Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Čtyřlístkové čtení
Odborný článek

Čtyřlístkové čtení

14. 12. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Jelena Darášová

Anotace

Ukázka plánu podporujícího vytváření vztahu dětí předškolního věku ke knihám, čtenému slovu a českému jazyku.

Celoroční projekt „Čtyřlístkové čtení" je vypracován na základě celostátního projektu „Celé Česko čte dětem", který vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Právě proto je společné čtení výbornou formou kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Je to správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti, formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

aa
U Makové panenky

Naše dlouholeté zkušenosti nám ukazují, že většina dětí předškolního věku se raději dívá na televizní pořad, než poslouchá příběh čtený či vyprávěný. Z tohoto důvodu nás velice oslovil právě projekt „Celé Česko čte dětem" a my na něj reagujeme naším vlastním projektem, jehož prioritou je vrátit knihu k dětem nejen v mateřské škole, ale i doma. Dívejme se na pravidelné čtení dítěti v předškolním věku jako na nejlepší investicí  do úspěšné budoucnosti dítěte.

Cíl

Cílem projektu je přiblížení knih dětem a za spolupráce partnerů a blízkých příbuzných dětí si uvědomit důležitost a vhodnost pravidelného čtení v klidném prostředí domova a mateřské školy. Dále pak rozvíjet dětskou potřebu poslouchat příběhy s dobrým koncem, podporovat návyk dětí  mluvit krásnou spisovnou češtinou již v předškolním věku a to právě pomocí vhodně vybíraných dětských knih.

Časový horizont – říjen až červen – celoroční projekt

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj  komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, kultivace představivosti a fantazie
 • formování čtecích návyků, a tím podporování a získávání vědomostí po celý život
 • rozšiřování znalosti a rozvíjení schopností usnadňujících učení
 • rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických), produktivních i receptivních, vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou, neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Očekávané výstupy

Jsou vypracovány konkrétněji pro jednotlivé věkové skupiny, ke kterým jsou dle složitosti textu a témat zařazeny vhodné dětské knihy.

3 - 5 let

 • pozorně sledovat předčítání pohádek, příběhů, citově na ně reagovat
 • pochopit jednoduchá obrazná přirovnání a nová slova
 • poznávat základní postavy pohádek
 • mít zájem o besedy s autory a ilustrátory knížek
 • seznámit se i s formou veršované pohádky
 • porovnávat veršovanou a klasickou pohádku
 • umět vyslechnout krátký text, pohádku, příběh
 • rozlišovat šikovnost a vtip od hlouposti a lsti
 • chápat slovní vtip a humor při poslechu veselých textů
 • vnímat zajímavá místa v textu
 • vytvářet si prostřednictvím literárního prožitku citlivý vztah k přírodě
 • umět rozlišit dobro a zlo podle chování postav v pohádkách
 • seznamit se s jednoduchými bajkami
 • všímat si ilustrací knih
 • mít vzory v kladných postavách, seznamovat se s vlastnostmi hrdinů a náladou textu

4,5 – 7 let

 • vnímat krásu slova a citově prožívat poslech pohádek, příběhů, obohacovat si slovník o nová slova, chápat jednoduchá přirovnání
 • uvědomovat si rozdíl mezi veršovanou a klasickou pohádkou
 • vnímat životní moudrost v pohádkách, prožívat citově pohádkové příběhy, vytvářet si empatii
 • dokázat porovnávat hrdiny pohádek a všímat si jejich vlastností
 • umět soustředěně a citlivě vnímat text jako literární dílo
 • chápat mezilidské vztahy, dokázat posoudit jednání postav v klasických pohádkách
 • vnímat zvláštnosti jazyka klasických pohádek
 • snažit se chápat humor a přenášet ho do běžného života
 • poznávat hrdiny autorských pohádek
 • všímat si v textech vztahu lidí ke zvířátkům a k přírodě a čerpat z vlastních zážitků
 • znát i takové pohádky, které nekončí šťastně a umět vysvětlovat příčiny a následky
 • při četbě bajek pochopit morální ponaučení
 • seznamovat se s autory ilustrací dětských knih
 • znát i příběhy se školní tématikou

Všechny věkové skupiny

 • dokázat přenášet zážitky z poslechu pohádek do výtvarné podoby
 • při četbě na pokračování se rozpomínat na obsah minulého příběhu, zapamatovat si hlavní postavu příběhu
 • mít zájem o příběhy s  dětským hrdinou

Podmínky mateřské školy

materiální: zajištění vhodných dětských knih
časové: vytvořili jsme časový plán čtení, který nám umožňuje vhodnou formou vkládat do režimu dne každodenní pravidelné chvilky čtení
metodické: čtení k tématům v integrovaných blocích ŠVP

D
ěti čtou dětem

Spolupráce se základní školou spočívá v zapojení jednotlivých ročníků, kdy od října postupně každý měsíc čtou žáci ZŠ dětem MŠ (začíná v říjnu 9. ročník, v červnu končí čtením 1. ročník).

Spolupráce s našimi partnery

Oslovili jsme vhodné osoby, jakými jsou napříkla – myslivec, lékař, ředitelka základní školy, letuška, starosta obce, prodavačka, železničář, farář, rybář apod., kteří přijdou do mateřské školy přečíst dětem v obou třídách pohádku, příběh či bajku. Takto se zapojí do projektu předem naplánovaným čtením, které bude korespondovat jednak s tématy ve školním vzdělávacím programu a jednak s jejich povoláním či prospěšnou činností.

Spolupráce s rodiči

Oslovili jsme rodiče a prarodiče dětí, kteří budou společně se svým dítětem doma vybírat jeho nejoblíbenější knížku, ze které pak dětem ve školce maminka, tatínek, babička či dědeček přečte pohádku.

Doplňkové programy

"Den pro dětskou knihu" – termín pro naši MŠ je úterý 24. listopad 2009. Děti si přinesou do školky svou oblíbenou knížku. Paní učitelky jim budou celý den předčítat pohádky a příběhy a povídat si o knížkách. Děti si mohou v týdnu vytvořit svou vlastní knížku – coby ilustrátoři.

Celostátní výtvarná soutěž "Plakát Celé Česko čte dětem." Této soutěže  se zúčastní se svými návrhy žáci ve věkové skupině 5 – 7 let. Návrhy budou moci vytvářet samostatně i ve skupině, jako kolektivní práci.

"Čtyřlístková galerie" s tematicky zaměřenými kresbami a malbami vycházejícími z právě čtených pohádek, příběhů či bajek si vytváříme výstavy v mateřské škole.

„Čtyřlístková akademie" – tradice, které se účastní nejen děti a učitelky, ale jsou do ní zapojeni rodiče všech dětí. Můžeme zde využít i texty pohádek, se kterými se děti seznámily během roku. Každoročně se uskutečňuje v měsíci květnu, pro širokou veřejnost Všetat v sále místního kina.

 • Návštěvy místní knihovny.
 • Možnost zakoupení dětských knížek v mateřské škole.
 • Knižní výstavy v mateřské škole.
 • Návštěvy divadelních představení pro děti.
Phádka jinak. O Vochomůrkové a Křemílkovi
Pohádka jinak. O Vochomůrkové a Křemílkovi.


Seznam nabízené literatury a volná organizace čtení

ŘÍJEN

 

Čtyřlístkové čtení:

 • myslivec – Myslivecké sdružení Všetaty–Přívory
 • maminka, tatínek, žáci, žákyně 9. třídy ZŠ Všetaty
 • všechny učitelky mateřské školy

1. třída „Berušky"

J. Menzel

Míša Kulička v rodném lese

G. H. Baumert

Zajíček Janek

J. Zeman

Dobrodružství veverky Zrzečky

2. třída „Motýlci"

 

L. Štíplová

Byla jednou jedna koťata

V. Čtvrtek

O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi

T. Wolf

Lesní Majáles

Jaromír Jech

Krkonošské pohádky

LISTOPAD

 

Čtyřlístkové čtení:

 • dětský pediatr, zdravotní sestra – dětské středisko Všetaty
 • tatínek, maminka
 • žáci, žákyně 8. třídy ZŠ Všetaty
 • všechny učitelky mateřské školy

1. třída „Berušky"

E. Petiška

Alenčina čítanka

E. Petiška

Martínkova čítanka

2. třída „Motýlci"

O. Sekora

Kronika města Kocourkova

K. Čukovskij

Doktor Bolíto

PROSINEC

 

Čtyřlístkové čtení:

 • farář Kostela sv. Petra a Pavla ve Všetatech
 • dědeček, babička
 • žáci, žákyně 7. třídy ZŠ Všetaty
 • všechny učitelky mateřské školy

1. třída „Berušky"

J. Šimková

Pam a Pum

E. Krause; Š. Terrien

Ilustrovaná Bible pro mládež

2. třída „Motýlci"

J. Teufel

Čertovské pohádky

M. Černík

Český rok Josefa Lady

LEDEN

 

Čtyřlístkové čtení:

 • ředitelka Základní školy a Mateřské školy Všetaty
 • maminka, tatínek
 • žáci, žákyně 6. třídy ZŠ Všetaty
 • všechny učitelky mateřské školy

1. třída „Berušky"

V. Čtvrtek

Říkání o víle Amálce,

V. Čtvrtek

Pohádky z pařezové chaloupky

V. Čtvrtek

Maková  panenka

R. Čechura

Maxipes Fík

F. Hrubín

Špalíček

2. třída „Motýlci"

E. Holerová

Tománek je rád na světě

M. Lobeová

Zítra půjdu do školy

M. Macourek

Mach a Šebestová ve škole

ÚNOR

 

Čtyřlístkové čtení:

 • výpravčí vlaků železniční stanice Všetaty
 • tatínek, maminka
 • žáci, žákyně 5. třídy ZŠ Všetaty
 • všechny učitelky mateřské školy

1. třída „Berušky"

J. Kahoun

O mašinkách

Mac Allister

Modrý a žlutý vláček

E. Petiška

Pohádkový dědeček

2. třída „Motýlci"

P. Nauman

Pohádky o mašinkách

B. Říha

Honzíkova cesta

BŘEZEN

 

Čtyřlístkové čtení:

 • letuška ČSA
 • tatínek, maminka
 • žáci, žákyně 4. třídy ZŠ Všetaty
 • všechny učitelky mateřské školy

1. třída „Berušky"

D. Bláhová

Pohádky z klokaní kapsy

Rüchterová

Vodníček Buližníček

2. třída „Motýlci"

A. Jedlička; L.Štípalová

Hrátky strýčka Jedličky

B. Říha

O letadélku Káněti

DUBEN

 

Čtyřlístkové čtení:

 • starosta Městyse Všetaty
 • babička, dědeček
 • žáci, žákyně 3. třídy ZŠ Všetaty
 • všechny učitelky mateřské školy

1. třída „Berušky"

A. Dolanová

Bum, Bam a Bim

O. Preussler

Malá čarodějnice

2. třída „Motýlci"

M Kubátová

Pohádky vodnického dědečka

A. Brumovská

Příběhy od pavoučího kamene

Neuveden

Ezopovy bajky

KVĚTEN

 

Čtyřlístkové čtení:

 • pošmistrová a poštovní doručovatelka pošty Všetaty
 • babička, dědeček
 • žáci, žákyně 2. třídy ZŠ Všetaty
 • všechny učitelky mateřské školy

1. třída „Berušky"

A. Vostrá

Pepibubu

O. Sekora

Knížka Ferdy Mravence

V. Šuplata

Kamarádi duchové

2. třída „Motýlci"

J. Karafiát

Broučci

M. Kubátová

Pohádky poštovních panáčků

ČERVEN

 

Čtyřlístkové čtení:

 • zahradník, prodavač
 • maminka, tatínek
 • žáci, žákyně 1. třídy ZŠ Všetaty
 • všechny učitelky mateřské školy

1. třída „Berušky"

J. Míka

Míček Flíček

A. Malinská

Náš Adámek

2. třída „Motýlci"

L. Štíplová

Pohádky do postýlky

N. Nosov

Neználkovy příhody

L. Středa

Trápení s Bludičkou

Časové zajištění projektu

Čtyřlístkové čtení bude probíhat v odpoledních hodinách, před odpočinkem a klidovými činnostmi dětí. V dopoledních hodinách čteme dětem v rámci témat integrovaných bloků a dále budeme v plánování reagovat na časové možnosti rodičů a partnerů v projektu.

Metodické zajištění projektu

Nabízené pohádky, pohádkové příběhy, příběhy, bajky korespondují s integrovanými bloky v našem školním vzdělávacím programu.

Tatínkova pohádka
Tatínkova pohádka

Kompetence k učení

 • dítě je schopno klást otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá toho, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí a poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • pokud se dítěti dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Kompetence k řešení problémů

 • dítě problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, hledá různé možnosti a varianty (vnáší do dění vlastní nápady a originalitu), využívá při tom dosavadních zkušeností a svou fantazii a představivost

Komunikativní kompetence

 • dítě je schopno ovládat řeč, hovořit ve vhodně formulovaných větách, dokáže samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dítě se snaží postupně rozšiřovat svou slovní zásobu, a aktivně ji využívá při komunikaci se svým okolím
 • dítě dokáže využít komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie)

Sociální a personální  kompetence

 • dítě je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k odlišnostem a jedinečnostem
 • dítě svým dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Činnostní a občanské kompetence

 • dítě se zajímá o druhé i o to, co se kolem něho děje, je otevřené aktuálnímu dění
 • dítě má dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i o tom, co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat

Závěr

V dnešní době, kdy se kniha postupně dostává do pozadí, kdy děti ztrácí zájem o čtené slovo, mají malou slovní zásobu a špatně se vyjadřují,  je každý projekt i práce s knihou velice důležitá, ať už v rodině, v mateřské škole či ve škole základní.

V projektu „Čtyřlístkové čtení" jsou knihy středobodem dění. Jsou pro dítě zdrojem informací, slovní zásobu obohacují a vštěpují dítěti etické i morální zásady společnosti. V neposlední řadě rozvíjí jejich fantazii i myšlení.

Náš projekt je postaven mimo jiné i na spolupráci s rodinou, a tím podporujeme i čtení v rodinném prostředí, kde je potřeba podporovat vztah ke knihám ve vztahu dospělý – dítě již od útlého věku dítěte.

Mateřská škola je instituce sloužící v první řadě dítěti. Proto my, učitelky, musíme podporovat každý způsob práce, který je pro rozvoj dítěte příznivý, vhodný a přirozený.

V knihovně
V knihovně
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
90.82 kB
Dokument
Doporučená literatura
doc
2.33 MB
Dokument
Fotogalerie
doc
39.06 kB
Dokument
Příloha – Evakuační záznam
doc
64.45 kB
Dokument
Příloha – záznamové tabulky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jelena Darášová

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
25. 12. 2009, 18:23
Líbí se mí vaše zapojení, rodičů i další veřejných osob do života školy. O tom jask zapojit rodiče diskutujeme zde. http://diskuze.…start=10 . Přijďte mezi nás a podělte se o své zkušenosti. Díky

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze, Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

Knihy pohádek, knihy s příběhy dětských hrdinů, bajky, encyklopedie, atlasy světa, rostlin, živočichů, ptáků, vesmíru apod.