Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Výuka češtiny pro cizince
Odborný článek

Výuka češtiny pro cizince

Anotace

Příklad dobré praxe přináší ukázky práce s žáky jiných národností při výuce češtiny mimo hodiny českého jazyka a literatury.

Cíl

Cíle a) na úrovni klíčových kompetencí Cíle v oblasti kompetence komunikativní. Žák: •rozlišuje správně různé typy komunikačních situací (podle toho, kdo komunikuje, s jakým záměrem, v jakém kontextu) a podle toho sám komunikuje a jedná, •odhalí neúplnou informaci, zkreslující informaci, dezinformaci, •své sdělení vyjádří písemně uceleně, se souvislou stavbou vět, odstavců a celého textu, •vyjadřuje se gramaticky a stylisticky správně, podle komunikační situace zvolí optimální formální úpravu textu, •v diskusi srozumitelně sděluje a vysvětluje své myšlenky, postoje, argumenty, sám diskutuje k věci. Cíle v oblasti kompetence občanské. Žák: •své postavení ve společnosti i vlastním životě promýšlí jako pozici informovaného, vzdělaného občana, který má lepší možnosti i odpovědnější úlohu ovlivňovat společné dobro, než mívají lidé s nižším vzděláním, •při jednání s druhými lidmi přemýšlí nebo zjišťuje, které hodnoty osobní, kulturní a náboženské stojí za jejich názorem nebo jednáním, •své úvahy a argumenty předkládá srozumitelně i pro neinformované. b) na úrovni průřezového tématu Výchova k myšlení v globálních souvislostech V oblasti postojů a hodnot má PDP žákovi pomoci: •být vnímavý ke kulturním rozdílnostem, chápat je jako obohacení života, učit se porozumět odlišnostem, •vnímat, respektovat a ochraňovat hodnoty světového a evropského kulturního dědictví. V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má PDP žákovi pomoci: •spolupracovat aktivně a efektivně s jinými lidmi, vcítit se při poznávání a posuzování jejich názorů do situace a prostředí, ze kterého vycházejí jejich přístupy, •umět přijmout názor ostatních a korigovat své původní pohledy na danou problematiku.

 Příklad dobré praxe vznikl jako součást systémového projektu Pilot G/GP (www.pilotg-gp.cz), který v letech 2004 - 2008 spolufinancovaly ESF, MŠMT a MHMP.


Škola: Gymnázium, Slovanské náměstí, Brno
Realizátor: Eleonora Jeřábková, Ludmila Zabloudilová
Konzultant VÚP: Taťána Holasová

Příklad dobré praxe přináší ukázky práce s žáky jiných národností při výuce češtiny mimo hodiny českého jazyka a literatury.

Kontext

Není žádnou výjimkou, že se v našich současných školách velmi často setkáváme s žáky různých národností, kteří neovládají dostatečně český jazyk. Žáci z cizích zemí jsou sice schopni vykonat přijímací test, ale pomalejší a ne zcela správný projev v češtině jim přináší problémy, a to nejen v předmětu český jazyk a literatura.

Východiska

Výuka českého jazyka pro žáky cizího původu začala být v gymnáziu v Brně na Slovanském náměstí aktuální v polovině devadesátých let. Tehdy se Česká republika stala cílovou zemí pro vlnu imigrantů především z republik bývalé Jugoslávie, Bulharska, Ukrajiny, Arménie a Vietnamu. V tomto období měli cizojazyční žáci podle země původu a příslušné jazykové skupiny větší či menší problémy s českou gramatikou, s výslovností, především však s písmem. Zatímco jejich ústní projev byl v naprosté většině postačující pro výuku v českém jazyce, písemný projev byl buď nevyhovující, nebo úplně scházel. Z toho důvodu iniciovalo vedení gymnázia nové metody práce s těmito žáky.

Cíle

a) na úrovni klíčových kompetencí
Cíle v oblasti kompetence komunikativní. Žák:

 • rozlišuje správně různé typy komunikačních situací (podle toho, kdo komunikuje, s jakým záměrem, v jakém kontextu) a podle toho sám komunikuje a jedná,
 • odhalí neúplnou informaci, zkreslující informaci, dezinformaci,
 • své sdělení vyjádří písemně uceleně, se souvislou stavbou vět, odstavců a celého textu,
 • vyjadřuje se gramaticky a stylisticky správně, podle komunikační situace zvolí optimální formální úpravu textu,
 • v diskusi srozumitelně sděluje a vysvětluje své myšlenky, postoje, argumenty, sám diskutuje k věci.

Cíle v oblasti kompetence občanské. Žák:

 • své postavení ve společnosti i vlastním životě promýšlí jako pozici informovaného, vzdělaného občana, který má lepší možnosti i odpovědnější úlohu ovlivňovat společné dobro, než mívají lidé s nižším vzděláním,
 • při jednání s druhými lidmi přemýšlí nebo zjišťuje, které hodnoty osobní, kulturní a náboženské stojí za jejich názorem nebo jednáním,
 • své úvahy a argumenty předkládá srozumitelně i pro neinformované.

b) na úrovni průřezového tématu Výchova k myšlení v globálních souvislostech

V oblasti postojů a hodnot má PDP žákovi pomoci:

 • být vnímavý ke kulturním rozdílnostem, chápat je jako obohacení života, učit se porozumět odlišnostem,
 • vnímat, respektovat a ochraňovat hodnoty světového a evropského kulturního dědictví.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má PDP žákovi pomoci:

 • spolupracovat aktivně a efektivně s jinými lidmi, vcítit se při poznávání a posuzování jejich názorů do situace a prostředí, ze kterého vycházejí jejich přístupy,
 • umět přijmout názor ostatních a korigovat své původní pohledy na danou problematiku.
Realizace - postup a metody

První formou práce se žáky jiné národnosti byl Kurz českého jazyka pro cizince. Ten vznikl nejprve na základě žádosti některých žáků, kteří přes své schopnosti nedosahovali předpokládaných výsledků a cítili se hendikepováni ve škole i v běžném životě. Kurz navštěvovali žáci z různých ročníků. Kontaktováni byli přes vyučující českého jazyka, které často také na případné problémy s komunikací upozorňovali další vyučující. Účast žáků byla dobrovolná. V posledních letech, kdy už má tato výuka jistou praxi, je péče věnována především žákům z nižších ročníků. Neznamená to, že je skupina žákům z vyšších ročníků uzavřena. Starší žáci však preferují druhou formu práce - individuální hodiny s vyučujícím českého jazyka.

Zkušení pedagogové pracují se žáky s ohledem na jejich potřeby, které nemusejí přímo souviset s běžnou výukou českého jazyka. V oblasti fonetiky, ale i morfologie lze často využít kromě klasických diktátů a mluvnických cvičení i nejrůznějších her, které si mohou žáci dokonce vymýšlet sami. Takovým příkladem je častá špatná výslovnost fonémů h a ch, někteří Jihoslované mají dokonce velké potíže s rozlišením těchto zvuků. Z oblasti morfologie jsou dobré hry, ve kterých se jednoznačně rozliší rod u podstatných jmen a k nim patřičná shoda u slovesa, s rodem souvisí i skloňování přídavných jmen, zde se jedná především o přivlastňovací přídavná jména. Slovní zásobu obohacují křížovky, slovní fotbal, různé doplňovačky. Z tohoto důvodu vyžaduje každý vyučovací blok a každá individuální hodina svou jedinečnou přípravu ušitou žákům na míru.

Hlavní roli v realizaci výuky češtiny nehrají jen pedagogové, ale také spolužáci. Čeští žáci svým zahraničním spolužákům pomáhají s úkoly, zajímají se o život v jejich vlasti, navštěvují společně kulturní a sportovní akce. Cizinec získává postupně větší sebejistotu v komunikaci. Zahraniční žáci se mohou mezi sebou porovnávat. Toto srovnávání postupu ve zdokonalování češtiny je velmi motivující.

Třetí formou práce se žáky jiné národnosti jsou krátkodobé stáže. Gymnázium na Slovanském náměstí v Brně je nejen střední škola s multikulturním prostředím pro řádné žáky, ale funguje také jako krátkodobá vzdělávací instituce. Zahraniční stážisté stráví v České republice většinou tři měsíce a zúčastňují se ve škole všech aktivit třídy, do které jsou zařazeni. Žáci z mezinárodního projektu American Field Service (mezinárodní organizace, která zprostředkovává bezplatné studentské výměnné pobyty) se zúčastňují výuky pouze vybraných předmětů. Absolvují na škole roční studium s cílem poznat kulturu a překonat jazykovou bariéru. Tito žáci během ročního pobytu zvládnou s drobnými chybami hovorovou podobu jazyka. Český písemný projev od nich není vyžadován. Jejich písemné testy jsou zadávány v angličtině.

Využité zdroje a pomůcky a způsob jejich využití

Didaktické materiály, které vyučující a žáci používali, byly především vlastní a volně dostupné. Z učebnic se nejlépe osvědčila publikace „Chcete ještě lépe mluvit česky?" obsahující i audiokazety.

Reflexe sledovaného příkladu dobré praxe

Cíle, které si příklad dobré praxe stanovil, jsou v průběhu studia postupně naplňovány. Jednotliví žáci zlepšili své komunikačních dovednosti tak, že bez problémů složili českou maturitu i přijímací zkoušky na vysokou školu. V rozhovoru s nimi často ani nepostřehnete, že se jedná o cizince. Nejlepším důkazem naplnění výše uvedených cílů jsou výpovědi žáků zachycené v krátkém metodickém filmu.

Výuka češtiny pro cizince - metodický film

Budoucí perspektiva příkladu dobré praxe

V současnosti přichází do gymnázií děti druhé generace imigrantů, pro něž už jazyková bariéra definitivně zmizela. Vietnamci i mezi sebou mluví česky, jejich písemný projev je mnohdy lepší než rodilých Čechů. Chorvaty, Srby, Bulhary, Ukrajince či Armény lze rozeznat pouze podle výraznějšího vzhledu. Před deseti lety byli zahraniční žáci nadšeni možností zviditelnit se ve školní akci Týden globální výchovy, dnes ve většině případů zůstávají hrdí na svůj původ, avšak převažuje snaha splynout s majoritní českou společností. Tuto změnu v charakteristice žáků cizího původu by bylo možno stručně vystihnout jednou větou: „Považujeme se za české občany s vietnamským, čínským, bulharským či jiným původem." Význam individuální pomoci ze strany učitelů českého jazyka i společné hodiny češtiny pro zahraniční žáky je právě proto velmi významný.

Kontaktní osoby:
Eleonora Jeřábková
Ludmila Zabloudilová
e-mail: red@gymnaslo.cz

Reflexe

Cíle, které si příklad dobré praxe stanovil, jsou v průběhu studia postupně naplňovány. Jednotliví žáci zlepšili své komunikačních dovednosti tak, že bez problémů složili českou maturitu i přijímací zkoušky na vysokou školu. V rozhovoru s nimi často ani nepostřehnete, že se jedná o cizince. Nejlepším důkazem naplnění výše uvedených cílů jsou výpovědi žáků zachycené v krátkém metodickém filmu.

Literatura a použité zdroje

[1] – REMEDIOSOVÁ, H.; ČECHOVÁ, E.; PUTZ, H. Chcete ještě lépe mluvit česky?. Liberec : Harry Putz, 2001. ISBN ISBN 80-902165-7-9.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Žijeme v Evropě

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Didaktické materiály, které vyučující a žáci používali, byly především vlastní a volně dostupné. Z učebnic se nejlépe osvědčila publikace „Chcete ještě lépe mluvit česky?" obsahující i audiokazety.