Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pythagorova věta metodou CLIL
Odborný článek

Pythagorova věta metodou CLIL

Anotace

Příspěvek je věnován propojení matematiky a německého jazyka, tématem je Pythagorova věta a základem výuky je metoda CLIL. Jedná se o blok pěti vyučovacích hodin a je určen žákům 7. třídy nebo sekundě víceletých gymnázií, jejichž jazykové znalosti jsou minimálně na úrovni A1, spíše však na A2 podle SERR. Učitelky matematiky a německého jazyka si společně stanoví obsahové a jazykové cíle výuky. Žáci po absolvování hodin znají názvy geometrických obrazců, terminologii související s Pythagorovou větou a rozšíří si obecnou slovní zásobu při počítání slovních úloh. Obsahové cíle si kladou za cíl najít pravý úhel, odvěsny a přeponu pravoúhlého trojúhelníku, určit vztah mezi délkami stran pravoúhlého trojúhelníku, vypočítat délku strany v pravoúhlém trojúhelníku za použití Pythagorovy věty a řešit slovní úlohy za použití Pythagorovy věty. Příspěvek obsahuje pracovní listy (Arbeitsblatt 1 a 2), dále opakování (Arbeitsblatt 3 – Wiederholung), které může být použito i jako test za prověření jazykových i obsahových cílů. Neméně důležitou součástí je i podrobně rozpracovaný metodický plán aktivit (Metodické poznámky pro učitele), kde učitelé naleznou podrobný popis jednotlivých vyučovacích hodin, obsahové a jazykové cíle, pomůcky etc.

Cíl

Cílem příspěvku je poskytnout praktický příklad propojení matematiky a německého jazyka. Můžeme zde nahlédnout do pracovních listů pro žáky (Arbeitsblatt 1, 2, 3) a především do metodické podpory pro učitele (Metodické poznámky pro učitele), která nás provádí jednotlivými kroky k zvládnutí výuky Pythagorovy věty. Základem bylo stanovení si obsahových a jazykových cílů a dále pak těsná spolupráce vyučujících odborného předmětu a cizího jazyka.

Ve víceletém gymnáziu zkoušíme, zatím jen izolovaně, vyučovat metodou CLIL. Tentokrát jsme spolupracovaly v hodinách matematiky a němčiny. Žáci se další cizí jazyk učí od sekundy, jejich dovednosti jsou ještě na nízké úrovni, ale vzhledem k podpoře ve vizualizaci a v anglickém jazyce a možnosti spolupracovat ve skupinách či dvojicích pochopili žáci vztah mezi stranami pravoúhlého trojúhelníku a řešili úlohy za použití Pythagorovy věty.

Blok pěti vyučovacích hodin je založen na CLIL přístupu a jsou v něm využity různé aktivity, například přiřaď, vyplň křížovku, sestav obrázek, přečti text a odpověz na otázky, poslouchej a opakuj, sestroj, doplň tabulku, napiš dopis.

Žáci se seznámí s matematickými pojmy v německém jazyce, které jsou nutné k pochopení Pythagorovy věty.

- názvy geometrických obrazců (das Quadrat – das Dreieck – das Rechteck – der Kreis – das Fünfeck – das Sechseck),

- terminologie související s pravoúhlým trojúhelníkem (rechtwinklig, der rechte Winkel, die Hypotenuse, die Kathete, die Seite, die Länge),

- terminologie související s Pythagorovou větou jako takovou (die Formel, das Quadrat, die Summe, die Wurzel).

Žáci porozumí slovní zásobě obsažené v zadání početních úloh (např. berechnen, gegenüberliegen, die Aufgabe, ist gleich, die Wurzel ziehen) a rozšíří si obecnou slovní zásobu při počítání slovních úloh (např. die Leiter, die Mauer, das Fernglas, das Handy).

Žáci pochopí vztah mezi stranami pravoúhlého trojúhelníku a budou schopni:

- najít pravý úhel, odvěsnu a přepony v pravoúhlém trojúhelníku,

- určit vztah mezi délkami stran pravoúhlého trojúhelníku,

- vypočítat chybějící délku strany v pravoúhlém trojúhelníku za použití Pythagorovy věty,

- řešit slovní úlohy za použití Pythagorovy věty.

Žáci budou schopni shrnout své znalosti Pythagorovy věty a napsat dopis/e-mail s vysvětlením žákovi, který na danou látku chyběl.

Příprava na CLIL výuku byla prováděna na základě spolupráce učitelek matematiky a německého jazyka, nejvíce jsme spolupracovaly v počáteční fázi a určovaly si cíle a obsah. Činnosti ve třídě prováděla učitelka německého jazyka a konzultovala je s matematičkou.

V přílohách naleznete jednotlivé pracovní listy přímo pro žáky (Arbeitsblatt 1, 2, 3-Wiederholung) a především přehledně zpracované poznámky pro učitele (Metodické poznámky pro učitele), které tvoří plán jednotlivých aktivit a činností.

a budou zn a pracují na různých aktivitách - například přiřaď, vyplň křížovku, sestav obrázek, přečti text a odpověz, poslouchej a sestav, doplň tabulku, napiš dopis.

Jazykové cíle

Reflexe

Celý blok hodin byl pro žáky zpestřením a spolupracovali velmi aktivně. Při výuce podle prvního pracovního listu jsme narazili se žáky ještě na pojem "rovnoramenný trojúhelník". Propojení vizuální stránky a různých textů se ukázalo jako velmi přínosné. Texty v německém jazyce v pracovních listech byly pro cílovou skupinu těžší a museli jsme přejít i do mateřštiny. Přesto hodnotím takto pojatou výuku jako velmi smysluplnou.

Literatura a použité zdroje

[1] – http://vimeo.com/1982607. [cit. 2010-10-18].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
52.73 kB
Dokument
Arbeitsblatt 1
doc
236.33 kB
Dokument
Arbeitsblatt 2
doc
64.45 kB
Dokument
Arbeitsblatt 3 – Wiederholung
doc
279.3 kB
Dokument
Metodické poznámky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Frýbová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 10. 2010
Praktický příklad propojení matematiky a německého jazyka, který je popsán v tomto příspěvku, je důkazem toho, že na běžném gymnáziu, kde jsou schopni a ochotni spolupracovat učitelé, je možné smysluplně integrovat obsah cizího jazyka a nejazykového předmětu. Hlavní částí příspěvku jsou pracovní listy, které lze bezprostředně využít ve výuce.

Hodnocení od uživatelů

Dagmar Csatová
18. 10. 2010, 19:41
Děkuji za ukázku, pro CLIL výuku v kombinaci s němčinou toho zatím mnoho není a jak recenzent č.2 zmiňuje, tak opravdu tzv. šablony v projektu EU peníze školám by mohl být krok správným směrem vpřed.
Lucie Slejšková
18. 10. 2010, 21:06
Ráda bych propojila tento příspěvek s diskusemi, kde se hovoří o využití CLIL v předmětech: http://diskuze.…7#p40087 .
Díky za inspiraci.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list 1 (úvodní aktivity), pracovní list 2 (hlavní fáze), pracovní list 3 - opakování (test, hodnocení) obrázek Pythagora, geometrické obrazce, video