Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Cesta České republiky do Evropské unie
Odborný článek

Cesta České republiky do Evropské unie

23. 11. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Michaela Marešová

Anotace

Příspěvek nabízí návrh dvou kompletních vyučovacích hodin včetně klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a návrhů aktivit.

Následující příspěvek by se mohl stát inspirací učitelům společenskovědních předmětů pro téma Evropské integrace a Integrace ČR do EU.

Sestavila jsem ukázkovou hodinu pro 3. ročník gymnázia za předpokladu, že mám k dispozici dvě vyučovací hodiny. Vycházím z toho, že žáci mají probranou historii evropské integrace, vznik a vývoj Evropské unie, znají stěžejní klíčové pojmy, dokáží je používat a vytvářejí si vlastní názor na evropskou integraci a pojem evropanství.

PLÁN VYUČOVACÍ HODINY

Cíle hodiny
 • žáci získají informace o průběhu vstupu ČR do EU
 • žáci pojmenují a posoudí přínosy i nevýhody členství ČR v EU
 • žáci rozhodnou a argumentují v jakých oblastech a jakým způsobem se jich členství ČR v EU dotýká
 • žáci rozumějí pojmům euroobčan, evropanství, národní identita, národní suverenita

Formy a metody práce

 • metody: situační, diskusní, výklad, brainstorming, otázky
 • formy: hromadná, skupinová a kooperativní

Vstupní informace - znalosti, dovednosti, postoje

 • žáci znají tyto pojmy a umějí pracovat stématy: historie evropské integrace; vznik moderní evropské integrace a Evropské unie
 • žáci mají všeobecné povědomí o současné situaci a dění v EU

POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE

1. Zahájení - motivace

 • metoda galerie – žáci si ve skupinách vylosují obrázky budov institucí a poradních orgánů EU (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský ombudsman, Evropský statistický úřad) a po krátké přípravě (na základě znalostí z minulé hodiny) představí instituci spolužákům tak, aby se zapojil každý člen skupiny (např. představení sídla, systému hlasování, počtu členů apod.) – tímto si žáci ve skupinách sami shrnou učivo z minulé hodiny

15 minut

2. Hlavní aktivity (činnosti učitele a žáků)

 • Formou navozených otázek se snaží učitel spolu se žáky objasnit situaci v ČR před rokem 1989 vzhledem k dalšímu vývoji (tzn. způsob ekonomického rozhodování, forma vládnutí, společenská situace apod.) – jako materiál pro učitele může posloužit publikace Jsme v EU, buďme v obraze; žáci si dělají poznámky dle svého uvážení.

5 minut

 • Žáci dostanou časovou osu (pracovní list: Vstup ČR do EU v datech) znázorňující významné mezníky vstupu ČR do EU (od předvstupní fáze po současnost) s vynechanými kolonkami, kam si v průběhu výkladu doplňují jak významná data, tak události (tento přehled jim poslouží pro představu, ne pro účely písemné práce); tímto získají žáci materiál se základními, chronologicky řazenými informacemi.

20 minut

 • Žáci ve dvojicích napíší, na co jsou jako Češi pyšní, na co a na koho můžeme být hrdí. Posléze si žáci své názory sdělí. Pokud jsou žáci zvyklí diskutovat, funguje učitel jako pozorovatel, v opačném případě vede diskusi.

5 minut

 • Učitel rozdá pracovní list: Víte, že ... a společně si  přečtou některé ze zajímavostí. Informace jsou aktuální a pro žáky tematicky atraktivní (film, hudba, společenský život, věda). Nenásilnou formou se tak žáci dozvědí zajímavosti o významných Češích, objevech, historických zlomech apod.

5 minut

 • Žáci nejprve sami napíší oblasti veřejného života, v jakých se jich samotných dotýká členství ČR v EU. Poté si názory sdělí ve dvojicích a nakonec si spolu s učitelem udělají přehled těchto oblastí na tabuli s patřičnými argumenty a komentářem (aby si žáci uvědomili, že se jich týká mnohem více oblastí každodenního života, než si sami uvědomují).

10 minut

 • Žáci se zamyslí nad tím, jaké výhody a nevýhody může mít ČR vůči ostatním zemím EU, tzn. jaké jsou její silné a slabé stránky, v jakých oblastech může do budoucna ČR hledat příležitosti a v čem spočívají hrozby pro ČR. Žáci doplní tabulku listu: Česká republika v Evropské unii a posléze si ji s učitelem shrnou.

15 minut

3. Zpětná vazba

 • Formou připraveného „testíku" (na základě probraného učiva) si žáci zopakují některé nové i starší vědomosti o EU. Tes vypracuje každý sám, následuje společná kontrola.

10 minut

V případě, že zbude čas, můžeme vést s žáky diskusi např. na téma:

 1. Měli jsme v referendu o vstupu ČR do EU skutečně na výběr?
 2. Co si myslíte o existenci národních států a nadnárodních útvarů? Proč se rozpadlo Rakousko-Uhersko? Nemůže stejný osud potkat EU?
 3. Co si myslíte o citátu V. Havla (z předvstupní fáze): „... bude to krok, kdy Evropa přestane být dějištěm tisícera konfliktů různých minorit, národů a ideologií a stane se prostorem spolupráce a koexistence. "Zhodnoť ho ze svého pohledu".
 4. Když se řekne "společné evropské hodnoty", co si pod tím představíš? Skutečně něco takového existuje? Nejde o vznosné a zároveň povrchní označení?

Takto připravené vyučovací hodiny jsou dle mého úsudku vhodné pro vytváření vlastních názorů, získání základní „kostry" historického vývoje myšlenky evropské integrace a kritického zhodnocení dopadů členství ČR v EU. Hodiny obsahují velké množství informací, z nichž si sami žáci vyberou, co je pro ně důležité. Díky pracovním listům získá učitel přehled o tom, jak studenti členství vnímají, v jakých oblastech se jich nejvíce dotýká. Hodiny nabízejí možnost diskuse a otevření dalších témat. Hodiny nejsou jednotvárné a umožňují studentům aktivně se zapojit do hodiny. Podobu vyučovací hodiny si musí pedagog upravit podle možností a schopností té které třídy (např. metodu galerie nelze dělat se třídou, která se neumí chovat ukázněně mimo školní lavice).

Literatura a použité zdroje

[1] – STENMETZOVÁ, Dana. et al. Jsme v EU, buďme v obraze. Praha : VŠE, 2006. 84 s. ISBN 80-239-8024-6.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
35.16 kB
Dokument
Česká republika v EU
doc
176.76 kB
Dokument
Klíčové kompetence – pracovní list
doc
194.34 kB
Dokument
Očekávané výstupy, klíčové pojmy
doc
47.85 kB
Dokument
Víte, že ...
doc
130.86 kB
Dokument
Vstup ČR do EU

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michaela Marešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k podnikavosti
 • uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Žijeme v Evropě

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vytištěné obrázky budov evropských institucí a poradních orgánů; pracovní listy: Víte, že; Vstup ČR do EU v datech; ČR v EU