Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak efektivně využívat žákovské portfolio
Odborný článek

Jak efektivně využívat žákovské portfolio

25. 1. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Jana Vahalíková

Anotace

Většina učitelů, nejen anglického jazyka, stojí před otázkou, jak účinně využívat portfolio v oblasti sebehodnocení a hodnocení žáků. Tento článek může být inspirací, jak lze postupovat při řešení uvedené otázky.

Většina učitelů, nejen anglického jazyka, stojí před otázkou, jak účinně využívat portfolio v oblasti sebehodnocení a hodnocení žáků. Z výzkumu, který jsem provedla v únoru 2009 prostřednictvím dotazníku mezi některými učiteli anglického jazyka Moravskoslezského kraje, jsem zjistila, že portfolio je jimi využíváno především k sebehodnocení žáků, avšak téměř vůbec k hodnocení žákovských pokroků – viz následující tabulky:

Nepoužívám sebehodnocení v portfoliu

47,1 %

Jen ikony (smajlíci, obrázky …)

23,5 %

Pouze jednoduchá slovní spojení

5,9 %

Kombinace ikon a jednoduchých slovních spojeních

23,5 %

Hlubší sebehodnocení (volné psaní žáka o jeho pokrocích s následným doporučením, jak se zlepšit

0

Jiné

0

 

Nepoužívám portfolio k hodnocení

70,6 %

Pouze rozhovor s žákem o jeho pokrocích

0

Rozhovor s žákem a rodiči

11,8 %

Písemné hodnocení za dané období (dopis žákovi, záznam hodnocení za čtvrtletí – pololetí)

17,6 %

Jiné

0

V oblasti sebehodnocení a hodnocení jsem začala se svými žáky portfolio využívat takto: Nejdříve jsme si do části portfolia věnovaného angličtině vložili průhlednou složku na určitou lekci. Ta sloužila k ukládání všech materiálů spojených s touto lekcí. Pak následovalo:

1. Seznámení s očekávanými výstupy

Nejdříve jsem si s žáky vymezila oblasti, ve kterých se žáci budou sebehodnotit. K tomuto účelu jsem vytvořila tabulku očekávaných výstupů vždy k jednotlivé lekci k používané učebnici Chit Chat 2 – viz příloha č. 1. S žáky jsem si jednotlivé výstupy přečetla a podrobněji jsme si vysvětlili, co pod jednotlivými výstupy můžeme očekávat. Tabulku žáci nosili během probírání lekce založenou v učebnici, aby ji nezapomínali.

2. Průběžné  jednoduché sebehodnocení podle stupnice

Po splnění každého očekávaného žákovského výstupu se žáci krátce ústně sebehodnotili dle předem stanovených kritérií, která byla většinou poznačena na tabuli tak, aby je zaregistrovali všichni žáci. Po žákovském sebehodnocení následovalo buď hodnocení spolužáků či učitele se snahou všech zúčastněných navrhnout způsob, jak lze se příště vyvarovat dalších chyb a  dosáhnout ještě většího pokroku v učení. Potom se žáci jednoduše písemně sebehodnotili pomocí následující stupnice, kterou jsme společně sestavili:

Výsledkem spolupráce mezi učitelem a žáky byla následující tabulka:

sebehodnocení

☺☺☺☺

excellent

výborně

☺☺☺

very good

velmi dobře

☺☺

good

dobře

get better

zlepši se

Po probrání obsahu lekce byla tabulka výstupů uložena s ostatními materiály v portfoliu a následně použita jako východisko pro sebehodnotící a hodnotící rozhovor žáka se spolužáky a učitelem, jako inspirace pro napsání dopisu žáků rodičům o svých pokrocích.

3. Širší slovní sebehodnocení s pomocí učitele

Dalším mým krokem bylo žákům ukázat, že jejich výkon lze hodnotit a oni se mohou sebehodnotit obšírněji. K tomuto účelu jsem zvolila práci na projektu My house a vytvořila níže vloženou tabulku:

Sebehodnocení projektu „My house“

Cíl projektu: popsat svůj dům (byt)

Cíl se mi podařil – nepodařil splnit.

Co jsem se dále učil(a):                                            Mé sebehodnocení

1. Používat vazbu there is, there are.

 

2. Používat předložky místa (in, on, behind)

 

3. Používat slovíčka o bydlení.

 

4. Neznámá slovíčka vyhledat ve slovníku.

 

5. Nakreslit jednoduchý plánek.

 

6.Využívat různé zdroje nápovědy (učebnice, učitelka, spolužáci).

 

7. Vystoupit s projektem.

 

8. Vyslovit nová slovíčka.

 

Žáci si s mou pomocí tabulku po předcházejícím  rozhovoru vyplnili a pak se snažili sami na zadní stranu papíru s tabulkou napsat své vlastní sebehodnocení. Jedna žákyně je napsala takto:

"Při vypracovávání projektu My house jsem se naučila používat předložky in a on, ale zároveň jsem se přiučila spoustu nových slovíček. Při používání vazby there is, there are jsem neměla žádný problém. Při používání slovníku jsem se naučila trochu lépe v něm hledat. Nakreslila jsem jednoduchý plánek; při kresbě mi pomohly rady paní učitelky. Trochu jsem měla strach, že zkazím celý ústní výstup. Ale dopadlo to dobře."

4. Třídění materiálů z portfolia

Po ukončení lekce si žáci prohlíželi své práce, které si uložili do portfolia. Snažili se o jednoduché třídění dle stanovených kritérií (napsaná na tabuli):

 • položka mého portfolia, na kterou jsem pyšný (á), kterou si určitě v portfoliu ponechám a
 • proč (reprezentovala úspěšné oblasti)
 • položka mého portfolia, kterou pravděpodobně vyřadím a proč (reprezentovala méně úspěšné oblasti)
 • položka mého portfolia, ke které se chci vrátit a proč (poskytovala možnost navrhnout způsob zlepšení své již odvedené práce, popř. charakterizovala žákův zájem o práci)

5. Rozhovor nad portfoliem: žák – žáci

Po roztřídění svého materiálu v portfoliu žáci využili příležitosti a ukázali své vybrané položky svým spolužákům a pohovořili o svém výběru. Měli tak možnost se „předpřipravit“ na rozhovor s učitelkou a prezentaci vybraných položek portfolia před všemi spolužáky.

6. Rozhovor nad portfoliem: žáci – učitel

Žáci seděli s učitelkou v kruhu a postupně předváděli položky svého portfolia a krátce komentovali svůj výběr.

7. Dopis do portfolia

Další vyučovací hodinu žáci psali samostatně své hlubší sebehodnocení za dané časové období jako formu dopisu pro rodiče a paní učitelku. Obsahem dopisu byly oblasti vyznačené na tabuli:

 • co jsem se v lekci  naučil (a) a jak
 • co ještě potřebuji procvičit a jak můžu sám (sama) přispět ke svému zlepšení.

Během psaní jsem žákům poskytla radu, pokud o ní požádali. Jako podklad k tomuto hlubšímu písemnému sebehodnocení za delší časové období žáci nahlíželi do svých portfolií a inspirovali se  již dříve vyhotovenými sebehodnoceními.

8. Odpověď učitele (slovní hodnocení)

Napsala jsem odpovědi na žákovské dopisy. V nich jsem se snažila žáky povzbudit do jejich další práce a konkrétně jim doporučit, co by mohli udělat pro své zlepšení. Ukázku dopisu a odpovědi učitele  lze najít v příloze č. 2 a č. 3.

9. Odevzdání dopisu společně s portfoliem rodičům

Své dopisy s mou odpovědí si žáci uložili do portfolia a odnesli si ho přes víkend domů, aby mohli rodičům ukázat své portfolio a povyprávět si s nimi o svých dosažených úspěších, pokrocích v osvojování si anglického jazyka a o oblastech, ve kterých se potřebují zlepšit.

10. Společné konzultace: učitel – rodič – žák

Žáci se se svými rodiči se dostavili ke společným konzultacím s portfoliem. S každým žákem a jeho rodičem jsme nad portfoliem diskutovali a plánovali další postup učení. Nejdříve se vyjádřili sami žáci, pak rodiče a nakonec jsem je doplnila já.

I přes časovou náročnost a fakt, a že v hodinách Aj zní zpočátku více čeština, jsem se přesvědčila, že pokud vyučující nechápe portfolio pouze jako sbírku žákovských prací, ale zařazuje do něj i prvky sebehodnocení a pravidelně s ním pracuje i v oblasti hodnocení, je toto portfolio cenným pomocníkem na cestě k budování kompetence sebehodnocení, k posilování autonomie žáků, k umocnění  individuálního přístupu učitele k jednotlivým žákům a k jejich motivaci k dalším učení.

Jak efektivně využívat žákovské portfolio v oblasti sebehodnocení a hodnocení žáků 1.stupně ZŠ v hodinách Anglického jazyka

Většina učitelů, nejen anglického jazyka, stojí před otázkou, jak účinně využívat portfolio v oblasti sebehodnocení a hodnocení žáků. Z výzkumu, který jsem provedla v únoru 2009 prostřednictvím dotazníku mezi některými učiteli anglického jazyka moravskoslezského kraje, jsem zjistila, že portfolio je jimi využíváno především k sebehodnocení žáků, avšak téměř vůbec k hodnocení žákovských pokroků – viz následující tabulky:

Nepoužívám sebehodnocení v portfoliu

47,1 %

Jen ikony (smajlíci, obrázky…)

23,5 %

Pouze jednoduchá slovní spojení

5,9 %

Kombinace ikon a jednoduchých slovních

spojeních

23,5 %

Hlubší sebehodnocení (volné psaní žáka o jeho

pokrocích s následným doporučením, jak se zlepšit)

0

Jiné – prosím popište

0

Nepoužívám portfolio k hodnocení

70,6 %

Pouze rozhovor s žákem o jeho pokrocích

0

Rozhovor s žákem a rodiči

11,8 %

Písemné hodnocení za dané období (dopis žákovi, záznam hodnocení za čtvrtletí – pololetí)

17,6 %

Jiné – prosím popište

0

V oblasti sebehodnocení jsem začala se svými žáky portfolio využívat takto: Nejdříve jsme si do části portfolia věnovaného angličtině vložili průhlednou složku na určitou lekci. Ta sloužila k ukládání všech materiálů spojených s touto lekcí. Pak následovalo:

1. Seznámení s očekávanými výstupy

Nejdříve jsem si s žáky vymezila oblasti, ve kterých se žáci budou sebehodnotit. K tomuto účelu jsem vytvořila tabulku očekávaných výstupů vždy k jednotlivé lekci k používané učebnici Chit Chat 2 – viz příloha č. 1. S žáky jsem si jednotlivé výstupy přečetla a podrobněji jsme si vysvětlili, co pod jednotlivými výstupy můžeme očekávat. Tabulku žáci nosili během probírání lekce založenou v učebnici, aby ji nezapomínali.

2. Průběžné jednoduché sebehodnocení podle stupnice

Po splnění každého očekávaného žákovského výstupu se žáci krátce ústně sebehodnotili dle předem stanovených kritérií, která byla většinou poznačena na tabuli tak, aby je zaregistrovali všichni žáci. Po žákovském sebehodnocení následovalo buď hodnocení spolužáků či učitele se snahou všech zúčastněných navrhnout způsob, jak lze se příště vyvarovat dalších chyb a dosáhnout ještě většího pokroku v učení. Potom se žáci jednoduše písemně sebehodnotili pomocí následující stupnice, kterou jsme společně sestavili:

Výsledkem spolupráce mezi učitelem a žáky byla následující tabulka:

sebehodnocení

☺☺☺☺

excellent

výborně

☺☺☺

very good

velmi dobře

☺☺

good

dobře

get better

zlepši se

Po probrání obsahu lekce byla tabulka uložena s ostatními materiály v portfoliu a následně použita jako východisko pro sebehodnotící a hodnotící rozhovor žáka se spolužáky a učitelem, jako inspirace pro napsání dopisu žáků rodičům o svých pokrocích.

3. Širší slovní sebehodnocení s pomocí učitele

Dalším mým krokem bylo žákům ukázat, že jejich výkon lze hodnotit a oni se mohou sebehodnotit obšírněji. K tomuto účelu jsem zvolila práci na projektu My house a vytvořila níže vloženou tabulku:

Sebehodnocení projektu „My house“

Cíl projektu: popsat svůj dům (byt)

Cíl se mi podařil – nepodařil splnit.

Co jsem se dále učil(a): Mé sebehodnocení

1. Používat vazbu there is, there are.

2. Používat předložky místa (in, on, behind)

3. Používat slovíčka o bydlení.

4. Neznámá slovíčka vyhledat ve slovníku.

5. Nakreslit jednoduchý plánek.

6.Využívat různé zdroje nápovědy (učebnice, učitelka, spolužáci)

7. Vystoupit s projektem.

8. Vyslovit nová slovíčka.

Žáci si s mou pomocí tabulku po předcházejícím rozhovoru vyplnili a pak se snažili sami na zadní stranu papíru s tabulkou napsat své vlastní sebehodnocení. Jedna žákyně je napsala takto:

„Při vypracovávání projektu My house jsem se naučila používat předložky in a on, ale zároveň jsem se přiučila spoustu nových slovíček. Při používání vazby there is, there are jsem neměla žádný problém.Při používání slovníku jsem se naučila trochu lépe v něm hledat. Nakreslila jsem jednoduchý plánek; při kresbě mi pomohly rady paní učitelky. Trochu jsem měla strach, že zkazím celý ústní výstup. Ale dopadlo to dobře.“

4. Třídění materiálů z portfolia

Po ukončení lekce si žáci prohlíželi své práce, které si uložili do portfolia. Snažili se o jednoduché třídění dle stanovených kritérií (napsaná na tabuli):

- položka mého portfolia, na kterou jsem pyšný(á), kterou si určitě v portfoliu ponechám a

proč (reprezentovala úspěšné oblasti)

- položka mého portfolia, kterou pravděpodobně vyřadím a proč (reprezentovala méně úspěšné oblasti)

- položka mého portfolia, ke které se chci vrátit a proč (poskytovala možnost navrhnout způsob zlepšení své již odvedené práce, popř. charakterizovala žákův zájem o práci)

5. Rozhovor nad portfoliem: žák – žáci

Po roztřídění svého materiálu v portfoliu žáci využili příležitosti a ukázali své vybrané položky svým spolužákům a pohovořili o svém výběru. Měli tak možnost se „předpřipravit“ na rozhovor s učitelkou a prezentaci vybraných položek portfolia před všemi spolužáky.

6. Rozhovor nad portfoliem: žáci - učitel

Žáci seděli s učitelkou v kruhu a postupně předváděli položky svého portfolia a krátce komentovali svůj výběr.

7. Dopis do portfolia

Další vyučovací hodinu žáci psali samostatně své hlubší sebehodnocení za dané časové období jako formu dopisu pro rodiče a paní učitelku. Obsahem dopisu byly oblasti vyznačené na tabuli:

- co jsem se v lekci naučil (a) a jak

- co ještě potřebuji procvičit a jak můžu sám (sama) přispět ke svému zlepšení.

Během psaní jsem žákům poskytla radu, pokud o ní požádali. Jako podklad k tomuto hlubšímu písemnému sebehodnocení za delší časové období žáci nahlíželi do svých portfolií a inspirovali se již dříve vyhotovenými sebehodnoceními.

8. Odpověď učitele (slovní hodnocení)

Napsala jsem odpovědi na žákovské dopisy. V nich jsem se snažila žáky povzbudit do jejich další práce a konkrétně jim doporučit, co by mohli udělat pro své zlepšení. Ukázku dopisu a odpovědi učitele lze najít v příloze č. 2

9. Odevzdání dopisu společně s portfoliem rodičům

Své dopisy s mou odpovědí si žáci uložili do portfolia a odnesli si ho přes víkend domů, aby mohli rodičům ukázat své portfolio a povyprávět si s nimi o svých dosažených úspěších, pokrocích v osvojování si anglického jazyka a o oblastech, ve kterých se potřebují zlepšit.

10. Společné konzultace: učitel – rodič – žák

Žáci se svými rodiči se dostavili ke společným konzultacím s portfoliem. S každým žákem a jeho rodičem jsme nad portfoliem diskutovali a plánovali další postup učení. Nejdříve se vyjádřili sami žáci, pak rodiče a nakonec jsem je doplnila já.

V závěru bych chtěla dodat , že i přes časovou náročnost a fakt, a že v hodinách Aj zní zpočátku více čeština, jsem se přesvědčila, že pokud vyučující nechápe portfolio pouze jako sbírku žákovských prací, ale zařazuje do něj i prvky sebehodnocení a pravidelně s ním pracuje i v oblasti hodnocení, je toto portfolio cenným pomocníkem na cestě k budování kompetence sebehodnocení, k posilování autonomie žáků, k umocnění individuálního přístupu učitele k jednotlivým žákům, k motivaci žáků o učení. .

Tomková, A.: Způsob práce s portfoliem v primární škole. http://www.rvp.cz/clanek/512/1544.

Tomková, A.: Žákovské portfolio a jeho cíle v primární škole.

http://www.rvp.cz/clanek/512/1543.

Příloha č. 1:

Unit 2 – What´s in the house? – očekávané žákovské výstupy

co se naučím

učivo

kontrola

sebehodnocení

1. Pojmenuji místa a místnosti v domě.

slovní zásoba – místnosti, nábytek

minitest č. 2 dle MP,

test slovíček – unit 2 – písemné zkoušení,

- cvičení v PS

2. Poukážu na existenci věcí v prostoru, udám umístění věci v prostoru vzhledem k ostatním předmětům.

vazba there is, there are,

předložky místa – in, on, under, behind

ústní výstup

k projektu,

3. Porozumím učitelce a spolužákům, když vypráví o svém bydlení.

prezentace učitelky

odpovědi na zadané otázky

4. Čtu srozumitelně a se správnou výslovností text

o bydlení.

učebnice, str. 12

zkoušení čtení textu

5. Rozumím textu o bydlení a vyhledám v něm potřebnou informaci.

odpovědi na otázky typu true or false, učebnice str. 12,

PS str.7

zkoušení spolu se čtením,

cvičení v PS

6. Obměňuji krátký text se zachováním smyslu textu.

obměna textu na str. 12

skupinová práce – hodnocení výstupu skupiny

7. Dokážu jednoduše vysvětlit odkud jsem, kde bydlím a zeptám se spolužáka.

What´s your address? Where are you from?

I´m from the Czech Republic. My address is….

dialog

8. Do formuláře vyplním své jméno, věk, bydliště.

registrační formulář, osobní údaje – jméno, věk, adresa

Samost. práce: vyplň formulář pro přihlášení

v hotelu

9. Poslechnu, přečtu, rozumím a zahraju další část komiksu.

komiks, učebnice str. 13

výstup skupinové práce

hodnocení spolužáků

10. Popišu svůj dům, byt, projekt „My house (flat)“. Nakreslím jednoduchý plánek.

Používám dvojjazyčný slovník.

práce se slovníkem

hodnocení ústního a písemného výstupu projektu,

cvičení v PS

11. Sebehodnotím svou práci a zamýšlím se nad způsoby, jak se hodnotit. Pracuji se svým portfoliem – ukládám a třídím materiály

tato tabulka, dopis do portfolia, portfolio

dopis, portfolio

Příloha č. 2:

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
36.13 kB
Dokument
Příloha č. 1
doc
1.28 MB
Dokument
Příloha č. 2
doc
21.48 kB
Dokument
Příloha č. 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Jana Vahalíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

portfolio, papír, psací potřeby