Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Školní zeměpisné stránky
Odborný článek

Školní zeměpisné stránky

Anotace

Školní zeměpisné stránky jsou koncipovány pro podporu výuky zeměpisu a slouží především jako zdroj prezentací pro tento předmět na nižším a vyšším stupni gymnázia.

Cíl

a) na úrovni klíčových kompetencí Cíle v oblasti kompetence k učení Žák: •aktivně využívá různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky, tabulky, grafy, tisk, lidé, internet), vyhodnotí a obhájí, který zpoužitých zdrojů je pro danou situaci (problém) nejefektivnější, •získané informace chápe včetně souvislostí a vysvětlí je (formuluje hlavní myšlenku, vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací i jejich význam). Cíle v oblasti kompetence pracovní Žák: •naplánuje práci do jednotlivých kroků, •rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol (podle zadání a předem stanovených kritérií), sám nebo ve spolupráci se spolužáky zhodnotí podle předem stanovených kritérií práci ostatních i vlastní práci. b) na úrovni průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova V oblasti postojů a hodnot má PDP žákovi pomoci: •rozvíjet a integrovat základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy. V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má PDP žákovi pomoci: •utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.

 Příklad dobré praxe vznikl jako součást systémového projektu Pilot G/GP (www.pilotg-gp.cz), který v letech 2004 - 2008 spolufinancovaly ESF, MŠMT a MHMP.


Škola: Gymnázium, tř. Kapitána Jaroše, Brno
Realizátor: Eduard Pataki
Konzultant VÚP: Světla Zelendová

Školní zeměpisné stránky jsou koncipovány pro podporu výuky zeměpisu a slouží především jako zdroj prezentací pro tento předmět na nižším a vyšším stupni gymnázia. Na stránkách jsou k dispozici studijní texty, obrazový materiál, zeměpisný slovníček a seznam tematicky souvisejících odkazů. V nedávné době byly stránky doplněny o kompletní výukový materiál týkající se regionu Střední Evropa (výukové prezentace, studijní texty, slepé mapky, zápis do sešitu, otázky a úkoly). Svým obsahem stránky pokrývají vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost a průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Veřejně dostupné jsou na adrese www.jaroska.cz/elearning/geografie.

Kontext

Školní zeměpisné stránky vznikly pro cílovou skupinu žáků a učitelů základních a středních škol, především gymnázií, jako odpověď na snahu vyučujících zatraktivnit a zefektivnit výuku. Vybrané sledované téma Jihomoravský kraj bylo určeno pro žáky 4. ročníku nižšího stupně gymnázia. Třída, ve které byl příklad dobré praxe sledován, měla 29 žáků, z toho jen 6 dívek. Jednalo se o třídu s matematickou profilací.

Východiska

Tvorba školních webových stránek vychází z vize školy vytvářet a rozšiřovat vlastní e-learningový systém. Na tvorbě stránek a jejich obsahu se podílela většina vyučujících zeměpisu. Převážná většina obsahu vznikla v rámci grantů SIPVZ, z nichž bylo také spolufinancováno vybavení odborné učebny pro zeměpis a matematiku (dataprojektor, notebooky, audiotechnika). Škola se podílela na spolufinancování vybavení, na podpoře zavádění informačních technologií do výuky.

Výukové materiály vznikly z potřeby učitelů vytvořit vhodné podklady pro výuku vybraných témat. Takové pomůcky se na českém trhu nevyskytují nebo nevyhovují požadavkům vyučujících. Snahou tedy bylo vytvořit si vlastní výukové materiály, které by vyhovovaly potřebám a představám pedagogů. Dalším faktorem bylo umožnit také žákům tyto materiály volně používat.

Stránky - print screen titulní strany webu

Cíle

a) na úrovni klíčových kompetencí
Cíle v oblasti kompetence k učení
Žák:

 • aktivně využívá různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky, tabulky, grafy, tisk, lidé, internet), vyhodnotí a obhájí, který zpoužitých zdrojů je pro danou situaci (problém) nejefektivnější,
 • získané informace chápe včetně souvislostí a vysvětlí je (formuluje hlavní myšlenku, vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací i jejich význam).

Cíle v oblasti kompetence pracovní
Žák:

 • naplánuje práci do jednotlivých kroků,
 • rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol (podle zadání a předem stanovených kritérií), sám nebo ve spolupráci se spolužáky zhodnotí podle předem stanovených kritérií práci ostatních i vlastní práci.

b) na úrovni průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova
V oblasti postojů a hodnot má PDP žákovi pomoci:

 • rozvíjet a integrovat základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má PDP žákovi pomoci:

 • utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.
Realizace - postup a metody

Úvodní fáze tohoto příkladu dobré praxe zahrnovala přípravu výukových materiálů a technické zajištění jejich umístění na školních webových stránkách. Tvorba stránek začala v roce 2004. Během dalších let přibývaly prezentace, obsah stránek byl aktualizován průběžně. Vedle výukových prezentací zde postupně nacházely místo další materiály, jakými jsou například slepé mapy, zeměpisný slovníček, fotografie studentů z cest a zajímavé, tematicky související odkazy. Při tvorbě školních zeměpisných stránek učitelé přihlíželi k připomínkám ze strany žáků. V nedávné době byly stránky doplněny o kompletní výukový materiál regionu Střední Evropa, tzn. výukové prezentace, studijní texty, slepé mapky, zápisy do sešitu, otázky a úkoly. Před konkrétní vyučovací hodinou učitel výukové materiály projde a případně doplní nebo zaktualizuje jejich obsah. Žáci jsou čas od času vyzváni k jejich doplnění a kontrole.

Jako ukázku konkrétního využití online výukových materiálů učitelé pro tento příklad dobré praxe zvolili téma Jihomoravský kraj - sídla a doprava, což bylo v souladu s učebními osnovami zeměpisu ve 4. ročníku nižšího gymnázia. Výuka proběhla v odborné učebně matematiky a zeměpisu, která je vybavena dataprojektorem a přenosným počítačem. Tyto pomůcky usnadnily a zjednodušily spouštění prezentací.

Žáci dostali za úkol vytvořit vlastní schéma hranic Jihomoravského kraje na základě změn administrativního členění České republiky z roku 2005. Před hodinou s učitelem prostřednictvím e-mailu konzultovali o zadání a zpracování úkolu. Svoji práci pak postupně představili před celou třídou. K následnému hodnocení se mohli vyjádřit samotní studenti. Po této úvodní části hodiny byla spuštěna výuková prezentace, která je dostupná na školních webových stránkách www.jaroska.cz/elearning/geografie.

Žáci na základě promítaných snímků vyhledávali v mapě Jihomoravského kraje požadované informace (důležitá sídla - okresní města, obce s rozšířenou působností, dopravní tahy, hraniční přechody apod.). Pracovali ve dvojicích a vyhledané informace z mapy zanášeli do předtištěných slepých map, které byly součástí výukové prezentace. Po ukončení tematického oddílu byl žákům promítnut ukázkový mapový náčrt se všemi požadovanými informacemi. Měli tak možnost kontrolovat a případně doplnit nebo opravit své vlastní náčrty. Během hodiny se žáci zlepšovali ve vyhledávání, třídění a uspořádávání informací, což se projevilo ve větší přesnosti informací zanesených do slepých map.

Využité zdroje, pomůcky a způsob jejich využití

Realizace školních zeměpisných stránek proběhla za finanční podpory grantů SIPVZ. Dotace se pohybovala okolo 120 000 Kč za celé tři roky. Na tvorbě výukových materiálů se podíleli všichni vyučující zeměpisu ze školy. Prezentace byly vypracovány v programech Open Office, Corel Draw a Microsoft PowerPoint za použití odpovídající zeměpisné literatury. Pro konkrétní sledovaný příklad byly vytištěny pro žáky slepé mapy (jedna sada = 2 listy A4), tisk byl hrazen z rozpočtu školy. Mapy Jihomoravského kraje, ve kterých žáci vyhledávali informace, byly vydány Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. K promítnutí výukové prezentace byl využit dataprojektor a přenosný počítač. Vše je součástí vybavení odborné učebny matematiky a zeměpisu. Pro komunikaci se studenty před hodinou byla použita e-mailová pošta.

Reflexe sledovaného příkladu dobré praxe

Práce žáků vyžadovala jak samostatnou tvorbu, tak společné hledání požadovaných informací pro aktualizování nebo vyvíjení nových výukových prezentací. V návaznosti na předcházející a následující obsah a na zvolené metody výuky byly u žáků upevňovány a posilovány dovednosti týkající se vyhledávání, třídění a zaznamenání požadovaných informací. Získané znalosti byly ověřovány v následujících vyučovacích hodinách, dovednosti byly a jsou dále rozvíjeny opakovaným používáním této metody práce.

Shrnutí a zhodnocení kvality příkladu dobré praxe

Školní zeměpisné stránky se průběžně plní vytvořenými výukovými prezentacemi, které mají studenti k dispozici (jako souhrn informací pro studijní účely nebo jako podklad pro sběr, třídění a zpracování požadovaných dat). Materiály jsou tvořeny velmi přehledně za použití schémat, která kombinují dílčí údaje o vybraném území. To přispívá ke komplexnímu uvažování o regionu.

Využití školních zeměpisných stránek v hodinách - jako nová metoda práce - byla pro žáky velmi zajímavá, většina z nich se zapojila do práce s nasazením. Jejich motivace byla mimo jiné založena na zviditelnění práce jednotlivých skupinek promítáním výsledků před celou třídou.

Budoucí perspektiva příkladu dobré praxe

Příklad dobré praxe prokázal, že je možné tuto metodu použít při výuce zeměpisu opakovaně. Realizace vzhledem k vybavení odborné učebny a existenci všech požadovaných pomůcek není již finančně podmíněna. Případné použití v jiné škole však závisí na jejím technickém vybavení (PC, dataprojektor, specifické pomůcky, jako např. mapy kraje pro práci ve skupině). Výukové prezentace jsou k dispozici ke stažení na školních webových stránkách www.jaroska.cz/elearning/geografie.

Možností, jak zlepšit či obměnit uvedenou praxi, by mohlo být sdílení takového typu výukových prezentací v širším okruhu učitelů zeměpisu. Dále by prospělo zapojení do výuky aplikací GIS, což ovšem může narážet na finanční možnosti školy. Některé jednoduché aplikace GIS, včetně dat, jsou však pro výukové účely poskytovány zdarma či za nižší cenu.

Další zdroje informací k příkladu dobré praxe:

www.jaroska.cz/elearning/geografie - školní zeměpisné stránky jako zdroj výukových prezentací, studijních textů, obrazového materiálu, zeměpisného slovníčku a seznamu tematicky souvisejících odkazů

Kontaktní osoba:
Eduard Pataki
e-mail: pataki@jaroska.cz

Reflexe

Školní zeměpisné stránky se průběžně plní vytvořenými výukovými prezentacemi, které mají studenti k dispozici (jako souhrn informací pro studijní účely nebo jako podklad pro sběr, třídění a zpracování požadovaných dat). Materiály jsou tvořeny velmi přehledně za použití schémat, která kombinují dílčí údaje o vybraném území. To přispívá ke komplexnímu uvažování o regionu. Využití školních zeměpisných stránek v hodinách - jako nová metoda práce - byla pro žáky velmi zajímavá, většina z nich se zapojila do práce s nasazením. Jejich motivace byla mimo jiné založena na zviditelnění práce jednotlivých skupinek promítáním výsledků před celou třídou.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence k podnikavosti
 • získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Realizace školních zeměpisných stránek proběhla za finanční podpory grantů SIPVZ. Dotace se pohybovala okolo 120 000 Kč za celé tři roky. Na tvorbě výukových materiálů se podíleli všichni vyučující zeměpisu ze školy. Prezentace byly vypracovány v programech Open Office, Corel Draw a Microsoft PowerPoint za použití odpovídající zeměpisné literatury. Pro konkrétní sledovaný příklad byly vytištěny pro žáky slepé mapy (jedna sada = 2 listy A4), tisk byl hrazen z rozpočtu školy. Mapy Jihomoravského kraje, ve kterých žáci vyhledávali informace, byly vydány Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. K promítnutí výukové prezentace byl využit dataprojektor a přenosný počítač. Vše je součástí vybavení odborné učebny matematiky a zeměpisu. Pro komunikaci se studenty před hodinou byla použita e-mailová pošta.