Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních gymnázií
Odborný článek

Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních gymnázií

Anotace

Příspěvek přináší zkušenosti se zpracováním průřezových témat ve ŠVP v pilotních gymnáziích.

 

 

Průřezová témata se zabývají aktuálními okruhy problémů současného světa. Zdůrazňují multikulturní, demokratický, globální a proevropský aspekt vzdělávání. Přispívají k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého žáka, k získání potřebné vybavenosti pro „život s médii" a k získání respektu k životnímu prostředí a vědomí nutnosti jeho ochrany.

Procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, jsou důležitým formativním prvkem a podílejí se na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Vytvářejí nové příležitosti pro rozvoj osobnosti žáka, pro uplatnění jeho individuálních schopností a zájmů i pro vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Průřezová témata otevírají žákům další perspektivy poznání, umožňují přistupovat k problémům z různých hledisek, vnímat je komplexně a v provázanosti k ostatním oborům. Jsou cestou k utváření postojů k zásadním otázkám současného světa a uvědomování si osobní zodpovědnosti za kvalitu života jednotlivce i celé společnosti.

V návaznosti na projekt Pilot G (http://www.vuppraha.rvp.cz/sekce/66, Pilot G/GP) byl zpracován materiál Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu - zkušenosti z pilotních škol. Text shrnuje nejdůležitější poznatky z analýzy 16 školních vzdělávacích programů pilotních gymnázií a zúročuje zkušenosti a postřehy získané od učitelů z praxe v průběhu realizace projektu.

Společně se zkušenostmi z pilotních základních škol - http://www.rvp.cz/clanek/132/2085 - je východiskem pro další odbornou práci a hledání efektivních modelů výuky průřezových témat na školách a vhodné metodické podpory.

Důležitá doporučení pro práci s průřezovými tématy jsou rovněž uvedena v Manuálu pro tvorbu ŠVP na gymnáziích - http://www.rvp.cz/manualg a v Manuálu pro tvorbu ŠVP v základním vzdělávání - http://www.rvp.cz/soubor/manual.pdf (pro nižší ročníky víceletých gymnázií). Problematikou hodnocení průřezových témat se zabývá text http://www.rvp.cz/clanek/132/2085.

Jako ukázku přikládáme zpracování Zkušeností z pilotních gymnázií (víceletých a čtyřletých) z následujících průřezových témat:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
  • Příloha 1
  • Příloha 2
  • Příloha 3
  • Příloha 4

Podobně jako u základních škol lze i v případě průřezových témat na gymnáziích říci, že své opodstatnění ve vzdělávání mají. Pilotní školy jejich specifičnost a význam pochopily, dokázaly je zapracovat do svých školních vzdělávacích programů a zařadily je do výuky.

Nadále je třeba této problematice věnovat soustavnou pozornost, získávat zkušenosti z dalších škol i podněty ze zahraničí. Důležité je, aby probíhal kontinuální dialog praxe a jednotlivých odborných pracovišť. Realizaci průřezových témat je důležité podpořit systematickou metodickou podporou.

Pro další práci škol a pro vznik podpůrných metodických materiálů je třeba:

 • Pracovat se všemi tematickými okruhy průřezových témat, pochopit jejich specifika, variabilitu dílčích témat, námětů a činností a hledat pro jejich výuku vhodné metody a formy práce.
 • Zpracovat modelové příklady integrace tematických okruhů průřezových témat do vzdělávacího obsahu oborů a projektů.
 • Formulovat modelové očekávané výstupy1 k tematickým okruhům všech průřezových témat a tím přispět k jejich efektivní výuce, dalšímu rozvoji a volbě vhodných evaluačních nástrojů na úrovni žáka, školy a třídy.

 


1 Tvorbě Modelových očekávaných výstupů se věnuje rezortní úkol VÚP v rámci rozvoje průřezových témat. Modelové očekávané výstupy budou formulovány pro jednotlivé tematické okruhy všech průřezových témat. Pro každý tematický okruh budou konkretizovány jak vědomosti, dovednosti a znalosti, tak postoje a hodnoty, které se mají prostřednictvím tematických okruhů rozvíjet. Na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů nebudou Modelové očekávané výstupy závazné, ale stanou se důležitou metodickou podporou pro všechny formy realizace jednotlivých průřezových témat. O průběhu úkolu a jeho výstupech budeme pedagogickou a odbornou veřejnost průběžně informovat.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
193.36 kB
Dokument
Environmentální výchova
doc
102.54 kB
Dokument
Multikulturní výchova
doc
109.38 kB
Dokument
Osobnostní a sociální výchova
doc
20.51 kB
Dokument
Příloha 1
pdf
401.37 kB
PDF
Příloha 2
pdf
431.64 kB
PDF
Příloha 3
doc
47.85 kB
Dokument
Příloha 4
doc
118.16 kB
Dokument
Výchova demokratického občana
doc
148.44 kB
Dokument
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Markéta Pastorová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Průřezová témata ZV a GV obecně