Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Seminář – Indické dny
Odborný článek

Seminář – Indické dny

10. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kateřina Rašínová -

Anotace

Během dvoudenního semináře získají žáci komplexní přehled o státech Indického subkontinentu. Počínaje přírodními podmínkami, přes formující historické události až po ukázky z běžného života obyvatel Indie.

Zpracování jednotlivých bloků - časová organizace semináře viz Tabulka 1

Úvod:
 1. Promítání diapozitivů z prázdninové cesty jednoho z učitelů po Severní Indii s komentářem a ukázkou přivezených suvenýrů (pohlednice, sárí aj.).
 2. Přírodní podmínky jižní Asie.

Pomůcky - dvě slepé mapy jižní Asie na archu formátu A2, pastelky, fixy, rupie (viz příloha Rupie).

Toto téma bylo částečně opakováním učiva o přírodních podmínkách jižní Asie, vzhledem k tomu, že bylo již dříve probíráno. Žáci se na školním hřišti rozdělili do dvou družstev, která mezi sebou soupeřila. Po celém hřišti a jeho okolí byli rozházené cedulky s fyzicko-geografickými pojmy z učiva o jižní Asie a s „indickými" hesly (viz příloha Indické pojmy), které žáci zakreslovali do připravených slepých map Indického subkontinentu velkého měřítka. Každé družstvo pracovalo na jedné fyzickogeografické obrázkové mapě Indie. Vznikly tak celkem čtyři obrázkové mapy Indie a na konci druhého dne byla vyhlášena ta nejlépe zpracovaná. Žáci, kteří vytvořili nejrychleji kompletní mapu, byli odměněni rupiemi.

Kastovní systém

Pomůcky - rupie, plakát, kde je zobrazeno posvátné zvíře hinduistů - kráva; 3 l mléka, skleničky, 3 x 5 kartiček se jmény jednotlivých kast, pro každého studenta psací potřeby a pracovní list (viz příloha Úkoly pro kasty), Školní atlas dnešního světa, Ottova všeobecná encyklopedie, Kapesní atlas světa, Školní atlas světa, PC s připojením k internetu, knihovna se zeměpisnými publikacemi, pravítka, psací potřeby, kalkulačka.

Nejdříve jsme připevnili plakát a připravili několik litrů mléka sloužící k rituální očistě. Žáci byli rozděleni do trojic, každá tvořila jednu kastu indického kastovního systému:

 • brahmáni (kněží)
 • kšatrijové (válečníci)
 • vaišjové (obchodníci, řemeslníci a zemědělci)
 • šúdrové („služebníci", nejnižší kasta)
 • „nedotknutelní" (párijové)

Každé kastě bylo vysvětleno zhruba její postavení ve společnosti a následně pravidla chování mezi kastami:

 1. Potkáš-li příslušníka z vyšší kasty, obejdi ho zprava.
 2. Potkáš-li příslušníka z kasty „nedotknutelných", musíš se rituálně očistit.
 3. Nesmíš promluvit s jinými lidmi než s příslušníky své kasty nebo s Brahmánem, promluvíš-li, musíš se očistit.
 4. Pokud se kamarádí dvě osoby z jiných kast, propadnou se do kasty „nedotknutelných".
 5. Při každém porušení pravidel se musíš rituálně očistit - pohladit plakát, kde je zobrazena kráva, a vypít sklenici mléka.

Každý žák měl na prsou cedulku s názvem své kasty a s číslem: brahmáni 1, kšatrijové 2, vaišjové 3, šúdrové 4, „nedotknutelní" 5; aby bylo na první pohled vidět, kdo patří do nižší kasty. Ve zbývajícím čase žáci plnili úkoly uvedené v pracovním listu, a přitom vyhledávali informace ve školní knihovně, na internetu, v atlasech i v učebnicích a museli dodržovat pravidla chování mezi kastami. Žák, který na konci hodiny zůstal ve své kastě, byl odměněn „rupiemi".

Starověk

Pomůcky - 8 kopií tabulky (strana 1, 2) z přílohy Starověká Indie, rozstříhané kopie (i přes znaky sanskrtu), 8 výtisků (strana 3) abecedy.

Blok je rozdělen na dvě části. První část (cca 20 min.) - na 12ti místech byly ukryty útržky textu (vždy na jedno místo 8 stejných útržků), žáci byli rozděleni do dvojic, každá měla k dispozici jeden výtisk abecedy. Žáci ve dvojici se musí držet za ruce a společně najít všech 12 útržků. Při správném seřazení útržků mohou žáci pomocí abecedy přeložit nápis psaný abecedou Devanāgarī v jazyce Sanskrt (nápis: Bharatavarša). V druhé části (cca 20 min.) byl s žáky rozebrán text, vysvětleny nesrovnalosti a vysvětlen pojem Bharatavarša.

Otázky k textu:
 • Kterou částí Indie protéká řeka Indus?
 • Proč nemohli lidé osídlit jeho úrodná údolí?
 • Co je vegetace?
 • Co jim pomohlo překážku překonat?
 • Kdy se v Indii objevili první zemědělci?
 • Kdy osídlili úrodné údolí Indu?
 • Část obyvatel se začala věnovat jen výrobě různých předmětů, jak těmto lidem říkáme?
 • Jak souvisí vznik této skupiny obyvatel s dostatkem potravin?
 • Kdy přišli Árjové do Indie?
 • Proč nežili na jednom místě a nestavěli domy z cihel?
 • Jak dlouho se básně uchovávali jen v paměti lidí?
Úvod do náboženství - hinduismus

Pomůcky - vytištěná příloha Náboženský slovníček, připravená příloha Hinduismus (vytištěny a rozstříhány texty v několika kopiích, vytištěné obrázky božstva), kreslící kartón pro každého žáka, barvy.

Blok je rozdělen na čtyři části. První část (15 min.) je seznámení s hrubými rysy hinduismu (základní principy a božstva), ve druhé části (15 min.) si žáci vyberou jednoho ze tří bohů, dostanou jeho popis a mají za úkol ho namalovat, ve třetí části (5 min.) si žáci vzájemně ukáží své výtvory, srovnají s předlohou, mohou vybrat nejlepší. Čtvrtá část (10 min.) je spojnicí mezi dalšími náboženskými bloky. Celá skupina doplní Náboženský slovníček pro kapitolu Hinduismus.

Buddhismus + Sikhismus

Pomůcky - rozstříhanou přílohu Buddhismus + Sikhismus, žáci mají psací potřeby a blok.

Fáze I. - žáky rozdělíme do tří skupinek po pěti žácích, každé skupince přidělíme jeden text (I., II., nebo III.), úkolem je přečíst si a pochopit text, udělat si poznámky, tak aby mohli žáci text ze svých poznámek dále interpretovat.

Fáze II. - přeskupíme žáky tak, aby vzniklo pět skupinek po třech žácích s vědomostmi z textů I., II. a III., úkolem je předat načerpané vědomosti svým dvěma spolužákům.

Fáze III. - doplnění Náboženského slovníčku (viz hinduismus)

Islám

Pomůcky - dvě kopie příloh Islám, Hra Islám, dvě hrací figurky, papír a psací potřeby pro každého žáka.

Blok byl pojat jako vědomostní hra. V prvé řadě byli žáci rozděleni na dvě stejně početné skupinky, jejichž úkolem bylo přečíst si text o Islámu, podle potřeby si udělat poznámky a zformulovat 15 otázek, na které je odpověď v textu. Dalším krokem byl náhodný výběr dvou žáků v každé skupině (soutěžící dvojice). Tato dvojice přešla k soupeřům, kde byl připraven hrací plán s figurkou na startovním poli. Dvojice dostávala připravené otázky od soupeřů a podle pravdivosti svých opovědí se pohybovala po herním plánu. Vítězem hry byla dvojice, která rychleji dosáhla pole CÍL.

Literatura

Pomůcky - úryvky z děl Indické literatury (Védy, Mahábhárata, Rámájana).

Blok byl pojat jako odpočinková aktivita, žáci byli spojeni do jedné skupiny. Střídali se ve čtení jednotlivých úryvků, které byly vždy doplněny o stručný komentář od vyučujícího (kdy bylo dílo sepsáno a kým, o čem je a k jakému účelu sloužilo).

Mahábhárata - příprava a realizace divadelního představení

Indické dílny

Pomůcky - hra šachy, barevné písky (písek obarvíme pomocí potravinářského barviva, ale musíme ho nechat důkladně proschnout); předloha pro vysypávání mandaly (viz příloha Mandala), staré noviny, kašírovací hmota (škrob a noviny), vázací drát, suroviny na jídlo pro 40 osob - množství potravin uvedené v receptu (viz příloha Recepty) je potřeba vynásobit zhruba 8krát.

Hra šachy je podobná dnešním šachům vznikla v 6. století právě v Indii. Vyučující napsal na tabuli základní pravidla hry a žáci si podle libosti utvořili hráčské dvojice. Tuto činnost měli na starosti jeden vyučující a dva studenti z šachového kroužku.

Mandala - pomocí barevných písků si žáci vysypávali na kartón nakreslenou mandalu. Na tuto činnost dohlížel vyučující výtvarné výchovy. Na konci celého semináře byla mandala obřadně rozprášena. Šablona v příloze Mandala.

Indické jídlo - na železných plátech na otevřeném ohništi jsme pekli indické placky (čapátí) a v kotlíku jsme si k nim uvařili omáčku (čatní) - viz příloha Recepty Indie. Žáci si zkusili zadělávat těsto, tvarovat placky i je opékat (tato aktivita se těšila veliké oblibě).

Kráva, posvátné zvíře hinduistů, nemůže chybět na žádném indickém „dýchánku". Proto si žáci pomocí vázacího drátu vyrobili kostru krávy, kterou následně obalovali kašírovací hmotou a starým novinovým papírem. Na této aktivitě se podíleli střídavě všichni přítomní vyučující.

Obyvatelstvo Indie

Pomůcky - jeden text pro učitele (příloha Obyvatelstvo Indie, oddíl učitel) a dvakrát text pro žáky (viz příloha Obyvatelstvo Indie, oddíl žáci), pro každou skupinu jednu tužku, „rupie".

Spojení pohybové aktivity se schopností porozumění a interpretace textu - žáky rozdělíme do dvou stejně velkých skupin. Každá dostane text s vynechanými údaji, které musí doplnit. Na jedné straně třídy (školního hřiště, tělocvičny) jsou žáci, na druhé straně třídy je učitel, který stále dokola předčítá svůj text. U učitele v danou chvíli může být pouze jeden žák z každé skupiny. To znamená, že žáci se ve skupině střídají a od vyučujícího získává informace pokaždé jiný žák, který poté doplňuje text na místě, kde čekají ostatní ze skupiny. „Rupiemi" odměníme skupinu, která jako první zkompletuje celý text.

Kolonialismus

Pomůcky - kartičky (viz příloha Kolonialismus), „rupie".

Žáky rozdělíme do dvou družstev, každému z nich dáme 12 kartiček jedné barvy. V následujících 15 minutách je musí seřadit tak, aby tvořily logickou řadu. Po patnácti minutách obě družstva zkontrolují, jak řadu složila konkurence. Ve zbývajícím čase si skupiny vzájemně vysvětlí, proč kartičky seřadily jinak. Učitel na konec srovná obě řady správně (pokud je to nutné), objasní žákům některé sporné body a na konci bloku může lepší družstvo odměnit „rupiemi".

Hospodářství Indie

Pomůcky - role balícího papíru cca 2 m dlouhá a 1 m široká, pastelky, fixy, temperové či vodové barvy, novinový článek (viz příloha Novinový článek).

Učitel žákům sdělí zadání úkolu: „Představte si, že jste členy indické reklamní agentury, která vyhrála státní zakázku na návrh památníku na oslavu 65. výročí svobodné Indie, jež bude za 4 roky. Máte vytvořit širokoúhlý plakát o rozměrech 1 x 2 metry, na kterém má být zobrazen současný rozvoj indického hospodářství, tzn. motivy z průmyslu, služeb, vzdělání atd. Pro inspiraci Vám nabízím zprávu jednoho z nejpřednějších ekonomů v indických službách. Nejdůležitější je červeně zvýrazněná pasáž."

Ohniska napětí v Indii (oblast Kašmíru)

Metoda - řízená diskuse

Studenti byli rozděleni do třech skupin: indičtí hinduisté, kašmírští muslimové, pakistánští muslimové; a byly jim vysvětleny jejich zájmy a role a učitel „zastupoval" kašmírského maháradžu (hinduista). Konference mohla začít.

Maháradža: „Dámy a pánové, vítám vás na konferenci o budoucnosti Kašmíru. Dnes, 15. 8. 1947, kdy přestala existovat Britská Indie, se máme rozhodnout, jaké kroky dále podnikneme. Vznikají dva nástupnické státy: Indie, tam kde žijí hinduisté, a Pákistán, tam kde žijí muslimové; a i když u nás v Kašmíru převládá muslimské obyvatelstvo, nepřidáme se k Pákistánu, ale vyhlásíme samostatnost. Jak se vám můj návrh líbí?"

DISKUSE

Maháradža: „......... rozhodl jsem se změnit svůj názor a raději se přidáme k Indii. Podpoříte mě, indičtí hinduisté?"

DISKUSE

Maháradža vstupuje do debaty s historickými fakty (např. „na území Kašmíru vstoupila vojska Pákistánu, Indie, OSN...; 1. 1. 1949 byla ustanovena demarkační linie mezi Indií, Pákistánem a Čínou...") a měl by se snažit diskutující dotlačit k mírovému řešení konfliktu.

Toto téma sklidilo největší úspěch, i když věk žáků nebyl příliš vysoký, aby plně chápali problematiku této oblasti. Se skupinou A diskuse přesně kopírovala historické události, ale s druhou skupinou (skupinou B) nikoliv, protože pákistánští muslimové nediskutovali.

Závěr - reflexe

Pomůcky - nadepsané čtyři archy balícího papíru, tlusté fixy.

Na čtyři balicí papíry učitelé napsali následující otázky:

 • Co mě nejvíc bavilo?
 • Co mě vůbec nebavilo?
 • O čem bych se chtěl takhle učit?
 • Co bylo na semináři nejzajímavější?

Žáci na tyto archy uvedli své odpovědi. Poté všichni vyučující, kteří se na projektu podíleli, zhodnotili svoje dojmy a odpovědi žáků a nešetřili odměnami ve formě rupií. Po skončení projektu si vyučující jednotlivých předmětů (zeměpis, dějepis) sami stanoví jak s „penězi" žáci naloží (např. výměna za známky, body do celkového hodnocení). Hodnocení získaných vědomostí po skončení projektu záleží na probíraném tématu v daném vyučovacím předmětu.

Projekt Indické dny byl zařazen v době, kdy byly v zeměpisu probírány Makroregiony Asie, proto v písemné práci a testu na závěr tématu Jihovýchodní a Jižní Asie byly zařazeny i otázky týkající se států Indického subkontinentu. V dějepisu byl projekt časově zařazen místo kapitoly Starověká Indie, v písemné práci Starověká Indie a Čína se objevily i doplňující otázky na jiné části oblasti indické kultury (náboženství, kastovní systém).

Tabulka 1: Organizace semináře Indické dny

Čas

Skupina A

Skupina B

8:00 - 10:00

Úvod - promítání a beseda

10:00 - 10:45

Přírodní podmínky jižní Asie

Kastovní systém

10:55 - 11:40

Kastovní systém

Přírodní podmínky jižní Asie

11:50 - 12:35

Starověk - nejstarší civilizace

Úvod do náboženství, hinduismus

12:45 - 13:30

Úvod do náboženství, hinduismus

Starověk - nejstarší civilizace

13:30 - 14:00

oběd

14:00 - 14:45

Buddhismus

Islám

14:55 - 15:40

Islám

Buddhismus

15:50 - 16:50

Literatura

16:50 - 18:00

Příprava dramatizace Mahábháraty

18:00 - 18:20

Divadelní představení

18:20 - 19:00

Přestávka

19:00 - 21:00

Volný pohyb po „Indických dílnách" - šachy, model krávy, mandala, indické jídlo (večeře)

21:00 - 21:30

Čajovna, reflexe celého dne

21:30 - 22:00

Příprava na večerku

22:00

Večerka - promítání filmu Kniha džunglí na dobrou noc

7:00 - 8:00

Budíček, snídaně, ranní cvičení (jóga)

8:00 - 8:55

Obyvatelstvo Indie

Kolonialismus

9:00 - 9:55

Kolonialismus

Obyvatelstvo Indie

10:00 - 10:55

Hospodářství Indie

Ohniska napětí v Indii (oblast Kašmíru)

11:00 - 11:55 *)

Ohniska napětí v Indii (oblast Kašmíru)

Hospodářství Indie

12:00 - 14:00

Závěr, reflexe, shrnutí nových i starých poznatk

*) Na závěr posledního bloku dostali žáci vytištěnou přílohu Zápis do sešitu.

Na tento text navazují další články nazvané:

Projektové dny modelového regionu - úvod
Seminář - Britské dny
Desková hra - Hospodářství Spojeného království

Literatura a použité zdroje

[1] – BULISOVÁ, J. Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích A - L. Praha : Ottovo nakladatelství, 2003.
[2] – BULISOVÁ, J. Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích M - Ž. Praha : Ottovo nakladatelství, 2003.
[3] – LYE, K. Svět do kapsy. Praha : Ottovo nakladatelství, 2000.
[4] – NOVOTNÝ, J. Kapesní atlas světa. Praha : Kartografie, 1998.
[5] – KAŠPAROVSKÝ, K. Zeměpis II. v kostce. Havlíčkův Brod : Fragment, 2002.
[6] – BIČÍK, I. et al. Školní atlas dnešního světa. 1. vydání. Praha : Terra, 2001.
[7] – cs.wikipedia.org/wiki/Indie.
[8] – www.zemepis.com/Indie.php.
[9] – www.mea.gov.in/onmouse/landpeople1.htm.
[10] – www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-indie.
[11] – www.omniglot.com/writing/sanskrit.htm.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
42.97 kB
PDF
Příloha 1 - Rupie
pdf
14.65 kB
PDF
Příloha 10 - Mandala
pdf
19.53 kB
PDF
Příloha 11 - Recepty Indie
pdf
21.48 kB
PDF
Příloha 12 - Obyvatelstvo Indie
pdf
23.44 kB
PDF
Příloha 13 - Kolonialismus
pdf
48.83 kB
PDF
Příloha 14 - Novinový článek
pdf
34.18 kB
PDF
Příloha 15 - Zápis do sešitu
pdf
19.53 kB
PDF
Příloha 2 - Indické pojmy
pdf
12.7 kB
PDF
Příloha 3 - Úkoly pro kasty
pdf
41.02 kB
PDF
Příloha 4 - Starověká Indie
pdf
28.32 kB
PDF
Příloha 5 - Náboženský slovníček
pdf
134.77 kB
PDF
Příloha 6 - Hinduismus
pdf
22.46 kB
PDF
Příloha 7 - Buddhismus + Sikhismus
pdf
257.81 kB
PDF
Příloha 8 - Islám
pdf
11.72 kB
PDF
Příloha 9 - Hra Islám

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Rašínová -

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
19. 10. 2010, 10:01
Pro úvod bylo využito dispozitivů jednoho z učitelů. Nemáte-li je, využijte naší Wiki http://wiki.rvp…ie/Indie .

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Spacák, karimatka, jídlo na večeři a snídani, hygienické potřeby, psací potřeby, obuv do tělocvičny, oděv na spaní, dívky - sukni, další pomůcky - viz jednotlivé aktivity.