Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 7. část
Odborný článek

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 7. část

9. 7. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Emil Calda
Spoluautor
RNDr. Eva Zelendová

Anotace

Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.

Tento text navazuje na příspěvky Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 3. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 4. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 5. část a Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 6. část.


V sedmé části našeho seriálu se budeme věnovat geometrickým útvarům, které většinou zapisujeme pomocí nerovnice nebo pomocí soustavy nerovnic.

Zvolené téma vede žáky kromě jiného:

 • k rozvíjení geometrického vidění a prostorové představivosti;
 • k rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním (k činnostem, kterými se učí poznávat a nalézat situace, v nichž se může orientovat prostřednictvím matematického popisu), k vyhodnocování matematických modelů, k poznávání mezí jejich použití, k vědomí, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro více situací a jedna situace může být vyjádřena různými modely);

(viz Cílové zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia), a naplňovat tak následující očekávané výstupy (viz Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP G):


GEOMETRIE

Očekávané výstupy
žák
 • používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů v rovině a v prostoru, na základě vlastností třídí útvary
 • využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému
 • řeší planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí
 • řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech

ČÍSLO A PROMĚNNÁ


Očekávané výstupy
žák
 • řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic
 • graficky znázorňuje řešení rovnic, nerovnic a jejich soustavČlánek Basketbal očima profesora Ypsilona je posledním článkem seriálu, ve kterém jsme se setkávali s profesorem Ypsilonem a jeho žáky v mnoha různých reálných životních situacích. Na tento seriál naváží další články Emila Caldy. Byly, podobně jako články o profesoru Ypsilonovi, uveřejňovány před mnoha lety v Rozhledech matematicko-fyzikálních. Svým obsahem jsou však inspirující i pro současné učitele na gymnáziu.

Basketbal očima profesora Ypsilona 1


1 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních, ročník 62, č. 1.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
414.06 kB
Dokument
Basketbal očima profesora Ypsilona

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Emil Calda

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída