Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Tahač - učíme se poznávat chlapce
Odborný článek

Tahač - učíme se poznávat chlapce

17. 10. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Rozvoj poznávacích schopností, manipulačních a grafomotorických dovedností, posilování prosociálního chování v dětské herní skupině skrze téma vztahující se k autům-tahačům, které děti zajímá.

Tento integrovaný blok byl realizován v únoru roku 2008 jako součást celoročního projektu. Základní téma jsme se snažili rozvrhnout tak, aby motivovalo chlapce k různým činnostem a aby odpovídalo jejich potřebám a možnostem. Vzdělávací aktivity, které jsme dětem nabízely, byly zaměřené zejména na rozvíjení konstruktivních a grafomotorických dovedností.

Zaměření projektu:

 • přiblížit dětem tematiku dopravy
 • umožnit jim prohlídku dopravního prostředku - tahače
 • rozvíjet komunikativní dovednosti
 • rozvíjet pozorovací schopnosti, představivost a fantazii
 • vytvořit prostor k tvořivým a herním činnostem
 • motivovat děti k získávání dovedností předcházejících psaní
 • usnadnit sociální integraci dítěte a jeho osobnostní rozvoj
 • umožňovat dětem navrhovat řešení, spolupodílet se na vytváření projektu
 • podporovat vytváření vztahů dítěte k jinému dítěti
 • podporovat vzájemnou spolupráci a domluvu dětí

Rozvíjené kompetence:

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy
 • vyjadřovat svou představivost
 • prožívat radost ze zvládnutého
 • zvládat jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka
 • těšit se z hezkých zážitků
 • zaujímat vlastní názor a vyjádřit ho
 • spolupracovat, chovat se citlivě a ohleduplně k postiženému dítěti

Realizace nabízených činností

1. DEN

Motivace, promítání krátkého filmu o tahačích, vyprávění řidiče: „Tahač je nákladní automobil uzpůsobený k přepravě přívěsů nebo návěsů. Přívěsový tahač je opatřen závěsovým zařízením pro přívěs, návěsový tahač má přivařenou točnici k uložení přední části návěsu. Tahače pro dálkovou mezinárodní přepravu mají turbodieselové motory a mohou přepravovat jak těžkotonážní návěsy, tak i přívěsy. Speciální tahače na vícenápravových speciálních mostových přívěsech dokážou přepravit nadměrné náklady až do hmotnosti 700 tun. V sestavě do povolené délky 18 m vytvářejí „silniční vlak"."

Děti si prohlížejí tahač (úplně nový), poslouchají výklad řidiče, pozorují odklápění kabiny, vyptávají se řidiče na jednotlivé části zařízení, procházejí kabinou, dotýkají se volantu.

2. DEN

Využití předchozích zkušeností k rozvoji vyjadřování, představivosti, tvořivosti a spolupráce.

 • děti vyprávějí, co je upoutalo, co bylo na tahači zajímavé, co si pamatují z vyprávění a z promítání
 • vytvoření myšlenkové mapy, plánování činností
 • vystřihování z časopisů, nalepování, dokreslování
 • společná kresba tahače

Děti se domlouvají na postupu kresby, rozdělují si jednotlivé části, půjčují si pastely,vzájemně se doplňují a radí si.

3. DEN

Využití motivace k rozvíjení hry Na dopravu, konstruování, seznámení s písní.

 • děti konstruují tahače s využitím stavebnice SEVA, zapojují části do sebe s vyvinutím určité síly a tlaku jemně-motorických pohybů
 • staví garáže z kostek, vytvářejí prostorové celky a ohraničují prostor mezi tahači, převážejí náklad
 • posílají autíčko integrovanému dítěti
 • vystavení prací, umístění zákazu bourání před parkoviště
 • děti vytleskávají, rytmizují a melodizují slova:
  • au-to je-de, le-tad-lo lé-tá - e, g, fis, d, e, g, fis, d
  • tú-tú-tú, ta-hač už je tu - d, fis, a, g, g, fis, fis, e
 • seznámení a nácvik písně Auto (Skřivánek, Praha: ORBIS, 1951 , str. 60)

Poznámka: místo slova auto děti použily slovo tahač.

4. DEN

Využití motivace k rozvíjení koordinace zraku a jemné motoriky a k rozlišování.

 • nabídnu dětem několik pracovních listů a skládanek tak, aby se mohly samy rozhodnout, kterou činnost a který pracovní list si vyberou
 • grafomotorická cvičení jsou různě motivovaná, např.:
  • tahač jede po dálnici - vodorovné čáry
  • tahač má špatně seřízený výfuk - spojené dolní kličky
  • tahač jede po hrbolaté silnici - vlnovky vedoucí zleva doprava
  • tahač jede po kruhovém objezdu - kroužení vpravo po kružnici
  • v tahači byl chladič ve tvaru spirály - spojené horní kličky
  • tahač jede po klikaté silnici - kreslíme čáry ve vymezeném prostoru
   1.

    

 • děti si samy zhotovují pracovní listy za pomoci samolepek a zkouší zvládat různou náročnost grafomotorických cviků
 • individuálně dítě s odkladem školní docházky - pracovní list zaměřený na rozlišování figury na zadním pozadí; dítě se pokouší ve spleti čar najít obrys auta
  2.

   

5. DEN

Využití motivace k posílení prosociálního chování a ke spolupráci dětí

Otázky: Co tě napadne, když řeknu tahač? Co všechno můžeme tahat? Co bychom neměli tahat? Využití situací z běžného života dětí k upozornění na nevhodné chování, např. tahání za šály, za visící bambule u čepic. Znáte nějakou hru, ve které děti něco tahají? Když před slovo tahat řeknu ne - jaké slovo utvořím? Když dám před slovo tahat za, jaké slovo vznikne? Napadají vás další příklady? Co znamená přetahovat?

 • děti utvoří dvě skupiny a přetahují se lanem
 • hra s lanem - „Záchranný kruh"

Popis hry: Svážu obě konce lana k sobě, abych vytvořila kruh, který položím na zem. Děti se posadí kolem kruhu. Každé se chytí provazu a použije ho k tomu, aby se postavilo. (P. Schiller - Hry pro rozvoj dětského mozku, str. 60)

6. DEN

Využití motivace k rozvoji paměti a rozlišování písmen, k realizaci vlastních plánů a nápadů

 • cílem hry je zapamatovat si co největší počet slov. Hru uvedu slovy: „Byla jsem ve školce a viděla jsem tam tahač." Ukáži na další dítě, které zopakuje poslední slovo a přidá k němu další, např.tahač a kabinu. Další dítě zopakuje dvě slova a přidá další, např.tahač, kabinu a motor. (obr. ve Fotogalerii)
 • děti třídí tvary písmen (T, A, H, Č) na hromádky, některé děti tvary obkreslují, některé je upevňují na magnetickou tabuli.
 • děti realizují vlastní plány a nápady, vytvářejí si auta ze židliček, doplňují o detaily, rozvíjejí hru. (obr. ve Fotogalerii)

7. DEN

Kontrola myšlenkové mapy, zhodnocení projektu, evaluace

Děti vypráví o tom, co se povedlo, co se jim líbilo, čemu se zasmály, co by chtěly zopakovat, co by udělaly jinak. Připomeneme si společnou kresbu, spolupráci dětí. Rozloučíme se písní:

I have a car ...
3. I have a car ...


Závěr

Dětem se téma líbilo, soustředěně pozorovaly, sledovaly promítání, poslouchaly vyprávění. Při prohlížení tahače se vyptávaly, všímaly si souvislostí. Poznaly, že se mohou mnohému naučit, aktivně se zapojovaly do všech činností.

Líbilo se jim přetahování lanem. Připravené pracovní listy je motivovaly, radovaly se z toho, že je zvládly, a postupně si v dalších dnech vyzkoušely všechny. Při kreslení společného obrázku spolupracovaly, dokázaly se přizpůsobit společnému programu, vědomě vyvíjely úsilí k dosažení výsledku. V sebehodnocení byly nejisté, hodnotily podle předchozího dítěte.

Závěry pro další práci: Navázat na projevený zájem dětí o dopravu, pokračovat v motivaci, nabídnout chlapcům další dopravní prostředek. Učit děti zaujímat vlastní názory a postoje, hodnotit to, co chtěly udělat a co se jim povedlo, co ne a co by chtěly dokázat.

Rizika a úskalí

 • nedostatečná motivace dítěte k činnostem
 • nerespektování rozdílných smyslových předpokladů
 • nevhodné prostory a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovednosti předcházejících psaní a čtení
 • nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí
 • nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, její rozvinutí a dokončení
 • omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu
 • výběr a nabídka témat, která jsou pro vnímání a chápání dítěte náročná

Literatura a použité zdroje

[1] – SCHILLER, P. Hry pro rozvoj dětského mozku. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-905-4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
170.9 kB
PDF
Fotogalerie
pdf
22.46 kB
PDF
Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze

Nutné pomůcky:

Tahač, auta, kostky, stavebnice SEVA, pracovní listy, zhotovené pro toto téma, prospekty a časopisy, výtvarný materiál.