Odborný článek

James Bond je zpět

24. 4. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Anotace

Žáci vyhledávají a třídí hodnotící prvky a na základě této práce na čtyřech variantách jedné zprávy srovnávají různé autorské postoje. Následně vyhledávají obdobnou zprávu a sami vytvářejí různé varianty vyjadřující různé autorské postoje. Současně si uvědomují stavbu mediálního sdělení.

Cíl a motivace

Cílem této lekce je rozvíjet u žáků dovednost rozpoznávat hodnotící prvky v mediálním sdělení a odhadovat autorský záměr sdělení. Motivačně jsem zvolil text, který je žákům blízký (zpráva o nově vycházející bondovce, navíc zdrojem je právě internetová podoba novin). Jako evokaci jsem na začátku hodiny položil jednoduchou otázku: „Co vám říká číslo 007?"

Popis lekce

Žáci pracují se čtyřmi variantami zprávy. Plní postupně tyto úkoly:

 1. Vyhledej v textu hodnotící prvky a roztřiď je do T-grafu na „kladné" a „záporné".
 2. Vypiš přívlastky neutrální (např. dobrodružný příběh, nový příběh).
 3. Roztřiď hodnotící prvky po jazykové stránce na přívlastky, ironie a ustálená slovní spojení).
 4. Pojmenuj autorské postoje a záměry jednotlivých textů.

Popis autorských postojů a záměrů:

 • Varianta A: nezaujatý, objektivní postoj autora , psáno se záměrem informovat čtenáře
 • Varianta B: vůči bondovkám kladně zaujatý, více se ale přiklání k filmu, má pochybnosti o novém autorovi, záměrem je nejenom informovat, ale také vyjádřit pochybnosti
 • Varianta C: k bondovkám má velmi kladný vztah, samozřejmě očekává filmové zpracování, novému autorovi zcela důvěřuje, záměrem je pochvalná informace o nové knize s cílem přilákat pozornost čtenářů
 • Varianta D: je proti bondovkám, ironicky se strefuje jak do čtenářů, tak do hlavní postavy, nového autora i vydavatelů, opatrný respekt má pouze k původnímu autorovi, tvůrci hlavní postavy, záměrem je kritika, autor zprávy dává najevo určitý despekt

Rozšiřující úkoly:

 • Prohlédni si titulky, srovnej je a vytvoř jejich další vhodné varianty.
  Poznámka: Je možný opačný postup: nejdřív samostatně tvořit titulky, teprve potom je hodnotit a srovnávat.
 • Žáci se seznámí s originálem textu a jeho zdrojem.
 • Vyhledej na vhodném webu jiné drobné zprávy z kultury a utvoř dvě varianty zprávy, první „kladnou" a druhou „zápornou".

Závěr a hodnocení

První tři úkoly lze zadat jak k individuální, tak i ke skupinové práci. Na čtvrtém úkolu by se ale měli podílet všichni.

Hodnocení provádíme společně, žáci vytvářejí společné flipy s T-grafem hodnotících výrazů, seznamem neutrálních přívlastků a přehledem roztříděných hodnotících výrazů. Hlavním cílem lekce je samozřejmě 4. úkol, ve kterém na základě vyhledaných hodnotících prvků žáci odhalují autorský postoj a záměr. Jako nápovědu autorských postojů používám čtyři symboly:

 • 0 (neutrální)
 • + (kladný)
 • ++ (velmi kladný)
 • - (záporný)

Symboly rozmístím do čtyř rohů třídy a při hodnocení jednotlivých textů se žáci přesunují vždy k tomu symbolu, který nejvíce vystihuje jejich názor/postoj. „Ke kterému postoji byste zařadili text č. ... ?" Své rozhodnutí musí žáci vždy vysvětlit a obhájit pomocí citace z textů.

Rozšiřující úkoly se samozřejmě nevejdou do jedné vyučovací hodiny, práci s vyhledáváním a tvořením textů obvykle zadávám jako domácí cvičení.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
29.3 kB
Dokument
Příloha 1
doc
29.3 kB
Dokument
Příloha 2
doc
25.39 kB
Dokument
Příloha 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • vnímání autora mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy s variantami (Příloha 1 a 2) a s originálem textu (Příloha 3)