Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kdo kompostuje, nezlobí
Odborný článek

Kdo kompostuje, nezlobí

27. 8. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Boháčková

Anotace

Příspěvek se zabývá problematikou zmenšování objemu odpadů tvořených ve škole na školní zahradě, a to tříděním bioodpadu a jeho následným kompostováním.

Cíl

Cíle projektu:

Žák/žákyně:

 • definuje bioodpad a uvede způsoby jeho zpracování
 • popíše proces kompostování
 • navrhne způsob využití kompostu
 • navrhne způsob nakládání s bioodpadem v naší škole
 • odděluje bioodpad, a tím přispívá ke snížení množství komunálního odpadu

Návrh ověření dosažení cílů – je dosaženo plánovaných výstupů, pracovní listy jsou správně vyplněny, závěrečné hodnocení projektu, dlouhodobý cíl Odděluje bioodpad lze ověřit množstvím bioodpadu, který je umisťován na kompost (množství je stejné, případně stoupá).

Naše škola v loňském roce získala mezinárodně uznávaný titul Ekoškola. V rámci tohoto programu ve škole třídíme papír a plast, sbíráme staré elektrospotřebiče a baterie. Přesto ale množství směsného odpadu zůstává velké. Když jsme o tom se žáky našeho Ekotýmu diskutovali, na jejich návrh jsme se rozhodli oddělovat i bioodpad, a ten následně kompostovat. Na základě tohoto rozhodnutí vznikl projekt Kdo kompostuje, nezlobí.

V tomto projektu se nám podařilo skloubit záměr zmenšit množství odpadu ve škole a zapojení školy do projektu organizace Ekodomov s názvem Kompostování na školních zahradách. Během práce na projektu jsme přijali jejich nabídky na uspořádání exkurze a také jsme využili jejich metodiku, připravenou pro projekt Kompostování na školních zahradách. K této metodice jsem vytvořila pracovní listy, se kterými jsme postupně pracovali.

Časová dotace práce na projektu

 1. den – příprava otázek o kompostování a exkurze na komunitní kompost – 5 vyučovacích hodin
 2. den – zjišťování informací o bioodpadu a kompostování (tři výukové lekce) – 5 vyučovacích hodin
 3. den – stavba kompostérů, založení kompostu, objednání košů, tvorba informačních plakátů – 5 vyučovacích hodin

Plánované výstupy

 • objednání košů na bioodpad z Ekodomova (objednání prováděli sami žáci)
 • výběr vhodných míst na umístění košů na bioodpad
 • vypracování sady infotabulí do tříd/ke košům, co třídit
 • vypracování systému služeb na vynášení košů
 • vypracování systému služeb na vynášení košů z jídelny
 • výběr vhodného místa na školní zahradě a založení dvou kompostů
 • vypracování systému využívání kompostu

Popis průběhu projektu

První den

Tohoto projektu se zúčastnili žáci druhého stupně, kteří se o toto téma zajímají a vybrali si je z témat nabízených jednotlivými učiteli. Se žáky jsme se sešli ve škole, společně jsme si připravili otázky do pracovního listu (viz přílohy). Po zapsání otázek jsme odjeli na exkurzi ke komunitním kompostérům v Praze – Vysočanech. Žáci kromě dvou komunitních kompostérů viděli i vermikompostér, kde kompostování probíhá pomocí žížal. Do pracovního listu si zapsali poznámky a na závěr exkurze zjišťovali i odpovědi na své otázky. Vyplněný pracovní list si žáci založili do svého portfolia.

Exkurze ke komunitnímu kompostéru
1. Exkurze ke komunitnímu kompostéru.

Druhý den

Tento den jsme strávili ve třídě, kde proběhly tři výukové lekce postavené na modelu EUR (s využitím metodiky Ekodomova). Kromě informací o bioodpadu, procesu kompostování a využití kompostu se tak žáci seznámili i s tabulkou VCHD,  I. N. S. E. R. T. a Venovými diagramy. K lekcím jsem vytvořila pracovní listy, s nimiž jsme postupně pracovali – nejprve s pracovním listem Bioodpad, poté s Procesem kompostování a nakonec to byl pracovní list Využití kompostu.  Jako evokace byly postupně použity brainstorming (co je to bioodpad), část tabulky V-Ch-D (co vím/chci vědět o kompostování) a odpovědi na otázky v dopise dívky z Keni. Jako část uvědomění byla použita čtení dvou textů o kompostování a skládkování a dále zápis informací do Vénových diagramů, práce s dalším textem a zápis do tabulky V-CH-D (do části D) a v poslední lekci práce s tabulkou I. N. S. E. R. T. – zápis informací z získaných z textu. Jako část reflexe byly v prvních dvou lekcích použity nedokončené věty a poslední lekci odpověď na dopis. Žáci pracovali samostaně, pouze v první lekci se ve skupinách, které si sami vytvořili, pokusili společně vytvořit definici bioodpadu a v poslední lekci ve skupinách společně psali odpověď na dopis. Po každé části každé lekce proběhlo  sdílení se všemi žáky, tady si mohli doplnit chybějící údaje. Časová dotace pro každou lekci byla necelé dvě vyučovací hodiny, práci jsme ukončili v průběhu šesté vyučovací hodiny.

Zjišťování informací o kompostování
2. Zjišťování informací o kompostování.

Třetí den

Tento den žáci využili všechny informace, které o kompostování a bioodpadu získali předchozí den. Na zahradě vybrali místa, kam umístit kompostéry, sestavili je a založili do nich kompost. Prošli školu, vybrali místa, na která umístíme koše na bioodpad, ty objednali a připravili k nim informační plakáty, co do koše patří a co ne. Domluvili systém služeb na vynášení košů.

Na závěr dne proběhla reflexe celého projektu formou nedokončených vět, zapsaných na tabuli. Žáci v ní velmi oceňovali možnost seznámit se s metodami VCHD, tabulkou I. N. S. E. R. T. a Venovými diagramy. Také se jim líbilo, že získané informace mohli hned uplatnit.

U kompostéru
3. U kompostéru.

Nyní čekáme na dodání košů na bioodpad. Koše umístíme na vybraná místa, přidáme k nim informační plakáty a služby se začnou starat o vynášení košů podle určeného harmonogramu.

Kompostéry budou sloužit kromě kompostování bioodpadu také ke kompostování trávy a listí ze školní zahrady.

Finanční náročnost

Pro tento projekt jsme potřebovali především kompostér. Ten se podařilo získat zdarma díky zapojení školy do projektu Kompostování na školních zahradách. Další finančně náročnější položkou byly koše na bioodpad. Zvolili jsme průmyslově vyráběnou variantu s prodyšnými sáčky, ve kterých by odpad neměl zahnívat a páchnout. Poslední položkou bylo jízdné na exkurzi.

Reflexe

Jako časovou dotaci pro tento projekt jsem uvedla 3 dny po pěti vyučovacích hodinách. Projekt ale de facto tento rámec přesahuje. S tím souvisel i výstup Systém využití kompostu. Tento výstup se nám nepodařilo naplnit. Rozhodli jsme se ho odložit do doby, kdy už budeme mít nějaký kompost vytvořen. Zamýšlíme část kompostu využít pro založení školní cvičné zahrádky a část se pokusíme prodat. Nepodařilo se nám zjistit, zda o kompost bude zájem.

Další úskalí vidím ve vytvořeném systému služeb. Bude složité dohlížet, zda žáci své úkoly plní.

Ostatní výstupy a cíle se podařilo naplnit.

Možná rozšíření projektu:

 • Příprava výukových lekcí žáků, kteří se projektu účastnili, pro jejich spolužáky v rámci cyklu Učíme se navzájem.
 • Kompost se dá využít jako výuková pomůcka pro hodiny přírodovědy, prvouky a přírodopisu.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
22.46 kB
Dokument
Příloha – Bioodpad
doc
23.44 kB
Dokument
Příloha – Exkurze
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha – Proces kompostování
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha – Využití kompostu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Boháčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
27. 8. 2010
Autorka ve svém článku seznamuje učitelskou veřejnost s projektem, který se zabývá jednou z možností třídění odpadu - kompostováním. Žáci se prostřednictvím samostatné práce i návštěvy centra pro zpracování bioodpadu, dozví vše o výhodách i nevýhodách této metody. Velkým přínosem projektu je i praktické uskutečnění řady kroků, které povedou žáky celé školy nejen k třídění bioodpadu (za současné tvorby kompostu v kompostérech na školní zahradě), ale také k lepší informovanosti o užitečnosti kompostování. Poslední částí projektu, který čeká na vyřešení, je zajištění možnosti uplatnění vytvořeného kompostu. Projekt je pro výuku na základní škole, která má vlastní pozemek se školní zahradou vynikající pro vytvoření řady nových návyků žáků a získání teoretických znalostí, praktických dovedností a především postojů z oblasti environmentální výchovy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy, psací a kreslící a výtvarné potřeby, portfolio, čtvrtky, laminovačka, kompostér, zahradnické nářadí, jízdné.