Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jaroslav Ježek, Jan Werich, Jiří Voskovec
Odborný článek

Jaroslav Ježek, Jan Werich, Jiří Voskovec

Anotace

Lekce zaměřená na život a nejen společnou literární i hudební tvorbu Ježka, Wericha a Voskovce s využitím čtení s porozuměním, aktivního vnímání textu, mluveného slova, zpěvu – audio a video ukázek.

Lekce je zaměřená na život a (společnou) literární i hudební tvorbu Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Využívá různých aktivit (čtení s porozuměním, aktivní vnímání psaného i slyšeného textu, audio a video ukázek) žáků, ti pracují převážně samostatně, při některých činnostech mají možnost spolupráce, využíváme i společné práce celé třídy.

Cíle popisované lekce:

 • poznávání a uvědomění si osobností Osvobozeného divadla jako lidí s pohnutými osudy (Ježkova nemoc, předčasná smrt, emigrace, tvorba a život po válce)
 • orientovat se v psaném textu, vyhledávat v něm požadované informace
 • schopnost aktivně vnímat mluvené/zpívané slovo
 • formulovat své myšlenky, odpovědi, názory, svá hodnocení
 • zaujmout postoj, zdůvodnit a obhájit svá rozhodnutí
 • hrát fair-play (pokud se rozhodnu, že chci, aby má práce byla hodnocena, nebudu podvádět a musím pracovat sám a zvládnu to čestně i s vědomím, že učitel nemá šanci uhlídat během hodiny celou třídu)
 • být ohleduplný a tolerantní (i když čtu rychle a musím dlouho čekat, dám šanci i těm, kteří jsou pomalejší, aby mohli text přečíst v klidu do konce; nebudu dělat hluk, protože ostatní by neslyšeli to, co potřebují a nemohli by pracovat)

1. hodina (samostatná práce s textem - ppt + pracovní list Prezentace+Civilizace; společná kontrola správnosti vyčtených nebo vytušených informací; společná četba; samostatně doplňování chybějících slov v textu podle poslechu a formulování hlavní myšlenky textu).

Hodinu jsem začala velmi stručným úvodem do tématu - zmínila jsem v podstatě pouze jména a období, ve kterém se pohybujeme (něco již žáci věděli z dřívější doby a také v tuto chvíli nebylo nutné, aby byli vybavení nějakými informacemi - ty měli získat v průběhu lekce).

Poté jsem hned přešla k zadání práce:
Máte před sebou pracovní list, na kterém vidíte 8 úkolů. Ty se vztahují k prezentaci, každý k jedné stránce textu. Po přečtení textu, který uvidíte na tabuli, byste měli umět úkol vypracovat (odpovědět na otázku, případně citovat). Na některé otázky získáte jednoznačnou odpověď hned, někdy budete muset hledat souvislosti nebo se opřít o svůj názor nebo se k otázce vrátit později. Nevadí, že některé z odpovědí nebudou správné - po skončení prezentace si je společně projdeme a ujasníme si potřebné. Také se může stát, že na některé odpovědi nepřijdete. V tom případě vyčkejte, po skončení prezentace se dozvíte ještě další informace, které vám určitě pomohou. Dopředu vás musím upozornit na jednu podstatnou věc: zřejmě se vám bude zdát, že zvolené barvy pozadí jsou přinejmenším „divné" a že se vám text velmi špatně čte. Mějte na paměti, že to není chyba, ani má neschopnost změnit barvu pozadí, ale že zvolené barvy mají svůj účel. Proto se tím nemusíte zabývat (hlasitými komentáři a poznámkami). Pokud něco nebudete umět přečíst z lavice, přijďte tak blízko, jak budete potřebovat, abyste text mohli přečíst.

Bonusový úkol: Během promítání prezentace bude znít několik písní z dílny Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Pokud víte, jak se jmenují, připište to do svého pracovního listu. (Tento úkol je samozřejmě možné zadat pouze v případě, že během prezentace nějaké písně znít budou.)

Žákům jsem dala dvě možnosti:

1) pokud chtějí být hodnoceni, musí pracovat celou hodinu sami
2) pokud nechtějí být hodnoceni, mohou spolupracovat ve dvojici. Naprostá většina si nakonec zvolila první možnost.

Při prezentaci je třeba dbát na to, aby i ti nejpomalejší čtenáři stihli přečíst celý text. My jsme se domluvili tak, že naši „pomalíci" budou dávat znamení, že můžeme pokračovat.

Po skončení prezentace jsem ještě doplnila v rámci krátkého povídání některé chybějící informace, které se nemohli z textu v prezentaci dovědět (např. jsem zmínila věk, kdy zemřel Ježek).

Na základě získaných informací už byli všichni žáci schopni vypracovat zadané úkoly. Objevilo se samozřejmě i pár dotazů, zodpovídali si je většinou už žáci mezi sebou, protože se ptali na již řečené, jen jim informace unikla.

V souvislosti s písní Kupuju hrobku, prodávám hrobku, jsem se zaměřila na Osvobozené divadlo a hru Vest pocket revue. Přečetli jsme si krátkou informaci o hře, která je uvedena na pracovním listě, dva žáci pak přečetli úryvek.

Protože ke hrám V+W patřily nerozlučně Ježkovy písně, pokračovali jsme písní Civilizace (2. strana pracovního listu). Je samozřejmě možné vybrat jakoukoli jinou píseň, já jsem zvolila tuto, protože za vcelku vtipným textem se skrývá hluboká myšlenka, a také se mi zdála aktuální jak z hlediska současnosti (moc a síla peněz), tak vzhledem k tomu, co jsme zrovna probírali v dějepise (spásonosný osel = Hitler, Mussolini). Byla jsem zvědavá, jestli na tuto souvislost žáci přijdou sami (přišli).

Než jsem nahrávku pustila, měli si žáci samostatně očima projít první část textu (nad čarou) a jen v duchu odhadnout, jaká slova by asi mohla patřit na vynechaná místa. Pak již během poslechu doplňovali chybějící slova. Nahrávka, kterou jsem měla k dispozici, měla ve druhé části písně jiný text než ten, který je uvedený v pracovním listě. S druhou částí jsme proto pracovali tak, že se žáci měli pokusit zachytit co nejvíce slov z nahrávky. Píseň slyšeli dvakrát, stačilo to, všichni stihli doplnit. Po skončení poslechu jsme si společně prošli slova, abych měla jistotu, že všichni měli možnost si případně opravit nepřesnosti. Druhou část jsme si pak přečetli a jak už jsem zmínila, zaměřili se hlavně na poslední tři verše. Teprve teď měli žáci formulovat „svou" hlavní myšlenku - vzhledem k rozdílnosti textů ve druhé části písně mohli vycházet jen z první části textu. Hlavní myšlenky pak sdělili ostatním. (Je možné zvolit i jiný postup, např. se k hlavní myšlence propracovat rozborem kratších úseků textu, kdy si mohou žáci psát svou osnovu a z ní pak hlavní myšlenku vyvodit.)

K písním V+W+J se průběžně vracíme v hodinách HV.

2. hodina (ujasnění základních životopisných dat - společně na základě informací v pracovním listě; samostatná práce/práce ve dvojicích - doplnění požadovaných informací k Divotvornému hrnci; samostatná práce + možnost práce ve dvojicích/skupinkách - hodnocení a srovnání ukázek k Divotvornému hrnci - 2. strana pracovního listu).

K ujasnění a shrnutí základních životopisných dat všech tří osobností jsme využili první části druhého pracovního listu - informace jsou velmi stručné, ale pro naše účely se mi zdají dostačující. Nabízí hlavní přehled a jasně ukazují na to, že V+W+J tvořili jedno (zásadní) období společně, a že i jejich životní osudy byly podobné (emigrace). Některé zajímavosti a další informace jsem doplnila ústně, něco věděli sami žáci (zejména filmové role Jana Wericha, Fimfárum...)

Zbytek hodiny jsme věnovali muzikálu Divotvorný hrnec.

Zadání práce: Divotvorný hrnec je název muzikálu, na kterém se podíleli V + W. Tvým úkolem je po přečtení krátkého textu v pracovním listě doplnit chybějící informace. Čti pozorně, pokud nenajdeš odpověď napoprvé, k textu se vrať ještě jednou. Můžeš spolupracovat se sousedem.

Text je natolik jasný, že problémy se zpracováním nebyly, ale samozřejmě jsme si pak všechny doplněné informace společně prošli a případně ujasnili. Také jsme si zopakovali, co je to vlastně muzikál (to dali žáci bez problému dohromady sami).

Hlavní těžiště hodiny pak spočívalo v hodnocení a srovnávání ukázek z muzikálu. Využila jsem materiály dostupné z www.youtube.com. Jsem si vědoma toho, že nejsou natolik kvalitní, jak by bylo potřeba, ale momentálně nic lepšího k dispozici nemám. (Ne)kvalita ukázek samozřejmě ovlivnila i hodnocení žáků, ale nepovažuji to za negativum, spíše naopak, mohli vnímat více rovin (nejen hudební, textovou, ale i vizuální, zpracování videa, starší a modernější přístup).

Zadání práce: Uslyšíš dvě písničky z muzikálu Divotvorný hrnec, každou ve dvou verzích. První (starší) verzi zpívá Eva Pilarová a Waldemar Matuška, druhá (novější) verze je z roku 2004, z Chicaga, kde Divotvorný hrnec hrál ochotnický divadelní spolek.

U první ukázky (U nás doma) se pokus porovnat kvalitu zpěvu, vizuální zpracování, napsat jakékoli smysluplné postřehy, komentáře, ohodnotit obě verze a vybrat tu, která se ti zdá lepší. Svůj výběr nezapomeň zdůvodnit.

U druhé ukázky uslyšíš, že „Ten, kdo nemá rád, je jak...". Tvým úkolem je doplnit nejméně pět charakteristik (přirovnání), které uslyšíš. Může jich být více. Nakonec opět vyber podle tebe podařenější verzi a svůj výběr odůvodni.

U druhé ukázky (Ten, kdo nemá rád), byl zpočátku problém, protože opravdu nebylo napoprvé všemu dobře rozumět, takže když se objevil nějaký hluk, ostatní nepostřehli slova. Díky tomu, že pak slyšeli žáci i druhou verzi, a že se mohli poradit se sousedem, nakonec všichni napsali více než pět požadovaných charakteristik.

Lekci jsme zakončili společným krátkým povídáním o hudebních ukázkách, žáci měli možnost (a využili jí) vyjádřit své postřehy a hodnocení nahlas.

Je samozřejmě vhodné učivo v následující hodině zafixovat, upevnit, zopakovat. Vzhledem k charakteru lekce nedoporučuji test, ale jinou aktivitu (brainstorming, pětilístek, myšlenkovou mapu atd.). V případě, že by byla taková lekce pro žáky nezvyklá, nová, je velmi vhodné, aby žáci svou práci (s použitím vhodné metody) v závěru zhodnotili.

Hodnocení lekce

Celkově hodnotím lekci pozitivně, myslím, že vytčené cíle se v časově omezeném prostoru podařilo naplnit. Dobré bylo, že lekce proběhla ve dvou po sobě jdoucích hodinách, takže jsme mohli hned navazovat. Příjemně překvapená jsem byla ohleduplností a trpělivostí žáků (jak při čekání na pomalé čtenáře - tohoto momentu jsem se dost bála, tak na konci druhé hodiny snahou za každou cenu slyšet v ukázce Ten, kdo nemá rád to, co jsem po nich chtěla, i když bylo rozumět opravdu špatně a soustředit se bylo už dost těžké). Museli vlastně stále něco vnímat, psát, doplňovat. Hodina by mohla zřejmě proběhnout i pasivně, bez pracovních listů, ale jsem přesvědčená, že by neměla takový efekt. Pracovní listy sloužily jako „pojistka" vnímání a zároveň žákům samozřejmě zůstanou jako materiál, ke kterému se mohou v případě potřeby vracet.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
50.78 kB
Prezentace
Jan Werich vzpomíná
doc
48.83 kB
Dokument
Pracovní list č. 1 - úkoly k prezentaci (zadání)
pdf
73.24 kB
PDF
Pracovní list č. 3 - Divotvorný hrnec (zadání)
pdf
75.2 kB
PDF
Pracovní list č. 4 - Divotvorný hrnec (řešení)
doc
48.83 kB
Dokument
úkoly k prezentaci (řešení)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Šteyerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Jan Werich vzpomíná... (prezentace ppt), pracovní listy, nahrávka Civilizace + dalších písní podle vlastního uvážení (např. Tmavomodrý svět, Život je jen náhoda, Nebe na zemi)