Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Malá škola v přírodě
Odborný článek

Malá škola v přírodě

15. 2. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jitka Šidláková
Spoluautor
Mgr. Marie Vyjídáková

Anotace

Projekt málotřídní ZŠ Droždín - Olomouc, který probíhal během třídenní školy v přírodě, je zaměřený na rozvíjení celoroční motivace Olomouc - srdce Hané, na zapojení prvňáčků do života školy a na navození přátelských vztahů mezi učiteli a dětmi. Zároveň sleduje především rozvíjení klíčových kompetencí.
Malá škola v přírodě "Motýl" - Horní Žleb (21. 9. - 23. 9. 2005)
CÍLE PROJEKTU
 1. Rozvíjení celoroční motivace Olomouc - srdce Hané
 2. Zapojení prvňáčků mezi starší spolužáky, do života školy
 3. Navození přátelských vztahů mezi učiteli a dětmi

PROGRAM PROJEKTU

Přípravné práce

Vytváření deníků
Lepení, výtvarné zpracování obalu.

1. den - středa 21. 9. 2005

ODPOLEDNE

Ubytování
Příjezd asi v 15 hod., ubytování v chatkách, prohlídka areálu.

Pravidla pobytu

Dělení do skupin
6 skupin po 10 dětech

Informace o vybraných místech na Hané
Děti se dělí do skupin podle podoblastí Hané (pomocí obrázků s názvy konkrétních míst, jedna ze skupin - Horní Žleb). Každá vzniklá skupina najde podle hádanky (klíč k místu úkrytu) informace o svém místě a mapu. Informaci si děti pročtou, zorientují se v mapě a podle získaných vědomostí vymyslí název pro skupinu. Zároveň by se měla skupina domluvit, jak se ostatním představí - prezentace skupin, volba vedoucího skupiny.

Erby

 • Erb města Olomouce - ukázka erbu, vysvětlení, že se jedná o jednu z věcí, která charakterizuje Olomouc, něco o ní vypovídá.
 • Erby dětí (pracovní list - viz příloha) - otázky by se měly týkat osobního vztahu dětí k regionu (např. Jaké místo v Olomouci a okolí máš rád?).

Volno a prohlídka areálu, příprava táboráku (starší děti)

Táborák (večer)
Pověsti z regionu (čtení), písničky, tři skupiny dostávají za úkol na druhý den ráno prezentaci programu.

2. den - čtvrtek 22. 9. 2005

DOPOLEDNE

Ranní rekapitulace
Předchozí den zrekapitulujeme prostřednictvím tří skupin dětí. Každá skupina dramatizuje přidělenou část předchozího dne, učitelka současně zapisuje na balicí papír hlavní body včerejšího dne.

Společné psaní do deníku (vyčleněný čas)

Kruhová stanoviště
(Snažíme se o obsáhnutí co nejvíce oblastí, které jsou v regionu důležité.) Skupiny se střídají po 20 minutách na předem vymezeném okruhu.

 • Hudba + tanec
  Výuka hanáckého tance a písně (Červené šátečko).

 • Historie Olomouce
  Dozvědět se základní informace z historie našeho města, prožít si je a předvést ostatním. Historické události jsou řazeny chronologicky, každá skupina zpracovává jednu pověst nebo významnou historickou událost - Pověst o založení města Olomouce, Zavraždění Václava III., Husitské války, Vznik olomouckého orloje, Založení kostela na Svatém Kopečku, Strašidlo z Jakubského mlýna.

 • Hanácká řeč
  Použití hanáckého nářečí (překlad ze spisovné češtiny do hanáčtiny, říkanky, básničky).

 • Sport
  Povídání o významných regionálních sportovcích a sportovních událostech. Skalní golf - skupina má za úkol dopravit "golfový míček" (tenisový míček) do jamky. Překonávají trasu terénem a mají se v odpalech střídat v pevně stanovém pořadí (domlouvají si samy děti); časový limit na vyřešení problému 20 min.

 • Výtvarné a pracovní činnosti související s pověstmi regionu
  Práce s přírodními materiály (vory a výroba vodníků).

 • Vzdělávání
  Seznámení s Univerzitou Palackého v Olomouci, informace o jednotlivých fakultách. Každá skupina představí jednu z fakult (předvádějí povolání, které je možné vykonávat po jejím vystudování), ostatní hádají.

ODPOLEDNE

Festival "Naša Haná"

 • Prezentace poznatků Během festivalu by se měly prezentovat veškeré výsledky, které vznikly na kruhových stanovištích během dopoledne. Každá skupina uvede jednu prezentaci:

  • společně zatančit hanácký tanec, popř. zazpívat hanáckou píseň;
  • otevřít galerii výtvarného umění a nabídnout ji divákům k prohlédnutí;
  • zahrát (převyprávět) vznik Olomouce;
  • vysvětlit význam univerzitního vzdělání;
  • mít připravený výstup v "hanáčtině".

   

 • Hanácké zápolení
  Jednotlivé prezentace by měly být odlehčené recesistickým "hanáckým zápolením", např. chůzí za olomouckým tvarůžkem (orientace čichem), měřením hanácké roviny vlastními těly, Ecce Homo v žebříku (překážková dráha družstev), přenášení hanáckého koláčku v puse (dvojice).

Osobní volno

Dělený program

 • Prvňáci nacvičují divadlo či jiné překvapení.
 • Ostatní se dozví o tajemství chystaném pro prvňáčky, které je nutné udržet v tajnosti (výroba srdíček s přáním jednotlivým prvňáčkům). Zkusí přenést zodpovědnost na starší kamarády s organizováním překvapení pro prvňáčky - volbou písničky.

VEČER

Večerní procházka k jezeru

 • cesta lesem
 • pověst z regionu o vodnících
 • pouštění vorů
3. den - pátek 23. 9. 2005

DOPOLEDNE

Ranní rekapitulace
Předchozí den zrekapitulujeme za pomoci zbývajících tří skupin dětí (zápis na balicí papír).

Společné psaní do deníku

Přijímání prvňáčků

 • představení prvňáčků
 • přijímací "rituál"

ODPOLEDNE

Balení a úklid


Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
123.05 kB
PDF
Aktivity s přehledem rozvíjených klíčových kompetencí, mezipředmětovými vztahy a vztahy k průřezovým tématům
doc
46.88 kB
Dokument
Pracovní list - erb
pdf
166.99 kB
PDF
Zhodnocení průběhu školy v přírodě

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jitka Šidláková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání
 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí