Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čtení tak trochu jinak
Odborný článek

Čtení tak trochu jinak

16. 2. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jindřiška Jurčková

Anotace

Soubor aktivit vedoucích k rozvoji čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí. Žáci využívají v aktivitách slovní zásobu k tématům zvířata, barvy, části těla, a zároveň si upevňují tvary množného čísla, přídavná jména, člen neurčitý, předložku IN a slovesa v přítomném čase prostém. Pracují ve dvojicích, skupinách i společně s učitelem. Během vyučovací hodiny prostřídají různé typy čtení a rozvíjejí i psaný a mluvený projev. Všechny aktivity jsou velmi jednoduché, určené pro žáky 3. ročníku.

Cíl

Žáci 1. stupně ZŠ rozvíjí svou čtenářskou gramotnost a současně využívají dosavadní znalosti slovní zásoby Zvířata, barvy, části těla, také slovesa v přítomném čase prostém, podstatná jména v jednotném či množném čísle, člen neurčitý a rozšířují je o nové znalosti, jako například použití  předložky IN s názvem světadílu a několika nových slovíček. Žáci rozumí jednoduchým textům, umí vyhledat konkrétní informace a získané informace využít.  Dále žáci rozvíjí kompetenci k učení (vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě), kompetence komunikativní (vyjadřují své myšlenky a názory, naslouchají druhým a pracují s textem), a kompetence sociální a personální (pracují ve skupinách).

Postup

1. Zopakujeme slovní zásobu Zvířata. Společně s žáky vytvoříme Spidergram o jednom zvířeti na tabuli (viz příloha) a popisujeme: An elephant is grey. It is big. It lives in Africa.

2. Rozdělíme žáky do šesti skupinek, což odpovídá počtu obrázků zvířat, se kterými budou pracovat. Doporučuji na jednu skupinku 2 – 4 žáky.

(časový odhad: úvod hodiny + aktivity 1 a 2 cca 7 minut)

3. Každá skupinka si vylosuje jeden obrázek zvířete, přiřadí k němu správné slovíčko (příloha) a pak do prázdného spidergramu žáci dopíší informace, které o zvířeti znají (např. barvu, části těla apod.). Spidergram odevzdají učiteli, který během následující aktivity spidergramy zkontroluje.

4. Mezitím učitel po třídě rozmístí krátké texty (viz příloha), nejlépe do různých částí učebny tak, aby byly dobře viditelné, na nástěnku, tabuli, zeď apod.

(časový odhad: aktivity 3 a 4  cca 5 minut)

5. Skupinky si samostatně přečtou všechny texty a najdou ten, který popisuje jejich zvíře. Společně zkontrolují porozumění textu. Nová slovíčka nejprve odhadují z kontextu a kontrolu porozumění mohou ověřit u učitele nebo  je mohou vyhledat ve slovníku.

(časový odhad: 8 minut)

6. Učitel rozdá žákům vytvořené spidergramy (viz aktivita 3) a každá skupina do svého doplní nové informace z textu.

(časový odhad: cca 5 minut)

7. Společně s celou třídou projdeme všechny texty, necháme jednotlivé skupinky přečíst či odprezentovat informace.

(časový odhad: cca 7 minut)

8. Žáci si postupně losují nastříhané úkoly – neúplné věty (příloha), vždy každý jeden a hledají chybějící informace. Postupně se snaží splnit co největší počet úkolů, tzn., že pokud žák zjistil odpověď, vymění si lísteček za nový. Pokud máme menší skupinku, kontrolujeme vždy společně a nahlas (žák přečte větu i s chybějící informací). Výhodou je, že kontrolujeme nejen správnost doplněného slova, ale i jeho výslovnost, stejně jako výslovnost celé věty či fráze. Při větší skupině se mohou žáci kontrolovat navzájem a učitel sleduje náhodně různé žáky.

(časový odhad: cca 8 minut)

9. Je důležité, aby po této aktivitě následovala zpětná vazba, a to je společná kontrola správných odpovědí. Učitel postupně losuje všechny lístečky, společně s žáky doplňuje chybějící informace, ovšem již bez pomocí textu. Žáci píší nová slovíčka na tabuli. Opět dbáme na správnou výslovnost a žáky opravujeme.

(časový odhad: cca 5 minut)

10. Pokud nám zůstane čas, mohou žáci prezentovat své spidergramy již v první hodině.

Doporučení pro další hodiny

V následující hodině využijeme pro opakování prezentace PC (viz příloha) a vytvořených spidergramů, které si před třídou vedou členové každé skupinky, a které následně umístíme na viditelné místo do třídy či učebny.

Aktivita je určena na jednu vyučovací hodinu, záleží však na učiteli, kolik času poskytne žákům na vytváření spidergramů a kolik na získávání chybějících informací. Měl by si však nechat dostatek prostoru na zpětnou vazbu. Dalšími doplňujícími aktivitami by mohlo být vytváření projektů o zvířatech, kdy žáci budou mít možnost opět využít slovesa HAVE, LIVE, IS, předložku IN, případně práce se složitějším textem či procvičení cílové gramatiky. Doporučuji vrátit se k osvojeným informacím v následujících hodinách, byť jen krátkým ústním opakováním s pomocí obrázků či spidergramů. Časový odhad jednotlivých aktivit se může velmi lišit, v závislosti na počtu žáků ve skupině a na jejich úrovni. Aktivitu jsem vyzkoušela s patnácti žáky 3. ročníku, kteří se ovšem anglický jazyk učí již od první třídy, a tudíž pracovali velmi rychle. U žáků, kteří s angličtinou začínají ve třetím ročníku, bych aktivitu rozdělila do dvou vyučovacích hodin.

Reflexe

Aktivita má velmi rychlý spád a proto byla u žáků velmi úspěšná. Žáci se postupně začínají učit, jak pracovat s cizojazyčným textem, jak pracovat ve skupině, ale mají i možnost projevit se individuálně. Vzhledem k tomu, že  novou slovní zásobou i stavbu vět a slovní spojení využijí při všech aktivitách, velice rychle si jak nová slovíčka, tak slovní spojení osvojují. Postupné vytváření spidergramů je pro žáky velmi motivující, neboť jejich postupným doplňováním o nové informace mají sami možnost pozorovat, co nového se naučili, a jaký udělali pokrok.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
343.75 kB
Prezentace
Prezentace
doc
290.04 kB
Dokument
Příloha 1 – texty, obrázky, úkoly
doc
309.57 kB
Dokument
Příloha 2 – černobílé obrázky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jindřiška Jurčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

papíry, psací potřeby, obrázky zvířat, kartičky s texty, slovník