Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Letiště – svět na dlani
Odborný článek

Letiště – svět na dlani

27. 4. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Anotace

Během projektu se žáci seznamují s leteckou dopravou, z různých zdrojů získávají informace o letišti v Praze Ruzyni a propojují je s vlastními zkušenostmi a zážitky při exkurzi do zákulisí letiště. Při řešení praktických úkolů využívají teoretické znalosti z různých předmětů. Projekt propojuje učivo předmětů Náš svět, Anglický jazyk a Matematika.

Cíl

Cílem projektu bylo využít atraktivní téma letecké dopravy k propojení izolovaných teoretických znalostí z různých oblastí a uvědomění si tak provázanosti různých lidských činností. Nešlo zde o množství informací, které si žáci během projektu osvojí, ale spíše o hledání cesty při řešení problémů a uvědomění si vzájemných souvislostí.

Projekt byl realizován v pátém ročníku během tří dnů s 23 žáky, kteří jsou zvyklí pracovat ve skupinách i na projektech. První dva dny žáci pracovali ve škole a vyvrcholením byla exkurze do zákulisí civilního letiště v Praze Ruzyni. Žáci si tak mohli propojit své teoretické poznatky s praxí.

1. den

Motivace

Motivací byla úvodní hra „Lovci lidí”. Žáci chodí po třídě a hledají někoho, kdo může kladně odpovědět na některou z otázek ze seznamu. Jakmile ho najdou, napíší jeho jméno do příslušného řádku. Každá jméno se smí objevit na seznamu jen jednou (viz příloha 1).

Následovala diskuze v kruhu – „Dozvěděl jsi se o někom něco, co tě překvapilo? Máš stejné pocity nebo zkušenosti jako někdo ze třídy? Jaké bude asi téma našeho projektu? Co by tě z této oblasti nejvíce zajímalo”.

Brainstorming učitele a žáků na dané téma.

Společná tvorba mapy světa

Úkolem bylo vybarvit na mapě světa státy, do kterých z letiště v Ruzyni odlétají pravidelné linky.

Žáci se rozdělili do čtyř skupin. Měli k dispozici seznam měst a  jejich úkolem bylo zjistit stát a světadíl, ve kterém dané město leží, zapsat ho do připravené tabulky (viz příloha 2). Stát potom barevně vyznačili do mapy světa. Pro práci využívali atlas světa.

Společně jsme nad mapou provedli kontrolu a vylepili ji ve třídě.

Rozdělení do skupin

Žáci se dle svého uvážení zapsali k jednomu ze čtyř témat, na kterých budou příští den pracovat. Počet míst byl limitován, aby skupiny byly početně vyrovnané.

2. den

Práce ve skupinách (každá se věnovala jednomu z témat)

a) časová pásma: Žáci zjišťovali časový posun a zapisovali aktuální čas v jednotlivých městech, když je u nás 8,00 hodin. Využívali svých znalostí, informační zdroje dostupné ve škole, popřípadě vlastní donesený materiál. Ve zbývajícím čase připravovali prezentaci spojenou s výkladem pro ostatní (pracovní list pro žáky viz příloha 3).

b) anglický slovníček: Úkolem této skupiny bylo doplnit anglická slovíčka s tematikou letiště a cestování. Žáci si uvědomili nutnost znalosti anglického jazyka a jeho využití nejen při vykonávání různých profesí, ale i v běžném životě. Také oni využívali různé informační zdroje a výslovnost anglických slovíček z vlastní iniciativy konzultovali s učiteli anglického jazyka. (anglický slovníček viz příloha 4).

c) výklad pojmů, plán letiště: Žáci se pokoušeli objasnit zadané pojmy (viz příloha 5) a vytvářeli plánek letiště v Praze Ruzyni, doplňovali ho legendou a zjišťovali funkci jednotlivých objektů. Jejich úkolem bylo při prezentaci vše objasnit svým spolužákům.

d) letadla: U nejčastěji operujících letadel měli zjišťovat základní parametry a zajímavosti. I k tomuto tématu si žáci přinesli spoustu knih a obrázků, které spolu s internetem využili při práci. Vše opět směřovalo k prezentaci pro ostatní.

3. den

Exkurze na letiště v Praze Ruzyni

Celý projekt vyvrcholil návštěvou letiště. Nejprve jsme si prohlédli část přístupnou veřejnosti. Na vlastní oči žáci viděli chod letiště z pohledu běžného cestujícího. Potom jsme však měli možnost nahlédnout do zákulisí tohoto perfektně fungujícího systému. Díky velice příjemnému a profesionálnímu výkladu paní průvodkyně si žáci odnesli spoustu informací a nezapomenutelných zážitků. Více infomací o těchto exkurzích naleznete na internetové adrese uvedené v odkazech.

Reflexe

Téma se ukázalo pro žáky atraktivní a jeho bezprostřední propojení s praxí ho činilo ještě více zajímavé. Žáci si osvojili množství nových pojmů, mnohé si propojili do nových souvislostí. Projekt nevedl jen k získání nových poznatků, ale rozvíjel iniciativu, komunikaci, samostatnost, spolupráci i spoluzodpovědnost. Jeho největší přínos spatřuji v tom, že vedl žáky k uvědomění si praktického využití teoretických poznatků a k chápání věcí v širších souvislostech. Velmi cenné bylo i pochopení nutnosti znalosti anglického jazyka pro každého z nás.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
23.44 kB
Dokument
Příloha 1 – Lovci lidí
doc
49.8 kB
Dokument
Příloha 2 – Destinace
doc
61.52 kB
Dokument
Příloha 3 – Časová pásma
doc
31.25 kB
Dokument
Příloha 4 – Anglická slovíčka
doc
28.32 kB
Dokument
Příloha 5 – Pojmy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
27. 4. 2010
Hledáte tip na nevšední exkurzi? Návštěva letiště je skvělou součásti tohoto projektu, obohacuje jeho náplň a atraktivní téma má šanci zaujmout všechny žáky. Oceňuji promyšlený plán projektu, zejména propojení školy se životem.

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
28. 4. 2010, 13:26
Připojuji se, líbí se mi propojenost mezi předměty a tedy dokonalé využití exkurze. :-) Díky. Pokud byste během roku potřebovali obrázky z letiště, nabízí je naše Wiki.
Petr Honzek
4. 5. 2010, 20:00
Mirko, moc dobrý nápad. vaše materiály sleduji a líbí se mi. Díky, K.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Princip sociálního smíru a solidarity

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

Archy balicího papíru, fixy, pastelky, lepidlo, nůžky, nástěnná politická mapa světa, globus, atlasy světa, anglicko-české slovníky, internet, dostupná literatura s danou tematikou.