jsou jako hlavní zpětná vazba doručeny učiteli. Součástí této zprávy jsou i doporučení vhodné literatury, semináře či mentora.
 • Učitel, který projde tímto procesem (min. doba je 6 měsíců), naplní Standardy a splní další profesní předpoklady a podmínky (více na www.sbscr.cz), získá mezinárodní certifikát Ocenění vysoké kvality pedagogické práce platný 5 let od data vydání.

Do současné doby získalo mezinárodní certifikát 9 učitelek. Dalších 6 je zapojeno do procesu.

A jaké jsou zkušenosti těchto učitelů se službou spojenou s prací na zvyšování kvality vlastní práce?

"Jsem ráda, že ke mně certifikátoři přišli, protože když jsem začala učit, nevěděla jsem, co dělám dobře a co špatně. Chtěla jsem, aby přišli a řekli mi, co si o mé práci myslí." (Jana R.)

"Měla jsem čas na chvíli se zastavit, porozhlédnout se a uvědomit si, co dělám dobře a kterým směrem lze pokračovat." (Radka S.)

"Poprvé tu byl někdo, kdo mi řekl, na co se mám zaměřit, abych zlepšila svou výuku, a kdo mě zároveň pochválil za věci, které dělám dobře, což bylo velmi milé. Zároveň jsem chtěla slyšet, co dělám špatně, abych to mohla vylepšit." (Lenka B.)

"Ocenila jsem, že u mě ve třídě strávili 3 lidé celé dopoledne, aby opravdu viděli děti, a že měli po pozorování čas promluvit si se mnou a dát mi nějakou zpětnou vazbu.(...) Velmi mi vyhovovalo časové rozvržení procesu, fakt, že dvě pozorování od sebe byla vzdálena půl roku.(...) Měla jsem díky tomu možnost pracovat na sobě a poté slyšet nový názor po šesti měsících. S tím jsem byla zcela spokojená." (Dana K.)

"Přínosné to bylo hlavně v tom, že se na mě přišly podívat certifikátorky, které tomu rozumí, a od nich jsem získala zpětnou vazbu, jež si moc vážím. 2 roky jsem učila podle programu Začít spolu, ale nevěděla jsem, zda vše dělám správně. Dětem i rodičům se nový styl učení líbil, ale já si nebyla jistá, zda splňuji všechny standardy. Vše se po návštěvě certifikátorek změnilo. Upozornily mě na věci, které by šly dělat lépe. Po jejich zpětné vazbě jsem se více zaměřovala na jejich připomínky a myslím si, že mě posunuly o stupínek výše.(...) Nejtěžší asi pro mě bylo dát dohromady všechny materiály, které jsou potřeba odevzdat před první návštěvou. Každý učitel je zahlcen pracemi dětí, ale vybrat tu nejvhodnější je vždy obtížné, protože každá dětská práce je orginál." (Jana S.)

"Je to jako když jdete na masáž, je to na některých částech vašeho těla velmi příjemné a na jiných to bolí, ale víte, že vám to pomůže." (Eva K.)

Nové pojetí kurikula - především důraz na klíčové kompetence i osvojení postojů a hodnot, posílení integrace výuky a mezipředmětových vztahů, větší míra diferenciace i zpracování vlastního vzdělávacího programu školy značně zvýší nároky na školy i učitele a budou vyžadovat jejich systematickou přípravu a stálou podporu. Standardy dávají učiteli příležitost pracovat na svém profesním rozvoji, inspirovat se jimi při sestavování vlastního Školního vzdělávacího programu, pozvat si zvnějšku nezávislé evaluátory k poradenskému a konzultačnímu servisu.

Mezinárodní ISSA standardy kvality pedagogické práce jsou první kvalitativní standardy implementované do české vzdělávací soustavy a jsou v souladu s trendy v českém školství i s požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích Evropské unie.

Podrobnější informace naleznete na www.sbscr.cz, nebo e-mailu: mirka.skardova@sbscr.cz
Mirka Škardová, Step by step ČR

Jak vypadá pozorovací arch certifikátora např. pro standard Techniky smysluplného učení
Pozorování:
4. Výukové techniky pro smysluplné učení
Učitel/ka vytváří a uplatňuje nejrůznější strategie, aby podpořil/a porozumění obsahu učiva a povzbudil/a děti k tvořivosti, inovacím, zvídavosti, spolupráci a zkoumání v rámci jedné i více disciplín.
Ukazatel Co možná uvidíte Příklady / Doplňující poznámky
4.2 Učitel/ka vytváří a realizuje aktivity kooperativního učení tak, aby dětem umožnil/a dosáhnout hlubšího porozumění, rozvíjet svoje mezilidské dovednosti a posilovat své schopnosti samostatně se učit. Přenáší na děti spoluzodpovědnost za společnou práci a řešení problémů vedoucí k dosažení společného cíle.
Vytváří situace, během nichž se děti učí vzájemnému respektu, naslouchání, umění "čekat, až na ně přijde řada", a sdílení materiálů.
Organizuje výuku v různých seskupeních (dvojice, menší či velké skupiny) tak, aby umožnil/a dětem nahlédnout problém z různých úhlů prostřednictvím sdílení poznatků, myšlenek a názorů.
Viditelně respektuje pravidla a normy stanovené ve třídě, a tak jde žákům osobním příkladem.
Ve třídě vyvěšuje různé materiály týkající se společných kooperativních aktivit dětí (např. kritéria skupinové práce, definice různých úloh apod.).
Při dělení dětí do skupin uplatňuje zásady spravedlnosti a rovnosti a zohledňuje schopnosti, úsilí a výkon.
Uspořádává nábytek tak, aby děti mohly pracovat samostatně, v malých skupinkách nebo ve velké skupině.
Na základě vymezení specifických rolí s cílem podpořit spolupráci formuluje učitel/ka jasná očekávání týkající se zapojení a chování žáků během kooperativních aktivit.
S cílem zajistit úspěšné zapojení všech dětí do kooperativní práce učitel/ka provádí potřebné úpravy či drobné změny v metodách a aktivitách.

Pozorovací archy ceritifikátorů obsahují jasně pojmenovaný/popsaný Standard a seznam ukazatelů kvality (tím jsou míněny upřesňující příklady momentů a situací, které ve třídě můžeme pozorovat). Nejedná se však o závazné prvky, které by měla výuka obsahovat. Pozorovateli slouží tyto ukazatele spíše jako inspirace pro to, jaké postupy či techniky vedou např. k naplnění čtvrtého standardu Techniky smysluplného učení. Certifikátor zapisuje do archu, co vidí, a na závěr skóruje/hodnotí každý ukazatel na níže uvedené třístupňové škále. Zakroužkuje jedno z čísel 1, 2 a 3 na základě vypozorovaného ukazatele. V archu napravo je také prostor pro poznámky a písemné doložení toho, kde se tento moment ve výuce vyskytl, jakým způsobem konkrétně bylo ukazatele dosaženo apod.

Soustavně pozorovatelný (3): Ukazatele bylo dosaženo. Existuje dostatečné potvrzení, že tento výrok vystihuje učitele v průběhu celého dne (51 - 75 % celkové doby).

Občasně pozorovatelný (2): Ukazatele bylo částečně dosaženo. Existuje potvrzení, že tento výrok odpovídajícím způsobem vystihuje učitele v průběhu celého dne (26 - 50 % celkové doby).

Zřídka pozorovatelný (1): Ukazatele nebylo dosaženo. Neexistuje dostatečné potvrzení, že tento výrok vystihuje učitele v průběhu celého dne (0 - 25 % celkové doby).

Pozorovatel zakroužkuje jedno z čísel 1, 2 a 3 na základě vypozorovaného ukazatele. V archu napravo je také prostor pro poznámky a písemné doložení toho, kde se tento moment ve výuce vyskytl, jakým způsobem konkrétně bylo ukazatele dosaženo apod.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mirka Škardová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Autoevaluace školy